Art. 3. - [Zadania ministra właściwego do spraw środowiska] - Krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2013 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2022 r.
Art.  3.  [Zadania ministra właściwego do spraw środowiska]

Minister właściwy do spraw klimatu prowadzi politykę w zakresie rozwoju systemu oraz współpracuje z organami Unii Europejskiej w tym zakresie.