[Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia] - Art. 8. - Szczególne zasady... - Dz.U.2018.1969 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia] - Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1969 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Art.  8.  [Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia]
1. 
Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:
1)
jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
2)
dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
3)
trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
2. 
Przy ustalaniu okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 36 § 11 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.
3. 
Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
4. 
Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.