[Definicje. Osoby zobowiązane w przypadku budynków wielolokalowych] - Art. 2. - Utrzymanie czystości i porządku w gminach. - Dz.U.2022.1297 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Definicje. Osoby zobowiązane w przypadku budynków wielolokalowych] - Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1297 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  2.  [Definicje. Osoby zobowiązane w przypadku budynków wielolokalowych]
1. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) 2
 nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
2)
(uchylony);
3)
stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
4)
właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;
5)
zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
6)
związku międzygminnym lub zarządzie związku międzygminnego - rozumie się przez to odpowiednio także związek metropolitalny lub zarząd związku metropolitalnego.
2. 
Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, biorąc pod uwagę:
1)
bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających i obsługujących pojazdy asenizacyjne;
2)
wymagania ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2a. 
Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 4, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.
3. 
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
3a. 
Wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu - w części:
1)
odpowiadającej stosunkowi liczby osób zamieszkujących lokal do liczby osób zamieszkujących we wszystkich lokalach - w przypadku metody ustalenia opłaty, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1;
2)
odpowiadającej stosunkowi ilości zużytej wody w lokalu do ilości zużytej wody we wszystkich lokalach - w przypadku metody ustalenia opłaty, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 2;
3)
odpowiadającej wysokości opłaty, o której mowa w art. 6j ust. 2;
4)
odpowiadającej jego udziałowi w nieruchomości wspólnej - w pozostałych przypadkach.
3b. 
Osoba, której służy tytuł prawny do lokalu, lub osoba faktycznie zamieszkująca lub użytkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązana do wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy, z zastrzeżeniem przepisów art. 6h, art. 6m ust. 1 i art. 6o ust. 4 w przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w art. 2a ust. 1.
4.  3
 Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, biorąc pod uwagę:
1)
bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących stacje zlewne;
2)
ochronę wyposażenia technicznego stacji zlewnych;
3)
wpływ mieszaniny nieczystości ciekłych na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania;
4)
ochronę wód przed zanieczyszczeniem.
2 Art. 2 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1549) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 sierpnia 2022 r.
3 Art. 2 ust. 4 zmieniony przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1549) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 sierpnia 2022 r.