Roczny raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.38.199

Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 10 lutego 2011 r.
w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami

Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzór i zakres rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami.
1. 
Roczny raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami sporządzany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i przekazywany ministrowi właściwemu do spraw środowiska obejmuje następujący zakres:
1)
część opisową zawierającą w szczególności:
a)
informacje dotyczące liczby i rodzaju wpisanych i wykreślonych podmiotów z rejestru, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
b)
informacje dotyczące rodzajów, liczby i masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,
c)
informacje dotyczące masy zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych oraz osiągniętego poziomu zbierania,
d)
informacje dotyczące:
masy zużytych baterii i zużytych akumulatorów przyjętych do zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
masy zużytych baterii i zużytych akumulatorów przetworzonych w zakładach przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów oraz prowadzonych w tych zakładach procesów przetwarzania i recyklingu,
e)
opis przeprowadzonych kontroli wskazujący liczbę podmiotów skontrolowanych, w tym oddzielnie dla wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, oraz wyniki tych kontroli, w tym informacje o wydanych decyzjach o wycofaniu z obrotu baterii lub akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 i 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
f)
wskazanie najczęściej stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości,
g)
informacje dotyczące decyzji o wstrzymaniu dystrybucji baterii lub akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 i 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
h)
informacje o masie i rodzajach przetworzonych poza terytorium kraju zużytych baterii i zużytych akumulatorów, wraz ze wskazaniem kraju wywozu;
2)
część tabelaryczną zawierającą tabelę z informacjami o funkcjonowaniu systemu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami.
2. 
Wzór tabeli, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

TABELA Z INFORMACJAMI O FUNKCJONOWANIU SYSTEMU GOSPODARKI BATERIAMI I AKUMULATORAMI ORAZ ZUŻYTYMI BATERIAMI

I ZUŻYTYMI AKUMULATORAMI

DZIAŁ 1. LICZBA I RODZAJ PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO REJESTRU

1.1. Wprowadzający baterie lub akumulatory

Rodzaj wprowadzanych baterii

lub akumulatorów

Liczba

wprowadzających baterie

lub akumulatory

Przenośne
Samochodowe
Przemysłowe
Ogółem1)

1.2. Liczba wprowadzających baterie lub akumulatory, którzy realizują obowiązki samodzielnie albo za pośrednictwem innych podmiotów

Liczba wprowadzających baterie lub akumulatory, którzy realizują obowiązki
samodzielnieza pośrednictwem innych podmiotów

1.3. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

Rodzaj przetwarzanych baterii lub

akumulatorów

Liczba prowadzących zakłady przetwarzania zużytych

baterii lub zużytych akumulatorów, w których

prowadzone są procesy odzysku:

R3 – R6R152)
Przenośne
Samochodowe
Przemysłowe
Ogółem

DZIAŁ 2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW, KTÓRE REALIZUJĄ OBOWIĄZKI WPROWADZAJĄCYCH BATERIE LUB AKUMULATORY

Firma przedsiębiorcyWojewództwoMiejscowośćUlicaLiczba obsługiwanych

wprowadzających baterie

lub akumulatory

DZIAŁ 3. MASA I LICZBA WPROWADZONYCH DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW

3.1. Baterie przenośne i akumulatory przenośne

WojewództwoRodzaj, liczba i masa wprowadzonych do obrotu baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych
cynkowo-węglowe

cynkowo-

-manganowe

cynkowo-

-powietrzne

niklowo-kadmoweołowioweguzikowe (niezawierające rtęci)guzikowe zawierające rtęćinnesuma
masa3) [kg]liczba

[szt.]

masa3) [kg]liczba

[szt.]

masa3) [kg]liczba

[szt.]

masa3) [kg]liczba

[szt.]

masa3) [kg]liczba

[szt.]

masa3) [kg]liczba

[szt.]

masa3) [kg]liczba

[szt.]

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Suma

3.2. Baterie samochodowe i akumulatory samochodowe

WojewództwoRodzaj, liczba i masa wprowadzonych do obrotu baterii samochodowych i akumulatorów samochodowych
niklowo-kadmowekwasowo-ołowioweinnesuma
masa3)

[kg]

liczba

[szt.]

masa3)

[kg]

liczba

[szt.]

masa3)

[kg]

liczba

[szt.]

masa3)

[kg]

liczba

[szt.]

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Suma

3.3. Baterie przemysłowe i akumulatory przemysłowe

WojewództwoRodzaj, liczba i masa wprowadzonych do obrotu baterii przemysłowych i akumulatorów przemysłowych
niklowo-kadmowekwasowo-ołowioweinnesuma
masa3)

[kg]

liczba

[szt.]

masa3)

[kg]

liczba

[szt.]

masa3)

[kg]

liczba

[szt.]

masa3)

[kg]

liczba

[szt.]

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Suma

DZIAŁ 4. MASA ZEBRANYCH ZUŻYTYCH BATERII PRZENOŚNYCH I ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW PRZENOŚNYCH

WojewództwoRodzaj i masa zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych3), 4)
16 06 01*16 06 02*16 06 03*

16 06 04

16 06 05

20 01 33*20 01 34suma
[kg]
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Suma

DZIAŁ 5. OSIĄGNIĘTY POZIOM ZBIERANIA

Średnia masa wprowadzonych baterii

przenośnych i akumulatorów

przenośnych3), 5)

[kg]

Masa zebranych zużytych baterii

przenośnych i zużytych akumulatorów

przenośnych3)

[kg]

Osiągnięty poziom

zbierania6)

[%]

DZIAŁ 6. DANE DOTYCZĄCE PRZETWORZONYCH ZUŻYTYCH BATERII LUB ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

6.1. Zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów prowadzące proces odzysku R15

Masa zużytych baterii i zużytych akumulatorów

przyjętych do przetwarzania3)

[kg]

Masa przetworzonych zużytych baterii i zużytych

akumulatorów3)

[kg]

16 06 01*16 06 01*
16 06 02*16 06 02*
16 06 03*16 06 03*
16 06 0416 06 04
16 06 0516 06 05
20 01 33*20 01 33*
20 01 3420 01 34
SumaSuma

6.2. Zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów prowadzące procesy odzysku R3-R6

Masa zużytych baterii i zużytych akumulatorów

przyjętych do przetwarzania3)

[kg]

Masa przetworzonych zużytych baterii

i zużytych akumulatorów3)

[kg]

Osiągnięty poziom

recyklingu2), 7)

[%]

16 06 01*16 06 01*
16 06 02*16 06 02*
16 06 03*16 06 03*
16 06 0416 06 04
16 06 0516 06 05
19 12 11*19 12 11*
19 12 1219 12 12
SumaSuma

6.3. Informacje o przetworzonych poza terytorium kraju zużytych bateriach i zużytych akumulatorach

Kraj wywozuRodzaj przetworzonych zużytych baterii

i zużytych akumulatorów

Masa przetworzonych zużytych baterii

i zużytych akumulatorów

[kg]

DZIAŁ 7. DANE DOTYCZĄCE LICZBY WPROWADZAJĄCYCH BATERIE PRZENOŚNE LUB AKUMULATORY PRZENOŚNE, KTÓRZY OSIĄGNĘLI POZIOM ZBIERANIA

Liczba wprowadzających baterie przenośne lub

akumulatory przenośne, którzy osiągnęli poziom

zbierania

Udział wprowadzających baterie przenośne lub

akumulatory przenośne, którzy osiągnęli poziom

zbierania, w ogólnej liczbie wprowadzających

baterie przenośne lub akumulatory przenośne [%]

DZIAŁ 8. DANE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI WPŁYWÓW Z OPŁATY PRODUKTOWEJ

WojewództwoWysokość wpływów z opłaty produktowej

[zł]

Kwota wpłaconej zaległej opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej

[zł]

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Suma

DZIAŁ 9. DANE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI WPŁYWÓW Z NIEODEBRANEJ OPŁATY DEPOZYTOWEJ

WojewództwoWysokość wpływów z nieodebranej opłaty

depozytowej

[zł]

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Suma

DZIAŁ 10. DANE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA PUBLICZNE KAMPANIE EDUKACYJNE

WojewództwoMinimalna wysokość środków,

które powinny zostać przeznaczone

na publiczne kampanie edukacyjne

[zł]

Wysokość środków

przeznaczonych na publiczne

kampanie edukacyjne

[zł]

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Suma

Objaśnienia:

1) Podać łączną liczbę wprowadzających baterie lub akumulatory wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 17 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666).

2) Podać ogółem dla wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów.

3) Z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112,

poz. 1206).

5) Podać jako średnią masę baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych wprowadzonych w danym roku oraz w dwóch

latach poprzednich; przy czym za 2010 r. podać masę baterii i akumulatorów wprowadzonych w 2010 r., za 2011 r. podać

średnią masę baterii i akumulatorów wprowadzonych w 2010 r. oraz w 2011 r.

6) Wyrażony w procentach stosunek masy zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych

do średniej masy wprowadzonych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych.

7) Wyrażony w procentach stosunek masy zużytych baterii i zużytych akumulatorów przyjętych do przetworzenia oraz masy

zużytych baterii i zużytych akumulatorów poddanych procesom przetwarzania.

)