Art. 7. - [Opłata rejestracyjna] - Krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2013 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2022 r.
Art.  7.  [Opłata rejestracyjna]
1. 
Za wpis do rejestru EMAS Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pobiera opłatę rejestracyjną. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 3.000 zł.
2. 
Opłata rejestracyjna stanowi iloczyn stawki, o której mowa w ust. 3, oraz współczynnika różnicującego, o którym mowa w ust. 5.
3. 
Stawka opłaty rejestracyjnej wynosi 1.000 zł.
4. 
Organizacja, która składa wniosek o wpis do rejestru EMAS, wnosi opłatę rejestracyjną na rachunek bankowy prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Opłata rejestracyjna stanowi dochód budżetu państwa.
5. 
Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, współczynniki różnicujące wysokość opłaty rejestracyjnej, uwzględniając formę organizacyjną i liczbę osób zatrudnionych przez organizację oraz biorąc pod uwagę, że opłata ta nie powinna stanowić przeszkody w zgłoszeniu do systemu dla małych i średnich przedsiębiorstw.