[Podmioty wykonujące zadania związane z funkcjonowaniem rynku energii ze źródeł odnawialnych] - Art. 128. - Odnawialne źródła... - Dz.U.2022.1378 t.j. - OpenLEX

Art. 128. - [Podmioty wykonujące zadania związane z funkcjonowaniem rynku energii ze źródeł odnawialnych] - Odnawialne źródła energii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1378 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2022 r. do: 5 grudnia 2022 r.
Art.  128.  [Podmioty wykonujące zadania związane z funkcjonowaniem rynku energii ze źródeł odnawialnych]
1. 
Zadania związane z funkcjonowaniem rynku energii ze źródeł odnawialnych, zużywanych w sektorach: elektroenergetyki, ciepłownictwa i chłodnictwa oraz transportu, wykonują:
1)
(uchylony);
1a)
minister właściwy do spraw gospodarki;
2)
minister właściwy do spraw rozwoju wsi;
3)
minister właściwy do spraw klimatu;
3a)
minister właściwy do spraw gospodarki wodnej;
4)
Dyrektor Generalny KOWR;
5)
Prezes URE;
6)
Prezes GUS.
2. 
Zadania ministra właściwego do spraw klimatu obejmują:
1)
określanie krajowych środków mających na celu rozwój wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych;
2)
monitorowanie funkcjonowania instrumentów wspierających pozyskiwanie i wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych oraz działań mających na celu ich wykorzystanie;
3)
podejmowanie działań mających na celu usprawnienie procedur administracyjnych związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii oraz usuwanie barier mogących ograniczać wzrost pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i ich wykorzystania;
4)
monitorowanie funkcjonowania systemu gwarancji pochodzenia;
5)
opracowywanie analiz w zakresie zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych oraz jej wykorzystania;
6)
opracowywanie analiz w zakresie określenia szacunkowej wartości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w związku z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych.
2a. 
Zadania ministra właściwego do spraw gospodarki obejmują działania:
1)
mające na celu promowanie rozwoju energetyki prosumenckiej i energetyki rozproszonej;
2)
mające na celu promowanie modelu prosumcji energetyki prosumenckiej i energetyki rozproszonej, przez przedsiębiorców i jednostki samorządu terytorialnego;
3)
wspierające inne formy społecznego wykorzystania energetyki prosumenckiej i energetyki rozproszonej;
4)
w zakresie tworzenia instrumentów i regulacji mających na celu zwiększenie partycypacji społecznej i udziału lokalnych społeczności w procesie inwestycyjnym energetyki prosumenckiej i energetyki rozproszonej;
5)
w zakresie monitorowania i ewaluacji efektów działań, o których mowa w pkt 1-4, oraz ich korygowanie;
6)
mające na celu wdrażanie dobrych praktyk w promowaniu energetyki prosumenckiej i energetyki rozproszonej oraz efektywności energetycznej.
3. 
Zadania ministra właściwego do spraw rozwoju wsi obejmują:
1)
promowanie wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego na cele energetyczne, z uwzględnieniem potrzeb produkcji żywności;
2)
monitorowanie zmian powierzchni gruntów przeznaczonych na uprawy energetyczne.
4. 
(uchylony).
4a. 
Zadania ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej obejmują opracowywanie we współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi analiz w zakresie określenia szacunkowego wpływu wytwarzania biokomponentów i biopłynów na zasoby wodne oraz na jakość wody i gleby.
5. 
Zadania Dyrektora Generalnego KOWR obejmują:
1)
monitorowanie ilości i rodzajów surowców wykorzystanych do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z biogazu rolniczego, wytwarzania biogazu rolniczego, a także biokomponentów stosowanych w paliwach transportowych;
2)
(uchylony).
6. 
Zadania Prezesa URE obejmują:
1)
udostępnianie informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 19 ustawy - Prawo energetyczne, dotyczących odnawialnych źródeł energii;
2)
monitorowanie wykonania przez przedsiębiorstwa energetyczne obowiązku zapewnienia pierwszeństwa w przesyłaniu lub dystrybucji energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii.
7. 
Zadania Prezesa GUS obejmują prowadzenie stałej statystyki dotyczącej udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w transporcie.
8. 
Organy, o których mowa w ust. 1, udostępniają w Biuletynie Informacji Publicznej informacje zgromadzone w trakcie realizacji zadań, o których mowa w ust. 2-7.