Art. 80c. - [Udostępnianie danych z ewidencji] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1047 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  80c.  [Udostępnianie danych z ewidencji]
1. 
Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
1)
Policji;
2)
Żandarmerii Wojskowej;
3)
Straży Granicznej;
4)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
5)
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;
6)
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;
7)
Komendantowi Służby Ochrony Państwa;
7a)
Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego;
7b) 105
 Inspektoratowi Wewnętrznemu Służby Więziennej;
8)
sądom;
9)
prokuraturze;
10)
organom Krajowej Administracji Skarbowej;
11)
Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;
12)
Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
13)
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - w celu umożliwienia zabezpieczenia ustawowym prawem zastawu należności z tytułu składek, do których poboru Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązany;
14)
organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów;
14a) 106
 organom właściwym w sprawach realizacji zadań związanych z prowadzeniem strefy czystego transportu;
15)
strażom gminnym (miejskim);
16)
Inspekcji Transportu Drogowego;
17)
Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
18)
komornikom sądowym;
19)
administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym;
20)
szefom wojskowych centrów rekrutacji;
20a)
ministrowi właściwemu do spraw klimatu;
21)
ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
22)
ministrowi właściwemu do spraw transportu;
23)
(uchylony);
24)
Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego;
25)
zakładom ubezpieczeń;
26)
stacjom kontroli pojazdów;
27)
Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego;
28)
organom właściwym w sprawach realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania;
29)
ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, kierownikowi ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) - dyrektorowi centrum usług społecznych lub pracownikowi socjalnemu;
30)
organowi prowadzącemu Rejestr Zastawów Skarbowych;
31)
organom Inspekcji Ochrony Środowiska;
32)
organom administracji miar;
33)
Krajowemu ośrodkowi bilansowania i zarządzania emisjami;
34)
Straży Leśnej i Straży Parku;
35)
podmiotowi odpowiedzialnemu za prowadzenie katalogu, o którym mowa w art. 80bh ust. 8.
2. 
Dane o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3, udostępnia się wyłącznie podmiotom określonym w ust. 1 pkt 1-10 i 16 oraz w ust. 2a.
2a. 
Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się także ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w celu realizacji jego ustawowych zadań, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku.
3. 
Zgromadzone w ewidencji dane mogą być udostępniane sądom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którego administratorem jest Minister Sprawiedliwości.
3a. 
Zgromadzone w ewidencji dane udostępnia się zakładom ubezpieczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
4. 
Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Udostępnienie danych w innej postaci może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie możliwe udostępnienie w postaci elektronicznej.
5. 
Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci.
6. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 6a, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1)
posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;
2)
posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3)
jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.
6a. 
Podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się wyłącznie za pomocą urządzeń teletransmisji danych, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 6.
7. 
Decyzji, o której mowa w ust. 6, nie wydaje się w przypadku, o którym mowa w ust. 2a.
105 Art. 80c ust. 1 pkt 7b dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.1053) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 czerwca 2023 r.
106 Art. 80c ust. 1 pkt 14a dodany przez art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1394) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2023 r.