Art. 6. - [Czasowe stosowanie innych wymagań jakościowych dla paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych] - System monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.846 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  6.  [Czasowe stosowanie innych wymagań jakościowych dla paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych]
1.  7
 Jeżeli wystąpią na rynku nadzwyczajne zdarzenia skutkujące zmianą warunków zaopatrzenia w ropę naftową lub jej produkty, powodujące utrudnienia w przestrzeganiu przez producentów paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych wymagań jakościowych, minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi niezwłocznie informuje o tych zdarzeniach Komisję Europejską oraz ministra właściwego do spraw klimatu.
2.  8
 W przypadku, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi może wystąpić do Komisji Europejskiej o wyrażenie zgody na czasowe stosowanie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych innych niż określone w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 lub 2.
3.  9
 Po uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu może określić, w drodze rozporządzenia, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy:
1)
wymagania jakościowe dla paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych inne niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 lub 2,
2)
rodzaj oznaczenia numerycznego umożliwiającego identyfikację paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych oraz ich nazwy,
3)
terminy obowiązywania wymagań jakościowych dla poszczególnych rodzajów paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych

- mając na względzie ochronę środowiska, zdrowie ludzi oraz wpływ stosowania tych paliw, odpowiadających takim wymaganiom, na eksploatację pojazdów, w tym ciągników rolniczych, maszyn nieporuszających się po drogach, a także rekreacyjnych jednostek pływających.

7 Art. 6 ust. 1 zmieniony przez art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.
8 Art. 6 ust. 2 zmieniony przez art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.
9 Art. 6 ust. 3 zdanie wstępne zmienione przez art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.