[Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego] - Art. 8. - Zarządzanie kryzysowe. - Dz.U.2022.261 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego] - Zarządzanie kryzysowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.261 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  8.  [Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego]
1. 
Przy Radzie Ministrów tworzy się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej "Zespołem", jako organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego.
2. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Prezes Rady Ministrów - przewodniczący;
2)
Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych - zastępcy przewodniczącego;
2a)
minister właściwy do spraw administracji publicznej;
3)
Minister Spraw Zagranicznych;
4)
Minister Koordynator Służb Specjalnych - jeżeli został powołany.
3. 
W posiedzeniach Zespołu, na prawach członka, biorą udział wyznaczone przez przewodniczącego, w zależności od potrzeb, następujące organy administracji rządowej:
1)
ministrowie kierujący działami administracji rządowej:
a)
(uchylona),
aa)
aktywa państwowe,
b)
budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
c)
finanse publiczne,
d)
gospodarka,
e)
gospodarka morska,
f)
gospodarka wodna,
g)
instytucje finansowe,
h)
informatyzacja,
i)
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
j)
łączność,
k)
oświata i wychowanie,
l)
rolnictwo,
m)
sprawiedliwość,
n)
środowisko,
o)
transport,
p)
zdrowie,
q)
praca,
r)
zabezpieczenie społeczne,
s)
(uchylona),
t)
energia,
u)
gospodarka złożami kopalin,
v)
żegluga śródlądowa,
w)
klimatu;
2)
Główny Geodeta Kraju;
2a)
Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
3)
Główny Inspektor Sanitarny;
4)
Główny Lekarz Weterynarii;
5)
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;
6)
Komendant Główny Policji;
7)
Komendant Główny Straży Granicznej;
7a)
(uchylony);
8)
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki;
9)
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
10)
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
11)
Szef Agencji Wywiadu;
12)
Szef Obrony Cywilnej Kraju;
13)
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
14)
Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
15)
Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa.
4. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może skierować do prac Zespołu, na prawach członka, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego lub innego przedstawiciela.
5. 
Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu, na prawach członka, inne osoby.
6. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego, pracami Zespołu kieruje wyznaczony przez niego zastępca albo członek Zespołu, w którego właściwości - wynikającej z kierowania danym działem administracji rządowej - pozostaje rodzaj zaistniałej sytuacji kryzysowej.
7. 
Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w jego pracach swoich przedstawicieli:
1)
Prezes Rady Ministrów - wiceprezesa Rady Ministrów;
2)
ministrowie - sekretarza lub podsekretarza stanu;
3)
organy, o których mowa w ust. 3 pkt 2-14 - swojego zastępcę.
8. 
(uchylony).