Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1849 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2020 r.
Art.  6.  [Kategorie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych]
1.  Obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dzieli się na:
1) obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A, jeżeli:
a) brak działania lub niewłaściwe działanie mogłoby spowodować poważny wypadek,
b) składowane są w nim odpady niebezpieczne,
c) składowane w nim odpady wydobywcze zawierają substancje lub mieszaniny niebezpieczne, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 oraz z 2016 r. poz. 2003);
2) pozostałe obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
2.  4  Minister właściwy spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych decydujące o zaliczeniu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych do kategorii A, kierując się wpływem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na środowisko oraz możliwością wystąpienia poważnego wypadku.
3.  5  Minister właściwy spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, normy zharmonizowane odnoszące się do metod pobierania próbek i przeprowadzania analiz niezbędnych do technicznego wykonywania niniejszej ustawy, biorąc pod uwagę przepisy prawa wspólnotowego w tym zakresie.
4 Art. 6 ust. 2 zmieniony przez art. 55 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.284) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 lutego 2020 r.
5 Art. 6 ust. 3 zmieniony przez art. 55 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.284) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 lutego 2020 r.