Art. 78. - [Przeprowadzenie aukcji] - Odnawialne źródła energii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1436 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lipca 2024 r. do: 30 czerwca 2025 r.
Art.  78.  [Przeprowadzenie aukcji]
1. 
Prezes URE zamieszcza ogłoszenie o aukcji w Biuletynie Informacji Publicznej URE nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia.
2. 
Ogłoszenie o aukcji zawiera:
1)
oznaczenie aukcji;
2)
termin przeprowadzenia sesji aukcji;
3)
godziny otwarcia i zamknięcia sesji aukcji;
4)
wskazanie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, jaka może zostać sprzedana w danej aukcji, w tym maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, jaka może zostać sprzedana w danej aukcji przez wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii zlokalizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej;
5)
wskazanie instalacji odnawialnego źródła energii, o których mowa w art. 72 ust. 1, objętych aukcją.
3. 
W aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacjach eksploatowanych przez wytwórców, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, mogą wziąć udział wytwórcy, którzy uzyskali potwierdzenie przyjęcia deklaracji, o którym mowa w art. 71 ust. 4, oraz posiadający ustanowioną gwarancję bankową lub kaucję wniesioną na rachunek bankowy wskazany przez Prezesa URE, przy czym wartość zabezpieczenia wynosi 30 złotych za każdy 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej danej instalacji odnawialnego źródła energii.
4. 
W aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą wziąć udział wytwórcy, którzy posiadają zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1, oraz posiadający ustanowioną gwarancję bankową lub kaucję wniesioną na rachunek bankowy wskazany przez Prezesa URE, przy czym wartość zabezpieczenia wynosi 60 złotych za każdy 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej danej instalacji odnawialnego źródła energii.
5. 
Aukcję rozstrzyga się, jeżeli zostały złożone nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie.
6. 
Aukcję prowadzi się w postaci elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy aukcyjnej.
7. 
Dostawcę internetowej platformy aukcyjnej wyłania się w trybie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 412 i 825).
8. 
Prezes URE ustala regulamin aukcji.
7a. 
Określone przez Prezesa URE koszty utrzymania, rozbudowy i modyfikacji internetowej platformy aukcyjnej, o której mowa w ust. 6, pokrywa operator rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, ze środków opłaty OZE, o której mowa w art. 95 ust. 1, na podstawie dyspozycji Prezesa URE.
9. 
Regulamin aukcji określa:
1)
szczegółowe zasady organizacji aukcji, w tym składania ofert;
2)
przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji;
3)
warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji;
4)
wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej;
5)
sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji;
6)
warunki zawieszenia dostępu do internetowej platformy aukcyjnej;
7)
szczegółowe warunki techniczne składania wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w art. 83a ust. 1 i 2.
10. 
Regulamin aukcji zatwierdza minister właściwy do spraw klimatu.
11. 
Regulamin aukcji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej URE.