[Wymagania wobec podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości] - Art. 9d. - Utrzymanie czystości i... - Dz.U.2022.1297 t.j. - OpenLEX

Art. 9d. - [Wymagania wobec podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości] - Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1297 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  9d.  [Wymagania wobec podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości]
1. 
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1)
posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2)
utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3)
spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4)
zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
2. 
Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, o których mowa w ust. 1, kierując się koniecznością ujednolicenia wymagań dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.