Art. 74. - [Stawki opłaty produktowej] - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1622 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2022 r. do: 12 października 2023 r.
Art.  74.  [Stawki opłaty produktowej]
1. 
Stawka opłaty produktowej wynosi dla:
1)
grupy sprzętu nr 3 określonej w załączniku nr 1 do ustawy - od 4 zł do 8 zł za 1 kg;
2)
innych grup sprzętu niż grupa wskazana w pkt 1 - od 0 zł do 2 zł za 1 kg.
2. 
Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe stawki opłaty produktowej, kierując się kosztami zbierania, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku zużytego sprzętu dla poszczególnych grup sprzętu.