Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1610 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2020 r.
Art.  27.  6 [Delegacja ustawowa]

 Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób unieważniania dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu oraz tablic rejestracyjnych,
2) wzór zaświadczenia o demontażu pojazdu,
3) wzór zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu,
4) sposób przechowywania zaświadczeń, o których mowa w pkt 2 i 3,
5) sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 26

- kierując się potrzebami identyfikacji pojazdu, zapobiegania nieuprawnionemu używaniu dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, zapewnienia wiarygodności zaświadczeń dla wyrejestrowania pojazdu oraz ujednolicenia treści zaświadczeń, a także potwierdzenia masy pojazdu wycofanego z eksploatacji.

6 Art. 27 zdanie wstępne zmienione przez art. 40 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.284) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 lutego 2020 r.