Art. 72. - [Informacje przedkładane przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska] - Baterie i akumulatory.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1113 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2023 r.
Art.  72.  [Informacje przedkładane przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska]
1. 
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska sporządza i przedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku, zbiorczą informację o wynikach kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, skontrolowanych w poprzednim roku kalendarzowym.
2.  2
 (uchylony).
3.  3
 (uchylony).
2 Art. 72 ust. 2 uchylony przez art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1852) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 października 2023 r.
3 Art. 72 ust. 3 uchylony przez art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1852) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 października 2023 r.