[Osoby pełniące funkcje publiczne] - Art. 4. - Ujawnianie informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat... - Dz.U.2021.1633 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Osoby pełniące funkcje publiczne] - Ujawnianie informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1633 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2021 r.
Art.  4.  [Osoby pełniące funkcje publiczne]

Osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy są:

1)
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego;
3)
osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637);
4)
członek Rady Polityki Pieniężnej;
5)
członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
6)
członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej;
7)
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastępcy;
8)
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego zastępcy;
9)
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jego zastępcy;
10)
Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego oraz członkowie Komisji Nadzoru Finansowego;
11)
osoby wchodzące w skład służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. 464 i 1003);
11a)
niebędące członkami służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej osoby:
a)
o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej,
b)
zatrudnione w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162),
c)
zatrudnione w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537),
d)
zatrudnione w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych

- o ile osoby te są obywatelami polskimi;

11b)
osoby, o których mowa w art. 2a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej, o ile osoby te są obywatelami polskimi;
12)
osoby powołane lub mianowane na podstawie przepisów innych ustaw na inne, niż wymienione w pkt 3-11 i 14, stanowiska przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm, Prezydium Sejmu, Senat, Prezydium Senatu, Sejm i Senat, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów;
13)
prezes sądu;
14)
sędzia i prokurator;
15)
kierownik powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury;
16)
radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
17)
organ i członek organu jednostki samorządu terytorialnego, organu związku jednostek samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy;
17a)
członek zarządu związku metropolitalnego;
18)
członek rady uczelni, rektor, członek kolegium elektorów, członek senatu, osoba będąca członkiem organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), osoba pełniąca funkcję organu w rozumieniu tego przepisu, prezydent federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, członek zgromadzenia federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, osoba ubiegająca się o tytuł profesora, członek Rady Doskonałości Naukowej, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Komisji Ewaluacji Nauki oraz członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
18a)
Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i jego zastępcy;
18b)
członkowie Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
18c)
Prezes i Wiceprezesi Centrum Łukasiewicz;
19)
członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor programu i jego zastępcy, wydawca lub autor audycji publicystycznej lub informacyjnej oraz dyrektor terenowego oddziału i agencji "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna", "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", a także członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej oraz członek Rady Programowej "Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna", dyrektor oddziału, dyrektor biura, redaktor naczelny "Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna" oraz członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor i jego zastępcy w spółce radiofonii regionalnej;
20)
(utracił moc);
21)
(utracił moc);
22)
dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz pracownicy Najwyższej Izby Kontroli nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne;
23)
(utracił moc);
24)
osoby zajmujące kierownicze stanowiska:
a)
w urzędach organów władzy publicznej, w tym naczelnych i centralnych organach administracji państwowej: dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej, jego zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej,
b)
w administracji rządowej w województwie: dyrektora i jego zastępcy, kierownika zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy, kierownika w organie administracji niezespolonej i jego zastępcy;
25)
osoba zajmująca wysokie stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. poz. 1217, z późn. zm. 2 ) 3 , inne niż wymienione w pkt 3, 7, 11 i 24;
26)
pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zajmujący stanowiska dyrektora pionu i jego zastępcy, dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej i jego zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej;
27)
pracownicy Narodowego Banku Polskiego zajmujący stanowiska dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej, jego zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej, jego zastępcy oraz doradcy prezesa, terenowego koordynatora inspekcji, głównego specjalisty kierującego zespołem, kierownika zespołu, kierownika sekcji i głównego specjalisty;
28)
pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej;
29)
członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora departamentów (komórek równorzędnych) w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz główny księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia;
29a)
kontrolerzy w rozumieniu art. 61e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 i 1292);
30)
dyrektor (kierownik) komórki organizacyjnej w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dyrektor oddziału w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i ich zastępcy;
31)
dyrektor biura centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dyrektor oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i ich zastępcy;
32)
skarbnik województwa, powiatu lub gminy oraz sekretarz powiatu lub gminy;
32a)
skarbnik związku metropolitalnego oraz sekretarz związku metropolitalnego;
33)
prezes, wiceprezes i członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych;
34)
pracownicy regionalnych izb obrachunkowych zajmujący stanowiska: prezesa, członka kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli;
35)
(uchylony);
36)
członek zarządu, członek rady nadzorczej banku państwowego;
37)
dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, jego zastępca oraz osoba zarządzająca przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym;
38)
(uchylony);
39)
członek zarządu, członek rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem Skarbu Państwa, w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;
40)
członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;
41)
(uchylony);
42)
osoba będąca przedstawicielem Skarbu Państwa w radzie nadzorczej spółki handlowej innej niż wymieniona w pkt 39;
43)
osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej spółki handlowej, innej niż wymieniona w pkt 40;
44)
pracownicy nauki i szkolnictwa wyższego:
a)
(utraciła moc),
b)
osoba pełniąca funkcję kierowniczą albo głównego księgowego w uczelni publicznej,
c)
osoba zajmująca stanowisko dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, kanclerza, głównego księgowego, prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego w Polskiej Akademii Nauk lub w instytucie badawczym,
d)
osoba zajmująca w instytucie działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz stanowisko dyrektora lub zastępcy dyrektora;
45) 4
 dyrektor szkoły publicznej lub niepublicznej;
46)
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej;
47)
adwokat, radca prawny, notariusz;
48)
komornik;
49)
(utracił moc);
50)
(utracił moc);
51)
audytor wewnętrzny w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. poz. 2104, z późn. zm. 5 ) 6 ;
52)
(utracił moc);
53)
(utracił moc);
54)
dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
55)
żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe o stopniach etatowych pułkowników (komandorów) i generałów (admirałów) oraz zajmujący stanowiska służbowe komendantów wojskowych komend uzupełnień oraz ich zastępców;
56)
dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Nauki;
57)
dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
58)
osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej w rozumieniu art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm. 7 ) albo funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej;
59)
Szef Krajowej Administracji Skarbowej i jego zastępcy;
60)
członek zarządu polskiego związku sportowego;
61)
Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i jego zastępcy, członkowie Rady Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
61a)
Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka i jego zastępcy;
61b)
Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego i jego zastępcy;
61c)
Dyrektor Instytutu Europy Środkowej i jego zastępcy;
62)
osoba zatrudniona w Straży Marszałkowskiej i funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej;
63)
Komendant Straży Marszałkowskiej i jego zastępcy;
64)
osoby pełniące funkcje organów albo wchodzące w skład organów Polskiego Związku Łowieckiego;
65)
członkowie zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej koła łowieckiego;
66)
Prezes i zastępcy Prezesa Agencji Badań Medycznych oraz osoba pełniąca obowiązki Prezesa Agencji Badań Medycznych;
67)
członkowie Rady Agencji Badań Medycznych;
68)
Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego oraz członkowie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;
68a)
Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz jego zastępcy;
69)
państwowi inspektorzy sanitarni.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. poz. 1832, z 2007 r. poz. 96, 331, 660, 847 i 1242 oraz z 2008 r. poz. 634.
3 Ustawa utraciła moc na podstawie art. 214 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U.2008.227.1505), która weszła w życie z dniem 24 marca 2009 r.
4 Z dniem 15 maja 2007 r. art. 4 pkt 45 w zakresie, w jakim dotyczy dyrektora szkoły niepublicznej, został uznany za niezgodny z art. 2, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 51 ust. 2 i art. 65 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 8 i art. 14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U.1993.61.284), wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. sygn. akt K 2/07 (Dz.U.2007.85.571), zob. też pkt 15 powołanego wyroku.
5 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. poz. 1420, z 2006 r. poz. 319, 708, 1217, 1218, 1381 i 1832, z 2007 r. poz. 560, 587, 791 i 984, z 2008 r. poz. 1112, 1317, 1370 i 1505 oraz z 2009 r. poz. 100, 504, 619, 666 i 1277.
6 Ustawa utraciła moc z dniem 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1241), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
7 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 464, 694, 802, 815, 954, 1003 i 1005.