Gry hazardowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.227 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2023 r.

USTAWA
z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych

Przepisy ogólne

1. 
Ustawa określa warunki urządzania gier hazardowych i zasady prowadzenia działalności w tym zakresie oraz zasady opodatkowania podatkiem od gier hazardowych, zwanym dalej "podatkiem od gier".
2. 
Grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach.
1. 
Grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o

wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Są to:

1)
gry liczbowe - gry, w których wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranych zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek, oraz gra liczbowa keno, w której wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, a wysokość wygranych stanowi iloczyn wpłaconej stawki i mnożnika ustalonego dla poszczególnych stopni wygranych;
2)
loterie pieniężne, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne;
3)
gra telebingo, w której uczestniczy się przez nabycie dowodu udziału w grze zawierającego przypadkowe zestawy liczb lub znaków z góry ustalonego zbioru liczb lub znaków, przeprowadzana na skalę ogólnokrajową z losowaniem nadawanym jako audycja telewizyjna, a podmiot urządzający grę oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;
4)
gry cylindryczne, w których uczestniczy się w grze przez wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranej zależy od określonego z góry stosunku wpłaty do wygranej, zaś wynik gry ustalany jest za pomocą urządzenia obrotowego lub gry cylindryczne urządzane na tych zasadach w sieci Internet;
5)
(uchylony);
6)
gry w kości;
7)
gra bingo pieniężne, w której uczestniczy się przez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane pieniężne, których wysokość zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek;
8)
gra bingo fantowe, w której uczestniczy się przez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;
9)
loterie fantowe, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;
10)
loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;
11)
loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez odpłatne:
a)
połączenie telefoniczne,
b)
wysyłanie wiadomości tekstowych z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej.
2. 
Zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu:
1)
wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek - totalizatory;
2)
zaistnienia różnych zdarzeń, w tym zdarzeń wirtualnych, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej - bukmacherstwo.
2a. 
Przez zdarzenia wirtualne rozumie się generowane komputerowo zdarzenia dotyczące sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt.
3. 
Grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości.
4. 
Wygraną rzeczową w grach na automatach jest również wygrana polegająca na możliwości przedłużania gry bez konieczności wpłaty stawki za udział w grze, a także możliwość rozpoczęcia nowej gry przez wykorzystanie wygranej rzeczowej uzyskanej w poprzedniej grze.
5. 
Grami na automatach są także gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy,
5a. 
Grami w karty są gry black jack, poker i baccarat, jeżeli są rozgrywane o nagrody pieniężne lub rzeczowe.
6. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych rozstrzyga, na wniosek lub z urzędu, w drodze decyzji, czy gry lub zakłady posiadające cechy wymienione w ust. 1-5a są grami losowymi, zakładami wzajemnymi, grami w karty albo grami na automacie w rozumieniu ustawy.
7. 
Do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 6, należy załączyć opis planowanego albo realizowanego przedsięwzięcia, uwzględniający w szczególności zasady jego urządzania, przewidywane nagrody, sposób wyłaniania zwycięzców oraz, w przypadku gry na automatach, badanie techniczne danego automatu, przeprowadzone przez jednostkę badającą upoważnioną do badań technicznych automatów i urządzeń do gier, a w przypadku gier urządzanych przez sieć Internet opinię potwierdzającą zasady i prawidłowość oprogramowania do urządzania tych gier. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zażądać przedłożenia takich dokumentów przez stronę także w postępowaniu prowadzonym z urzędu.
7a. 
Nie wydaje się decyzji, o której mowa w ust. 6, jeżeli charakter gier na danym urządzeniu został ustalony w wyniku kontroli lub czynności procesowych przeprowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami przez organy Krajowej Administracji Skarbowej.
7b. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 6, mając na uwadze potrzebę zapewnienia jednolitości wniosków i sprawnej realizacji zadań w tym zakresie.
8. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może upoważnić, w drodze rozporządzenia, w celu usprawnienia obsługi wnioskodawców i zapewnienia szybkiego przebiegu postępowania, organy jemu podległe lub przez niego nadzorowane do wydawania w jego imieniu decyzji, o której mowa w ust. 6, określając jednocześnie właściwość miejscową upoważnionych organów oraz zakres upoważnienia.

Urządzanie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach oraz prowadzenie działalności w tym zakresie jest dozwolone na podstawie właściwej koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia.

1. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
ośrodkach gier - rozumie się przez to:
a)
kasyno gry - jako wydzielone miejsce, w którym prowadzi się gry cylindryczne, gry w karty, gry w kości lub gry na automatach, na podstawie zatwierdzonego regulaminu, przy czym minimalna łączna liczba urządzanych gier cylindrycznych i gier w karty wynosi 4, a liczba zainstalowanych automatów wynosi od 5 do 70 sztuk,
b)
salon gry bingo pieniężne - jako wydzielone miejsce, w którym prowadzi się grę bingo pieniężne na podstawie zatwierdzonego regulaminu,
c)
salon gier na automatach - jako wydzielone miejsce, w którym prowadzi się gry na automatach na podstawie zatwierdzonego regulaminu, przy czym liczba zainstalowanych automatów wynosi od 3 do 50 sztuk;
2)
punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych - rozumie się przez to wydzielone miejsce, w którym przyjmowane są zakłady totalizatora lub bukmacherstwa, na podstawie zatwierdzonego regulaminu;
3)
urządzeniu do gier - rozumie się przez to wszelkie urządzenia, z wykorzystaniem których możliwe jest prowadzenie gry hazardowej oraz urządzenia, których działanie wpływa na prowadzenie gier;
4)
urządzeniu losującym - rozumie się przez to urządzenie służące do ustalania wyników gry w loteriach pieniężnych, loteriach audioteksowych, grach liczbowych, loteriach promocyjnych i loteriach fantowych;
5)
wydzielonym miejscu - rozumie się przez to miejsce z ograniczeniem wstępu dla osób poniżej 18. roku życia oraz zapewnia przestrzeganie przepisów dotyczących reklamy gier hazardowych.
2. 
(uchylony).
1. 
Prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych, gry telebingo oraz gier na automatach poza kasynem gry jest objęte monopolem państwa.
1a. 
Działalność w zakresie gier liczbowych i loterii pieniężnych może być prowadzona w formie udziału w grach liczbowych i loteriach pieniężnych urządzanych jednocześnie na terytorium więcej niż jednego państwa (gry multijurysdykcyjne).
1b. 
Urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest objęte monopolem państwa.
1c. 
Monopol państwa w zakresie gier na automatach poza kasynem gry jest wykonywany w salonach gier na automatach.
2. 
Wykonywanie monopolu państwa należy do ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, który tworzy w tym celu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.
3. 
Do prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1, nie mają zastosowania przepisy o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie ochrony konkurencji.
1. 
Działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości i gier na automatach może być prowadzona po uzyskaniu koncesji na kasyno gry, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1 i 1b oraz art. 6a ust. 2.
2. 
Działalność w zakresie gier bingo pieniężne może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne.
3. 
Działalność w zakresie zakładów wzajemnych może być prowadzona - stosownie do udzielonego zezwolenia - wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych albo przez sieć Internet po uzyskaniu zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych.
4. 
Działalność w zakresie określonym w ust. 1-3 jest prowadzona na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonej koncesji lub udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy.
5. 
Prowadzenie działalności polegającej na urządzaniu gier hazardowych w zakresie określonym w ust. 1-3 jest możliwe wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 7a ust. 1.
6. 
Akcje (udziały) w spółkach, o których mowa w ust. 5, może nabywać lub obejmować:
1)
osoba prawna lub spółka niemająca osobowości prawnej, której siedziba znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2)
osoba fizyczna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
7. 
Przepisu ust. 6 nie stosuje się do spółek, o których mowa w art. 7a ust. 1.
1. 
Gra w pokera może być organizowana w kasynach gry lub poza kasynem gry przez podmioty urządzające gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry w następujący sposób:
1)
w kasynie gry, jeżeli regulamin gry w pokera został uprzednio zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz:
a)
gra jest prowadzona przez uprawnionego pracownika, a gracze grają przeciwko kasynu albo
b)
w formie turnieju gry w pokera, jeżeli uczestnicy grają między sobą, a liczba uczestników wynosi co najmniej 10 osób oraz dokonano zgłoszenia organizacji takiego turnieju dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju gry w pokera;
2)
poza kasynem gry w formie turnieju gry w pokera, jeżeli:
a)
uczestnicy turnieju gry w pokera grają między sobą, a liczba uczestników turnieju wynosi co najmniej 10 osób,
b)
dokonano zgłoszenia takiego turnieju gry w pokera dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju gry w pokera,
c)
regulamin turnieju gry w pokera został uprzednio zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
d)
podmiot urządzający turniej gry w pokera jest obowiązany zainstalować w miejscu organizacji gry system audiowizyjny, o którym mowa w art. 15b ust. 1.
2. 
Gra w pokera może być urządzana w formie turnieju gry w pokera poza kasynami gry przez podmiot nieposiadający koncesji na prowadzenie kasyna gry, jeżeli:
1)
wygraną są nagrody rzeczowe, a wartość nagród rzeczowych nie przekracza 50% kwoty bazowej, o której mowa w art. 70;
2)
dokonano zgłoszenia organizacji takiego turnieju dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju gry w pokera;
3)
regulamin turnieju gry w pokera poza kasynem gry został zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
4)
gra w pokera odbywa się w wydzielonym miejscu dostępnym wyłącznie dla pełnoletnich osób zaproszonych przez organizatora.
3. 
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, obejmuje:
1)
imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby zgłaszającej albo nazwę, adres siedziby podmiotu zgłaszającego;
2)
nazwę turnieju gry w pokera;
3)
określenie czasu, w którym planuje się urządzenie turnieju gry w pokera, oraz miejsca jego urządzenia;
4)
przewidywaną liczbę uczestników;
5)
środki przedsięwzięte w celu uniemożliwienia dostępu niepełnoletnim uczestnikom.
4. 
Gra w pokera w formie turnieju gry w pokera poza kasynami gry, o której mowa w ust. 2, może być urządzana przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
5. 
Organizujący turniej gry w pokera poza kasynem gry, o którym mowa w ust. 2, będący osobami fizycznymi lub członkami władz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe.
6. 
Podmiot urządzający turniej gry w pokera na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry jest obowiązany przedstawić w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 168 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania tego turnieju, któremu dokonano zgłoszenia organizacji takiego turnieju, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie tego turnieju, szczegółową informację o osobach, które uzyskały wygrane w turnieju, zawierającą ich imiona, nazwiska, kwotę wpisowego za udział w turnieju i informację o wysokości uzyskanych wygranych, oraz o rozliczeniu podatku od gier.
1. 
Loterie fantowe, gry bingo fantowe i loterie promocyjne mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
1a. 
Loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, mogą być urządzane przez podmioty wymienione w ust. 1, po dokonaniu ich zgłoszenia. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia tej gry.
1b. 
Loterie fantowe oraz gry bingo fantowe w których wartość puli wygranych jest wyższa od kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, oraz nie przekracza piętnastokrotności tej kwoty, mogą być urządzane przez organizację pożytku publicznego po dokonaniu ich zgłoszenia. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia tej loterii lub gry. Łączna wartość puli wygranych w loteriach fantowych lub w grze bingo fantowe organizowanych przez organizację pożytku publicznego w oparciu o zgłoszenia, nie może przekroczyć w ciągu roku kalendarzowego trzydziestokrotności kwoty bazowej, o której mowa w art. 70.
2. 
Loterie audioteksowe mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, wyłącznie przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 7a.
1. 
Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, mające siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3 lub w art. 7 ust. 2, mogą prowadzić tę działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie, udzielonej koncesji lub udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy, pod warunkiem ustanowienia przedstawiciela albo w formie oddziału.
2. 
Przedstawiciel:
1)
występuje w imieniu i na rzecz spółki, o której mowa w ust. 1, przed organami właściwymi w sprawach z zakresu gier hazardowych;
1a)
posiada pełnomocnictwo do zawierania umów cywilnoprawnych w imieniu i na rzecz spółki, o której mowa w ust. 1;
2)
reprezentuje spółkę, o której mowa w ust. 1, przed organami właściwymi w sprawach z zakresu podatku od gier;
3)
przechowuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentację w języku polskim, w tym ewidencję dotyczącą działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3 lub w art. 7 ust. 2.
3. 
Przedstawicielem może być prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą:
1)
osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest w stanie komunikować się w języku polskim w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków przedstawiciela;
2)
osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zarządzie której przynajmniej jeden z członków jest w stanie komunikować się w języku polskim w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków przedstawiciela.
4. 
Do przedstawiciela stosuje się odpowiednio warunki określone w art. 11, art. 12 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 2 i 3.
5. 
Przedstawiciela ustanawia się w drodze pisemnej umowy, która zawiera w szczególności:
1)
nazwy stron umowy oraz ich adresy;
2)
adres do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela, w przypadku gdy jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1;
3)
adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod którym będzie przechowywana dokumentacja dotycząca działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3 lub w art. 7 ust. 2;
4)
zakres upoważnienia wykraczający poza czynności określone w ust. 2;
5)
czas trwania umowy;
6)
warunki rozwiązania umowy, w tym sposób postępowania z przechowywaną dokumentacją dotyczącą działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3 lub w art. 7 ust. 2.
6. 
Jeżeli przedstawiciel przestał spełniać warunki określone w ust. 3 lub odpowiednio w art. 11, art. 12 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 2 i 3, spółka, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązana do niezwłocznego rozwiązania umowy z przedstawicielem.

Do postępowań w sprawach określonych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Warunki urządzania gier hazardowych

1. 
Warunkiem urządzania gier objętych monopolem państwa jest zatwierdzenie ich regulaminu, w tym jego każdorazowej zmiany, przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych zatwierdza regulamin, o którym mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia przedłożenia regulaminu do zatwierdzenia.
1. 
Wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej działalność w zakresie:
1)
gier urządzanych w kasynie gry - nie może wynosić mniej niż 4 000 000 zł;
2)
gier urządzanych w salonie gry bingo pieniężne lub przyjmowania zakładów wzajemnych - nie może wynosić mniej niż 2 000 000 zł.
2. 
W spółkach, o których mowa w ust. 1, nie może być akcji (udziałów) uprzywilejowanych.
3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.
4. 
W spółkach, o których mowa w ust. 1, powołuje się rady nadzorcze.
5. 
W spółce akcyjnej, o której mowa w ust. 1, mogą być wydawane wyłącznie akcje imienne.
6. 
W przypadku spółek, o których mowa w art. 7a, jeżeli kwota kapitału zakładowego jest wyrażona w walucie obcej, jej wysokość w przeliczeniu na złote nie może być niższa niż kwota wskazana odpowiednio w ust. 1 pkt 1 i 2.
7. 
Przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry, zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych.
1. 
Działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3 oraz w art. 7 ust. 2, może być prowadzona, pod warunkiem że:
1)
wobec spółki lub jej akcjonariuszy (wspólników) posiadających akcje (udziały), których wartość przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, lub członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentów spółki będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub spółkami niemającymi osobowości prawnej, nie istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa, a także przestrzegania przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
2)
członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki posiadają obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z tym że wymogu tego nie stosuje się do spółek, o których mowa w art. 7a ust. 1;
3)
przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie toczy się postępowanie przeciwko podmiotom wymienionym w pkt 1 w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;
4)
spółce, o której mowa w pkt 1, w terminie 6 lat przed datą złożenia wniosku o koncesję lub zezwolenie nie cofnięto koncesji lub zezwolenia z powodów określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2;
5)
akcjonariusze (wspólnicy), o których mowa w pkt 1, nie byli akcjonariuszami (wspólnikami) posiadającymi akcje (udziały), których wartość przekraczała 10% kapitału zakładowego spółki, w spółce, której w terminie 6 lat przed datą złożenia wniosku o koncesję lub zezwolenie cofnięto koncesję lub zezwolenie z powodów określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2;
6)
członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurenci, o których mowa w pkt 1, nie byli członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentami w spółce, której w terminie 6 lat przed datą złożenia wniosku o koncesje lub zezwolenie cofnięto koncesję lub zezwolenie z powodów określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2.
2. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wystąpić z wnioskiem do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Komendanta Głównego Policji o przekazanie informacji, czy w odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa, a także zagrożeń związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
3. 
Organy, o których mowa w ust. 2, przekazują informacje, o których mowa w ust. 2, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.
1. 
Osoby fizyczne będące wspólnikami (akcjonariuszami) spółki prowadzącej działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3, reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurenci, lub beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) takiej spółki powinni posiadać nienaganną opinię, w szczególności nie mogą być osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
2. 
Osoby zarządzające podmiotem urządzającym loterie fantowe lub grę bingo fantowe oraz osoby reprezentujące taki podmiot nie mogą być osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
3. 
Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane, na żądanie organu udzielającego koncesji lub zezwolenia, przedstawić aktualne zaświadczenie, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
4. 
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do nierezydentów będących osobami fizycznymi nieposiadającymi obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z tym że osoby te są obowiązane, na żądanie organu udzielającego koncesji lub zezwolenia, przedstawić aktualne zaświadczenie, że nie były skazane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wskazanego w żądaniu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Osoby te powinny ponadto przedstawić odpowiednie, uwierzytelnione, aktualne zaświadczenia, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, wystawione przez właściwe władze państwa, którego są obywatelami lub stałymi mieszkańcami.

Loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audioteksowe mogą być urządzane jednorazowo w skali ogólnokrajowej lub lokalnej zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.

1. 
Urządzanie gier cylindrycznych, gier w karty, w tym turniejów gry w pokera, gier w kości oraz gier na automatach jest dozwolone wyłącznie w kasynach gier na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonej koncesji lub udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy, z wyjątkiem ust. 4 i 5.
2. 
Urządzanie gry bingo pieniężne jest dozwolone wyłącznie w salonach gry bingo pieniężne na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy.
3. 
Przyjmowanie zakładów wzajemnych jest dozwolone - stosownie do udzielonego zezwolenia - wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych lub przez sieć Internet na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy.
4. 
Urządzanie gry w pokera jest dozwolone również poza kasynami gier wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w art. 6a.
5. 
Spółka, o której mowa w art. 5 ust. 2, prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na zasadach określonych w ustawie i zatwierdzonym regulaminie.
1. 
Kasyna gry mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 250 tys. mieszkańców - 1 kasyno. Na każde kolejne rozpoczęte 250 tys. mieszkańców liczbę dozwolonych kasyn gry zwiększa się o 1. Łączna liczba kasyn gry w województwie nie może być jednak wyższa niż 1 kasyno na każde pełne 650 tys. mieszkańców województwa.
1a. 
Automaty do gier mogą być instalowane w salonach gier na automatach:
1)
na terenie powiatu w liczbie nie większej niż wynikająca z proporcji 1 automat na każde rozpoczęte 1000 mieszkańców powiatu;
2)
(uchylony).
1b. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące planowania lokalizacji salonów gier na automatach na terenie gminy, w szczególności minimalną odległość salonów gier na automatach od szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, miejsc kultu religijnego oraz innego ośrodka gier, uwzględniając potrzebę ograniczenia negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych hazardu.
1c. 
Warunkiem urządzania gier na automatach w salonach gier na automatach jest zatwierdzenie w drodze decyzji planowanej lokalizacji salonu gier na automatach przez dyrektora izby administracji skarbowej właściwego ze względu na planowaną lokalizację salonu gier na automatach.
1d. 
W celu zapewnienia ochrony uczestników gry przed negatywnymi skutkami hazardu, podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach ma obowiązek wdrożyć regulamin odpowiedzialnej gry, obejmujący w szczególności:
1)
wymóg umieszczenia w salonie gier na automatach, w widoczny sposób:
a)
informacji o podmiocie oferującym gry hazardowe i sposobie kontaktu z nim,
b)
regulaminu gry,
c)
informacji o zakazie gry osobom poniżej 18. roku życia,
d)
informacji o ryzyku związanym z hazardem,
e)
nazw instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi;
2)
procedurę weryfikacji ukończenia 18. roku życia przez uczestników gry;
3)
procedurę rejestracji uczestnika gry, jako warunku rozpoczęcia i prowadzenia gry;
4)
mechanizmy umożliwiające uczestnikom gry kontrolę swojej aktywności w salonie gier na automatach;
5)
mechanizmy uniemożliwiające uczestnikom gry grę po wyczerpaniu środków finansowych uczestnika gry;
6)
zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych w salonie gier na automatach;
7)
procedurę weryfikacji wieku osób wchodzących do salonu gier;
8)
umieszczenie przed wejściem do salonu gier na automatach, w widoczny sposób, informacji o zakazie wstępu osób poniżej 18. roku życia.
1e. 
Podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach przedstawia projekt regulaminu odpowiedzialnej gry ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, do zatwierdzenia.
1f. 
Podmiot, o którym mowa w ust. 1e, umieszcza w salonie gier na automatach zatwierdzony regulamin odpowiedzialnej gry, nie później niż z chwilą rozpoczęcia urządzania gier na automatach.
1g. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych zatwierdza regulamin, o którym mowa w lit. 1d, w terminie 6 miesięcy od dnia przedłożenia regulaminu do zatwierdzenia.
2. 
Salony gry bingo pieniężne mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 100 tys. mieszkańców - 1 salon. Na każde kolejne rozpoczęte 100 tys. mieszkańców liczbę dozwolonych salonów zwiększa się o 1. Łączna liczba salonów gry bingo pieniężne w województwie nie może być jednak wyższa niż 1 salon na każde pełne 300 tys. mieszkańców województwa.
3. 
Liczbę mieszkańców, o której mowa w ust. 1-2, ustala Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jako liczbę ludności faktycznie zamieszkałej na obszarze danej miejscowości oraz województwa, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym prowadzący gry złożył wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne.
4. 
Kasyna gry mogą być także lokalizowane na pełnomorskich statkach pasażerskich i promach pasażerskich o polskiej przynależności, pod warunkiem że gra prowadzona jest w czasie rejsu i rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 30 minut po wypłynięciu z portu i kończy się nie później niż na 30 minut przed wpłynięciem do portu przeznaczenia.
1. 
W ośrodkach gier prowadzi się, na koszt podmiotu urządzającego grę, rejestrację gości. Rejestracja jest warunkiem wstępu gości do ośrodka gier.
2. 
W celu dokonania rejestracji osoba kierująca ośrodkiem gier albo upoważniony przez nią pracownik ośrodka sprawdza tożsamość gościa ośrodka gier na podstawie dokumentu potwierdzającego jego wiek i tożsamość.
3. 
Rejestracja gości obejmuje sprawdzenie i zapisanie w rejestrze gości daty i godziny wejścia gościa do ośrodka gier oraz jego danych osobowych, obejmujących:
1)
imię i nazwisko;
2)
rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego wiek i tożsamość;
3)
numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - datę urodzenia;
4)
adres zamieszkania;
5)
obywatelstwo.
4. 
Gość ośrodka gier otrzymuje jednorazową kartę wstępu będącą potwierdzeniem dokonania rejestracji.
5. 
Dane objęte rejestrem gości są udostępniane wyłącznie funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, organom Krajowej Administracji Skarbowej, Policji oraz, uczestnikom gry zgłaszającym reklamacje - w zakresie dotyczącym tych uczestników, a także sądowi i prokuratorowi w związku z toczącym się postępowaniem. Udostępnienie danych jest nieodpłatne.
6. 
Dane objęte rejestrem gości są przechowywane przez okres 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano rejestracji.
1. 
Podmiot prowadzący działalność w zakresie gier urządzanych w kasynie gry oraz salonie gry na automatach jest obowiązany do zainstalowania w kasynie gry oraz salonie gry na automatach audiowizyjnego systemu kontroli gier służącego kontroli przebiegu i prowadzenia gier, w tym umożliwiającego weryfikację prawidłowości określania rezultatów gier, rozliczania żetonów i pieniądza gotówkowego, wydawania zaświadczeń o uzyskanej wygranej i prowadzenia ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych oraz rozstrzyganie wątpliwości związanych z urządzaniem gier, a także zapewniającego możliwość kontroli i weryfikacji osób wchodzących do kasyna gry oraz salonu gry na automatach, za pomocą zapisu sygnału audiowizyjnego.
2. 
Zapis sygnału audiowizyjnego jest udostępniany wyłącznie funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, organom Krajowej Administracji Skarbowej, Policji oraz, uczestnikom gry zgłaszającym reklamacje - w zakresie dotyczącym tych uczestników, a także sądowi i prokuratorowi w związku z toczącym się postępowaniem. Udostępnienie danych jest nieodpłatne.
3. 
Zapis sygnału audiowizyjnego jest przechowywany:
1)
w kasynie gry - przez okres 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym został dokonany;
2)
w salonie gry na automatach - przez okres 12 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym został dokonany.
4. 
Zapis sygnału audiowizyjnego powinien być trwały i czytelny. Sposób dokonania zapisu sygnału audiowizyjnego i jego przechowywania powinien chronić zapis przed zniszczeniem, modyfikacją i ukryciem.
5. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki instalacji i wykorzystania systemu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia możliwości odtworzenia przebiegu każdej gry.
1. 
Podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach prowadzi system teleinformatyczny rejestrujący i archiwizujący:
1)
dane dotyczące wpłaconych stawek i wypłaconych wygranych w grach na automatach urządzanych w salonach gier na automatach,
2)
przebieg gier w grach na automatach urządzanych w salonach gier na automatach,
3)
lokalizację i prawidłowość działania automatów do gier,
4)
dane o automatach do gier, w tym informacje o awariach i ingerencjach w automat do gier

- zwany dalej "systemem rejestrującym".

2. 
Informacje, o których mowa w ust. 1, są rejestrowane i archiwizowane w czasie rzeczywistym.
3. 
Automaty do gier są przystosowywane i podłączane do systemu rejestrującego z dniem rozpoczęcia prowadzenia przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, działalności w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach.
4. 
Dane, o których mowa w ust. 1, są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich archiwizacji.
5. 
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, nieodpłatnie udostępnia w pełnym zakresie system rejestrujący i przekazuje w czasie rzeczywistym informacje, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i wyznaczonemu przez niego organowi Krajowej Administracji Skarbowej, od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności.
6. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze rozporządzenia, organ Krajowej Administracji Skarbowej, któremu podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach udostępnia system rejestrujący, uwzględniając możliwości organizacyjno-techniczne tego organu zapewniające sprawne wykonywanie zadania.
7. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia i działania systemu rejestrującego, uwzględniając potrzebę zapewnienia odpowiedniej kontroli nad prowadzeniem działalności w zakresie urządzania gier na automatach w salonach gier na automatach.

Ośrodek gier powinien być wyposażony w niezależne od sieci ogólnodostępnej zapasowe źródła energii elektrycznej oraz instalacje przeciwzakłóceniowe zapewniające ciągły i niezakłócony przebieg gier.

1. 
W przypadku urządzania gier hazardowych przez sieć Internet, urządzenia przetwarzające i archiwizujące dane dotyczące tych gier hazardowych, a także ich uczestników, powinny być zainstalowane i przechowywane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2. 
Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet może wykorzystywać do ich urządzania wyłącznie stronę internetową, której krajowa domena najwyższego poziomu jest przypisana do polskich stron internetowych.
3. 
Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet jest obowiązany prowadzić, w czasie rzeczywistym, w urządzeniu archiwizującym usytuowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, archiwizację wszelkich danych związanych z urządzaną grą hazardową, w tym wymienianych między tym podmiotem a uczestnikiem gier hazardowych, pozwalających na ustalenie przebiegu i wyniku gier hazardowych oraz przeprowadzanych transakcji wynikających z tych gier oraz danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika gier hazardowych.
4. 
Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet jest obowiązany zapewnić organom Krajowej Administracji Skarbowej dostęp, w tym dostęp zdalny, do danych, o których mowa w ust. 3, przechowywanych w urządzeniu archiwizującym oraz udostępnić w tym celu odpowiednie narzędzia i oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo danych.
5. 
Dostęp, o którym mowa w ust. 4, powinien umożliwiać odczytywanie, kopiowanie i przetwarzanie skopiowanych danych.
6. 
Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet zapewnia bezpieczeństwo archiwizowanych i udostępnianych danych.
7. 
Dane, o których mowa w ust. 3, są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich archiwizacji. Po upływie tego okresu podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet usuwa dane.
8. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób archiwizacji danych, w tym wymagania dotyczące urządzeń archiwizujących oraz ich oprogramowania, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i kompletności przechowywanych i udostępnianych danych oraz możliwości ich uzyskiwania z podziałem na gry hazardowe prowadzone na różnych stronach internetowych i w ramach poszczególnych zezwoleń;
2)
zakres danych, które podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet jest obowiązany archiwizować, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej kontroli i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia weryfikacji przestrzegania przez ten podmiot przepisów regulujących ten rodzaj działalności.

Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet, który posiada koncesję lub zezwolenie, lub dokonał zgłoszenia organizacji tych gier jest obowiązany przeprowadzać transakcje płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907, 1814 i 2140 oraz z 2022 r. poz. 1488), wynikające z tych gier wyłącznie za pośrednictwem dostawców usług płatniczych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 9 tej ustawy.

1. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą, zwany dalej "Rejestrem".
2. 
Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze.
3. 
Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym automatyczne przekazywanie informacji do systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych.
4. 
Wpisowi do Rejestru podlega:
1)
nazwa domeny internetowej:
a)
wykorzystywanej do urządzania gier hazardowych lub
b)
służącej do reklamowania lub promowania gier hazardowych

- niezgodnie z przepisami prawa dostępnej dla znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej użytkowników sieci Internet;

2)
data i godzina dokonania wpisu, jego zmiany lub wykreślenia.
5. 
Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do sieci Internet jest obowiązany do:
1)
nieodpłatnego uniemożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru poprzez ich usunięcie z systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, służących do zamiany nazw domen internetowych na adresy IP, nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu do Rejestru;
2)
nieodpłatnego przekierowania połączeń odwołujących się do nazw domen internetowych wpisanych do Rejestru do strony internetowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zawierającej komunikat, skierowany do odbiorców usługi dostępu do Internetu obejmujący w szczególności informacje o lokalizacji Rejestru, wpisaniu szukanej nazwy domeny internetowej do tego Rejestru, listę podmiotów legalnie oferujących gry hazardowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także powiadomienie o grożącej odpowiedzialności karno-skarbowej uczestnika gier urządzanych wbrew przepisom ustawy;
3)
nieodpłatnego umożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen wykreślonych z Rejestru, nie później niż w ciągu 48 godzin od wykreślenia nazwy domeny internetowej z Rejestru.
6. 
Wpisu do Rejestru, zmiany wpisu lub jego wykreślenia dokonuje się z urzędu, po ich zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo wyznaczony przez niego organ Krajowej Administracji Skarbowej.
7. 
Podmiot urządzający gry hazardowe na stronie internetowej, wykorzystującej nazwę domeny wpisanej do Rejestru lub będący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, lub posiadający tytuł prawny do domeny wpisanej do rejestru, lub podmiot będący dostawcą usług płatniczych może wnieść sprzeciw do ministra właściwego do spraw finansów publicznych od wpisu do Rejestru, w terminie 2 miesięcy od dnia umieszczenia tej nazwy domeny w Rejestrze.
8. 
Sprzeciw zawiera:
1)
podstawowe dane identyfikacyjne podmiotu wnoszącego sprzeciw, w szczególności:
a)
imię i nazwisko, adres zamieszkania - w przypadku osób fizycznych,
b)
nazwę podmiotu, adres, numer z właściwego rejestru handlowego - w przypadku osób prawnych;
2)
uzasadnienie sprzeciwu, z którego wynika, że nazwę domeny, o której mowa w ust. 4 pkt 1, należy wykreślić z Rejestru.
9. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje decyzję o pozostawieniu nazwy domeny, o której mowa w ust. 4 pkt 1, w Rejestrze albo o jej wykreśleniu z Rejestru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprzeciwu.
10. 
Do decyzji, o której mowa w ust. 9, nie stosuje się przepisu art. 221 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ani przepisu art. 52 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329, 655, 1457 i 1855).
1. 
Zakazane jest udostępnianie usług płatniczych przez dostawców usług płatniczych na stronach internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru.
2. 
W przypadku świadczenia usług płatniczych na stronie internetowej wykorzystującej nazwę domeny internetowej wpisaną do Rejestru, dostawca usług płatniczych jest obowiązany do zaprzestania świadczenia tych usług w ciągu 30 dni od dnia dokonania wpisu domeny do Rejestru.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wyznaczyć organ Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia spraw określonych w art. 15f i określić zakres tych spraw, uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego i efektywnego wykonywania zadań.

1. 
W celu zapewnienia ochrony uczestników gry przed negatywnymi skutkami hazardu, podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych urządzanych przez sieć Internet ma obowiązek wdrożyć regulamin odpowiedzialnej gry, obejmujący w szczególności:
1)
wymóg umieszczenia, w widoczny sposób, na stronie internetowej wykorzystywanej do urządzania gry hazardowej:
a)
informacji o podmiocie oferującym gry hazardowe i sposobie kontaktu z nim,
b)
informacji o zezwoleniu na urządzanie gier wskazującej jego zakres przedmiotowy, termin ważności, oraz nazwę organu, który go udzielił - w przypadku gdy zezwolenie to jest wymagane,
c)
regulaminu gry,
d)
informacji o zakazie gry osobom poniżej 18. roku życia,
e)
informacji o ryzyku związanym z hazardem,
f)
nazw instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji;
2)
procedurę weryfikacji ukończenia 18. roku życia przez uczestników gry;
3)
procedurę rejestracji gracza na koncie gracza lub tymczasowym koncie gracza, jako warunku rozpoczęcia i prowadzenia gry;
4)
mechanizmy umożliwiające uczestnikom gry kontrolę swojej aktywności na stronie internetowej wykorzystywanej w grze hazardowej;
5)
mechanizmy uniemożliwiające uczestnikom gry, grę po wyczerpaniu środków na koncie gracza;
6)
zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej.
2. 
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, przedstawia projekt regulaminu odpowiedzialnej gry ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, do zatwierdzenia.
3. 
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, udostępnia na stronie internetowej zatwierdzony regulamin odpowiedzialnej gry, nie później niż z chwilą rozpoczęcia urządzania gier.
1. 
Zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:
1)
podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
2)
spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
3)
jednostki badającej, o której mowa w art. 23f, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
4)
jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
5)
producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
6)
przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
7)
przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.
2. 
Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są obowiązane złożyć wniosek o zarejestrowanie automatu do gier w terminie 60 dni od jego nabycia, nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu.
3. 
Producenci i dystrybutorzy automatów do gier posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązani do zgłoszenia prowadzenia działalności w zakresie produkcji lub dystrybucji automatów do gier, zawieszenia prowadzenia działalności oraz jej zakończenia dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na ich siedzibę, w terminie 14 dni przed odpowiednio rozpoczęciem, zawieszeniem, wznowieniem i zakończeniem działalności gospodarczej. Do zgłoszenia o rozpoczęciu działalności gospodarczej należy załączyć wykaz zakładów produkcyjnych lub magazynów, w których są przechowywane automaty do gier.
4. 
W przypadku zmiany danych objętych wykazem, o którym mowa w ust. 3, podmiot powiadamia o tych zmianach dyrektora izby administracji skarbowej właściwego ze względu na jego siedzibę w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.
5. 
Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, są obowiązane do prowadzenia ewidencji wyprodukowanych lub magazynowanych automatów do gier. Ewidencja powinna umożliwiać identyfikację wyprodukowanych automatów do gier oraz ustalenie liczby, rodzajów i miejsca magazynowania wyprodukowanych automatów do gier.
6. 
Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, są obowiązane do udostępnienia danych objętych ewidencją organom Krajowej Administracji Skarbowej, funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, Policji, a także sądom i prokuratorom w związku z toczącym się postępowaniem. Udostępnienie danych jest nieodpłatne.
7. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji produkowanych lub magazynowanych automatów do gier, dane zamieszczane w ewidencji oraz wzór ewidencji, uwzględniając potrzebę zapewnienia nadzoru nad obrotem automatami do gier oraz charakter działalności gospodarczej podmiotu prowadzącego ewidencję.
1. 
Dochód z loterii fantowej i gry bingo fantowe przeznaczany jest w całości na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych.
2. 
Podmiot urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe jest obowiązany przedstawić organowi, który udzielił zezwolenia, w terminie 30 dni od dnia zakończenia urządzanej gry, szczegółową informację o realizacji obowiązku określonego w ust. 1.
1. 
Podmiot urządzający loterię pieniężną, loterię fantową, grę bingo pieniężne lub grę bingo fantowe jest obowiązany zabezpieczyć losy lub inne dowody udziału w takiej grze oraz kartony do gry bingo pieniężne lub gry bingo fantowe przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szczególności przed prześwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury papieru.
2. 
Podmiot urządzający loterię pieniężną, loterię fantową lub grę bingo fantowe jest obowiązany przekazywać właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego informację w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 168 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, o zamiarze zniszczenia losów, kartonów lub innych dowodów udziału w takiej grze co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia tych czynności. Czynność zniszczenia podlega kontroli.
3. 
Podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet jest obowiązany zabezpieczyć stosowane dowody udziału w zakładzie wzajemnym przed ingerencją osób nieuprawnionych i zapewnić możliwość weryfikacji ich autentyczności.
4. 
Podmiot urządzający grę bingo pieniężne jest obowiązany nabywać kartony używane do gry od przedsiębiorcy upoważnionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
5. 
Kartony do gry bingo pieniężne są produkowane przez przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 4, według jednolitego wzoru zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
6. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki produkcji i sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne oraz treść kartonu, mając na względzie ochronę interesów uczestników gry bingo pieniężne oraz zapewnienie prawidłowości przebiegu takiej gry.
1. 
Wartość wygranej w grach hazardowych nie może być niższa od ceny losu lub innego dowodu udziału w grze albo kwoty wpłaconej stawki.
2. 
Ogólna wartość wygranych w grze liczbowej - z wyjątkiem gry liczbowej keno - totalizatorze i grze bingo pieniężne nie może być niższa niż 50% kwoty wpłaconych stawek, a w loterii pieniężnej, loterii fantowej, grze telebingo oraz grze bingo fantowe nie może być niższa niż 30% łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze.
3. 
W grach na automatach zaprogramowana wartość wygranych w automacie nie może być niższa niż 75% kwoty wpłaconych stawek.
4. 
W zakładach wzajemnych, w przypadku zakładów na odgadywanie zdarzeń wirtualnych, średnia zaprogramowana wartość wygranych nie może być niższa o więcej niż 5 punktów procentowych niż średnia wygrywalność w zakładach wzajemnych, w przypadku zakładów na odgadywanie zdarzeń niebędących zdarzeniami wirtualnymi za miesiąc poprzedzający.
5. 
Podmiot urządzający zakłady wzajemne na odgadywanie zdarzeń wirtualnych archiwizuje dane na temat wyników zakładów.
6. 
Dane, o których mowa w ust. 5, są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich archiwizacji. Po upływie tego okresu podmiot urządzający zakłady wzajemne na odgadywanie zdarzeń wirtualnych usuwa dane.
1. 
Wygrane w grach hazardowych wypłaca się (wydaje) okazicielom losów lub innych dowodów udziału w tych grach lub za zwrotem tych dowodów, chyba że regulamin tych gier stanowi inaczej.
2. 
Wypłata (wydanie) wygranej może nastąpić także na rzecz innej osoby niż okaziciel, o którym mowa w ust. 1, jeżeli przedstawi on pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez taką osobę i w sposób określony w pełnomocnictwie, jeżeli jest zgodny z regulaminem gry. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
3. 
Podmiot urządzający gry hazardowe nie ma obowiązku badania uprawnień okaziciela losu lub innego dowodu udziału w grze, może jednak wstrzymać wypłatę (wydanie) wygranej na okres nieprzekraczający 30 dni, jeżeli zachodzą wątpliwości co do uprawnień okaziciela do rozporządzania losem lub innym dowodem udziału w grze. W przypadku nieuzasadnionego wstrzymania wypłaty (wydania) wygranej podmiot urządzający taką grę jest obowiązany zapłacić odsetki ustawowe za opóźnienie za okres wstrzymania wypłaty (wydania).
4. 
Nie dokonuje się wypłaty (wydania) wygranej na podstawie losu lub innego dowodu udziału w grze hazardowej, jeżeli nie można stwierdzić jego autentyczności lub ustalić jego numeru.
5. 
W razie utraty lub zniszczenia losu albo innego dowodu udziału w grze hazardowej wystawionego imiennie albo na okaziciela, stwierdzającego udział w takiej grze, uczestnikowi takiej gry nie przysługują żadne roszczenia wobec podmiotu urządzającego grę, chyba że regulamin takiej gry stanowi inaczej.
1. 
Podmiot urządzający grę hazardową jest obowiązany, na żądanie uczestnika takiej gry, wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania.
2. 
Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.
3. 
Podmiot urządzający grę hazardową jest obowiązany prowadzić ewidencję zaświadczeń oraz przechowywać odpisy wydanych zaświadczeń przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej. Ewidencja zaświadczeń jest udostępniana, w celu jej poświadczenia, naczelnikowi urzędu skarbowego.
4. 
Podmiot urządzający grę hazardową nabywa druki zaświadczeń o uzyskanej wygranej, po złożeniu wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 168 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, od wyznaczonego naczelnika urzędu skarbowego.
5. 
Podmiot urządzający gry hazardowe jest obowiązany prowadzić ewidencję wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2280 zł.
6. 
Podmiot urządzający gry hazardowe przechowuje ewidencje, o których mowa w ust. 3 i 5, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła jej wypłata (wydanie).
7. 
W ewidencji, o której mowa w ust. 5, umieszcza się:
1)
dane osoby wygrywającej (imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo);
2)
wartość wypłaconej (wydanej) wygranej;
3)
datę wypłaty (wydania).
8. 
Wysokość wygranej albo przegranej w grze hazardowej stanowi tajemnicę jej uczestnika, której jest obowiązany przestrzegać podmiot urządzający tę grę. Informacje o wysokości wygranej albo przegranej są ujawniane wyłącznie na żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, organów Krajowej Administracji Skarbowej, funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej i Policji, a także sądu i prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem. Informacje o wysokości wygranej albo przegranej są ujawniane także na żądanie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach prowadzonego postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1933).
9. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór zaświadczenia o uzyskanej wygranej oraz sposób wydawania zaświadczeń, uwzględniając konieczność określenia we wzorze zaświadczenia w szczególności danych osobowych osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia, rodzaju gry hazardowej oraz terminu uzyskania i wartości wypłaconej (wydanej) wygranej;
2)
sposób ewidencjonowania zaświadczeń, prowadzenia ewidencji, o których mowa w ust. 3 i 5, uwzględniając zapewnienie możliwości weryfikacji danych osoby, która uzyskała wygraną, i wartości wygranej.
10. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, naczelnika lub naczelników urzędów skarbowych właściwych do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 4, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadania.
1. 
Roszczenia związane z udziałem w grze hazardowej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
2. 
Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
3. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb zgłaszania roszczeń uczestników, mając na względzie ochronę interesów uczestników gier hazardowych.
1. 
Podmiot prowadzący działalność w zakresie określonym w art. 6 ust. 1-3 oraz wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach jest obowiązany zapewnić utrzymanie porządku i ładu na terenie ośrodka gier i w punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych.
2. 
Podmiot urządzający gry hazardowe jest obowiązany zapoznać uczestników gier przed przystąpieniem do gry:
1)
ze sposobem działania automatu lub urządzenia do gier;
2)
z zasadami gry i możliwościami wyboru wariantów gry lub zakładu wzajemnego;
3)
z innymi, wymienionymi w regulaminie, zastrzeżeniami dotyczącymi sposobu gry.
3. 
Podmiot urządzający gry hazardowe utrzymuje automaty oraz urządzenia do gier i zakładów wzajemnych w stanie gwarantującym grę zgodną z regulaminem, a uczestnikom gry - bezpieczne korzystanie z nich.
4. 
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w celu ochrony interesu uczestników gry lub zakładu wzajemnego i osób trzecich może odmówić wstępu albo usunąć z ośrodka gier albo punktu przyjmowania zakładów wzajemnych osobę, która nie przestrzega postanowień regulaminu gry lub zakładu wzajemnego lub stosuje techniki gry mogące wpłynąć na przypadkowość wyniku gry przez:
1)
sporządzanie notatek dotyczących przebiegu gry przy użyciu notesów, elektronicznych urządzeń obliczeniowych, zapisów audio lub wideo;
2)
posługiwanie się łącznością telefoniczną, radiową lub podobną w celu sporządzania lub wykorzystania analiz przebiegu gry.
1. 
Automaty do gier, urządzenia losujące i urządzenia do gier powinny zapewniać ochronę praw uczestników gry i realizacje przepisów ustawy.
1a. 
Automat do gier powinien być wyposażony w system trwałej rejestracji i zapamiętywania danych, który pozwala na ustalenie kwoty stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od gier i nie wpływa na przebieg i rezultat gry.
1b. 
W przypadku zastosowania urządzeń lub systemów do odczytywania danych na potrzeby wewnętrzne podmiotu eksploatującego automaty i urządzenia do gier oraz systemów umożliwiających połączenie między automatami i innymi urządzeniami, urządzenia i systemy te nie mogą mieć wpływu na przebieg i rezultat gry.
1c. 
Dopuszcza się łączenie automatów do gier wyłącznie w jednym kasynie gry za pomocą urządzenia do gier umożliwiającego kumulowanie wygranych pieniężnych, które nie może wpływać na przebieg gier oraz zapewnia prawidłowe wykonywanie zobowiązań wobec budżetu państwa.
2. 
Automaty i urządzenia do gier nie mogą stanowić własności osób trzecich, z wyjątkiem przypadku gdy są one przedmiotem umowy leasingu.
3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku loterii fantowej i gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a i 1b.
4. 
Automaty do gier, urządzenia losujące i urządzenia do gier muszą być zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz, w szczególności muszą zapewniać prawidłowość uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych oraz prawidłowość działania w sytuacji awarii.
5. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące działania urządzenia do gier umożliwiającego kumulowanie wygranych, o którym mowa w ust. 1c, uwzględniając w szczególności potrzebę ochrony interesów uczestników gier i zapewnienie wykonywania zobowiązań wobec budżetu państwa.
1. 
Automaty do gier, urządzenia losujące i urządzenia do gier mogą być eksploatowane przez podmioty posiadające koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier losowych lub gier na automatach oraz przez podmioty wykonujące monopol państwa, po ich zarejestrowaniu przez naczelnika urzędu celno-skarbowego. Powyższy obowiązek nie dotyczy terminali w kolekturach gier liczbowych służących do urządzania gier liczbowych lub sprzedaży loterii pieniężnych oraz urządzeń służących do urządzania gier liczbowych lub loterii pieniężnych urządzanych na terytorium więcej niż jednego państwa (gry multijurysdykcyjne).
2. 
Rejestracja automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier oznacza dopuszczenie go do eksploatacji. Rejestracji dokonuje się na okres 6 lat.
3. 
Naczelnik urzędu celno-skarbowego rejestruje automaty i urządzenia do gier spełniające warunki określone w ustawie, na podstawie opinii jednostki badającej upoważnionej do badań technicznych automatów i urządzeń do gier.
4. 
Odmowa rejestracji automatu lub urządzenia do gier następuje w drodze decyzji.
5. 
Koszty rejestracji automatów i urządzeń do gier ponosi podmiot urządzający gry.
6. 
Rejestracja wygasa z upływem okresu, na jaki została dokonana, a także w przypadku wycofania z eksploatacji automatu lub urządzenia do gier.
7. 
Naczelnik urzędu celno-skarbowego, w drodze decyzji, cofa rejestrację przed jej wygaśnięciem, jeżeli zarejestrowany automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier nie spełnia warunków określonych w ustawie.
1. 
Na żądanie naczelnika urzędu celno-skarbowego, zgłoszone w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 144 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zarejestrowany automat lub urządzenie do gier nie spełnia warunków określonych w ustawie, podmiot eksploatujący ten automat lub to urządzenie jest obowiązany poddać automat lub urządzenie badaniu sprawdzającemu.
2. 
W żądaniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier, które podlegają badaniu sprawdzającemu, jednostkę badającą przeprowadzającą badanie oraz podmiot, któremu automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier mają być przekazane w celu przeprowadzenia badania, i termin tego przekazania.
3. 
Badanie sprawdzające przeprowadza, na zlecenie naczelnika urzędu celno-skarbowego, jednostka badająca upoważniona do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących oraz urządzeń do gier, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia przekazania automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier do badań.
4. 
(uchylony).
5. 
W przypadku potwierdzenia w wyniku badania sprawdzającego, że automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier nie spełnia warunków określonych w ustawie, koszty badania sprawdzającego obciążają podmiot eksploatujący automat lub urządzenie.

Podmiot eksploatujący zarejestrowany automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier jest obowiązany przekazywać naczelnikowi urzędu celno-skarbowego informację w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 168 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, o:

1)
zamiarze przemieszczenia automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier do innego miejsca eksploatacji - co najmniej na 7 dni przed dokonaniem tej czynności;
2)
zawieszeniu lub wycofaniu z eksploatacji automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier - w terminie 7 dni od dnia dokonania tej czynności;
3)
zniszczeniu lub kradzieży automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier - w terminie 2 dni od dnia wystąpienia takiego zdarzenia.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)
szczegółowe warunki badania, rejestracji i eksploatacji urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier,
2)
warunki i sposób zabezpieczenia urządzeń i automatów, o których mowa w pkt 1, przed ingerencją z zewnątrz,
3)
sposób działania urządzeń i automatów, o których mowa w pkt 1, w czasie awarii,
4)
sposób zabezpieczenia istotnych informacji dotyczących urządzanej loterii, w tym danych dotyczących jej uczestników,
5)
sposób uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych w trakcie gry lub w przypadku gdy urządzenie lub automat, o których mowa w pkt 1, znajdują się w sytuacji awarii

- uwzględniając konieczność zapewnienia ochrony interesów uczestników gier i wykonywania zobowiązań urządzającego grę wobec budżetu państwa.

1. 
Właściwi w określonych w art. 23a-23c sprawach rejestracji i eksploatacji automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier są wyznaczeni naczelnicy urzędów celno-skarbowych.
2. 
Właściwość miejscową ustala się według miejsca lokalizacji ośrodka gier albo miejsca eksploatacji urządzenia do gier lub urządzenia losującego.
3. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, naczelników urzędów celno-skarbowych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier oraz określi obszary ich właściwości miejscowej, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań oraz rozmieszczenie terytorialne miejsc eksploatacji automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier.
1. 
Upoważnienia do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych podmiotowi, który spełnia następujące warunki:
1)
posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jednostki akredytującej państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, będącej sygnatariuszem Wielostronnego Porozumienia EA (European cooperation for Accreditation Multilateral Agreement);
2)
zapewnia odpowiedni standard przeprowadzanych badań, w tym przeprowadzanie ich przez osoby o odpowiedniej wiedzy technicznej w zakresie automatów i urządzeń do gier, oraz dysponuje odpowiednim wyposażeniem technicznym;
3)
osoby zarządzające tą jednostką oraz osoby przeprowadzające badania automatów i urządzeń do gier posiadają nienaganną opinię, w szczególności nie są osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)
posiada autonomiczność względem podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych oraz ich organizacji i stowarzyszeń, w szczególności osoby wymienione w pkt 3 nie pozostają z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie gier hazardowych w stosunkach, które mogą wywoływać uzasadnione zastrzeżenia do ich bezstronności.
2. 
Upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier jest udzielane na wniosek jednostki badającej podmiotu ubiegającego się o status jednostki badającej lub dyrektora izby administracji skarbowej, do którego dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 1, w szczególności:
1)
certyfikat akredytacji;
2)
certyfikaty lub inne dokumenty określające standard przeprowadzanych badań, potwierdzające wiedzę techniczną osób przeprowadzających badania techniczne automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier;
3)
aktualne zaświadczenia, że osoby wymienione w ust. 1 pkt 3 nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)
oświadczenia złożone, pod rygorem odpowiedzialności karnej, przez osoby wymienione w ust. 1 pkt 3, że nie pozostają z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie gier hazardowych ani z osobami:
a)
zarządzającymi takim podmiotem lub go reprezentującymi,
b)
będącymi akcjonariuszami (wspólnikami) takiego podmiotu lub jego pracownikami

- w stosunku prawnym lub faktycznym, który może wywoływać uzasadnione zastrzeżenia do ich bezstronności.

3. 
Upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier jest udzielane na okres 6 lat.
3a. 
Upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier zawiera:
1)
oznaczenie organu wydającego upoważnienie;
2)
datę jego wydania;
3)
nazwę jednostki badającej;
4)
powołanie podstawy prawnej;
5)
imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby zarządzającej jednostką badającą;
6)
wykaz osób uprawnionych do przeprowadzania badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier w imieniu jednostki badającej;
7)
wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania i podpisywania opinii wydanych przez jednostkę badającą po przeprowadzeniu badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier;
8)
podpis osoby upoważnionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
3b. 
W ramach upoważnienia do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier jednostka badająca jest uprawniona do przeprowadzania badania technicznego automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier na zlecenie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych, podmiotu wykonującego monopol państwa oraz badania technicznego, w celu wydania decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6.
4. 
Odmowa udzielenia upoważnienia do badań technicznych automatów i urządzeń do gier następuje w drodze decyzji.
5. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze decyzji:
1)
cofa upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier, w przypadku gdy jednostka badająca nie spełnia warunków określonych w ust. 1 lub odmówi przeprowadzenie badania sprawdzającego, o którym mowa w art. 23b;
2)
może cofnąć upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier, jeżeli opinia sporządzona przez jednostkę badającą Krajowej Administracji Skarbowej, zawierająca wynik badania technicznego, okaże się sprzeczna z opinią, zawierającą wynik badania technicznego, sporządzoną przez jednostkę badającą lub jednostka badająca nie przeprowadzi badania sprawdzającego, o którym mowa w art. 23b ust. 3;
3)
może cofnąć upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier, w przypadku gdy jednostka badająca nie przeprowadza badań i ich nie dokumentuje zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
5a. 
Decyzja o cofnięciu upoważnienia do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier jest wykonalna z chwilą jej doręczenia.
6. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, wykaz jednostek badających upoważnionych do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier.
7. 
Jednostka badająca upoważniona do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier jest obowiązana poinformować ministra właściwego do spraw finansów publicznych o każdej zmianie dotyczącej osób, o których mowa w ust. 3a pkt 6 i 7, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany.

Szkolenia 

1. 
Podmiot urządzający gry hazardowe, w tym podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet jest obowiązany zapewnić, aby osoby pełniące funkcję lub zajmujące stanowisko, z którym wiąże się obowiązek:
1)
nadzorowania gier hazardowych, w szczególności dyrektorzy oddziałów, ośrodków gier oraz ich zastępcy, kierownicy i ich zastępcy, osoby nadzorujące gry telebingo, loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audioteksowe, inspektorzy w ośrodkach gier, kasjerzy stołu, osoby nadzorujące prowadzenie gier przez sieć Internet,
2)
bezpośredniego prowadzenia gry hazardowej, w szczególności: krupierzy, obsługujący automaty do gier, urządzenia losujące lub urządzenia do gier, z wyłączeniem pracowników obsługi technicznej

- przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku lub pełnienia funkcji odbyły szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem gier.

2. 
Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy:
1)
osób dystrybuujących losy loterii pieniężnych i loterii fantowych, dowody udziału w grze telebingo, bingo pieniężne i bingo fantowe oraz dowody udziału w loterii promocyjnej;
2)
osób sprzedających żetony lub kredytujących stawki w automacie;
3)
osób obsługujących terminale kasowe w sklepach, na terenie których znajduje się kolektura gier liczbowych, sprzedających dowody udziału w grach liczbowych o wystandaryzowanych parametrach, przez co rozumie się sprzedaż dowodów udziału w grach liczbowych wyłącznie z wykorzystaniem specjalnych kart metodą chybił-trafił lub z zapisanymi przez gracza własnymi ustawieniami gry;
4)
osób nadzorujących i bezpośrednio prowadzących loterię fantową lub grę bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b;
5)
osób przyjmujących zakłady wzajemne oraz osób prowadzących kolektury gier liczbowych.
3. 
Podmiot urządzający gry hazardowe, w tym podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet, jest obowiązany zapewnić, aby osoby, o których mowa w ust. 1, odbyły ponowne szkolenie w przypadku zmiany zakresu wykonywanych czynności lub po upływie 3 lat od poprzedniego szkolenia.
4. 
(uchylony).
5. 
Podmiot urządzający gry hazardowe, w tym podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet, nie może powierzyć nadzorowania tych gier oraz bezpośredniego ich prowadzenia osobie, która nie odbyła szkolenia, o którym mowa w ust. 1.

(uchylony).

1. 
Szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier, o którym mowa w art. 24 ust. 1, prowadzi podmiot urządzający gry hazardowe, w tym podmiot urządzający gry przez sieć Internet, lub jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową.
2. 
Podmioty, o których mowa w ust. 1, po zakończeniu szkolenia są obowiązane wydać uczestnikowi szkolenia pisemne zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
3. 
Podmiot urządzający gry hazardowe prowadzi w postaci papierowej lub elektronicznej rejestr zaświadczeń pracowników obejmujący dane pracownika, datę szkolenia, dane podmiotu wystawiającego zaświadczenie oraz numer zaświadczenia, do którego dołącza odpowiednio kopię zaświadczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem, którego oryginał znajduje się w aktach osobowych pracownika, albo zaświadczenie odwzorowane cyfrowo, przez które rozumie się dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną zaświadczenia złożonego w aktach osobowych pracownika.

Podmiot urządzający gry hazardowe jest obowiązany zapewnić, aby osoba pełniąca funkcję lub zajmująca stanowisko, o których mowa w art. 24 ust. 1, spełniała łącznie następujące warunki:

1)
ma nienaganną opinię;
2)
posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska, o które się ubiega;
3)
nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

(uchylony).

(uchylony).

Ograniczenia w urządzaniu gier hazardowych

1. 
Wstęp do ośrodków gier oraz do punktów przyjmowania zakładów wzajemnych dozwolony jest dla osób, które ukończyły 18 lat.
2. 
W grach hazardowych, z wyjątkiem loterii fantowych oraz loterii promocyjnych, mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
3. 
Podmioty urządzające gry hazardowe i prowadzące działalność w tym zakresie są obowiązane do umieszczenia w widoczny sposób przed wejściem do miejsca urządzania gier oraz w miejscu urządzania gier lub sprzedaży dowodów udziału w grach informacji o zakazie uczestniczenia w grach osób, które nie ukończyły 18. roku życia.
4. 
W przypadku wątpliwości co do wieku uczestnika gry hazardowej, osoba kierująca ośrodkiem gier lub przez nią upoważniona, osoba sprzedająca losy lub inne dowody udziału w grach losowych oraz osoba przyjmująca zakłady wzajemne jest upoważniona do żądania okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek uczestnika gry hazardowej.
1. 
Podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych nie może powierzyć innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z urządzaniem tych gier, z wyjątkiem ust. 2-5a.
2. 
Spółka prowadząca działalność w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych lub zakładów wzajemnych może powierzyć innemu podmiotowi, na podstawie umowy agencyjnej, sprzedaż losów lub innych dowodów udziału w grze oraz przyjmowanie zakładów i stawek, a także wypłatę (wydanie) wygranych do wysokości określonej w regulaminie gry lub zakładu, z wyłączeniem takich czynności dotyczących zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet.
3. 
Powierzenie wykonywania czynności określonych w ust. 2 może nastąpić wyłącznie, jeżeli:
1)
podmiot, który ma wykonywać powierzone czynności, posiada nienaganną opinię, w szczególności nie był skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2)
podmiot, który ma wykonywać powierzone czynności, nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz należności celnych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne;
3)
wobec podmiotu, który ma wykonywać powierzone czynności, nie istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa;
4)
kapitał zakładowy, środki finansowe lub inny majątek przeznaczony na wykonywanie powierzonych czynności nie pochodzi z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
4. 
W przypadku osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej wymogi określone w ust. 3 pkt 1 i 3 dotyczą odpowiednio akcjonariuszy (wspólników) reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej albo osób zarządzających oraz osób reprezentujących dany podmiot.
5. 
Agent nie może zlecić innemu podmiotowi wykonywania obowiązków określonych w umowie agencyjnej.
5a. 
Spółka prowadząca działalność w zakresie gier liczbowych i loterii pieniężnych może powierzyć innemu podmiotowi wykonywanie czynności związanych z urządzaniem tych gier w przypadku gier urządzanych na terytorium więcej niż jednego państwa (gry multijurysdykcyjne).
6. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w każdym czasie, zweryfikować spełnienie wymogów określonych w ust. 3, w szczególności zażądać przedstawienia przez agenta, w wyznaczonym terminie, dokumentów potwierdzających ich spełnienie.
7. 
Jeżeli agent nie spełnia wymogów określonych w ust. 3 lub nie przekaże na żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych dokumentów, o których mowa w ust. 6, podmiot prowadzący działalność w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych lub zakładów wzajemnych jest zobowiązany do natychmiastowego rozwiązania umowy agencyjnej.
1. 
Zabrania się reklamy i promocji gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gier na automatach oraz zakładów wzajemnych. Reklama zakładów wzajemnych, na których urządzanie zostało udzielone zezwolenie, jest dozwolona na zasadach określonych w art. 29b.
2. 
Zabrania się informowania o sponsorowaniu z wykorzystaniem nazwy handlowej i znaku towarowego wykorzystywanego do oferowania gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, przyjmowania zakładów wzajemnych oraz gier na automatach.
3. 
Dopuszcza się informowanie o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność wyłącznie w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych albo tę działalność łącznie z inną działalnością niepodlegającą ograniczeniom w zakresie reklamy, promocji lub informowania o sponsorowaniu - wyłącznie przez prezentowanie informacji zawierającej nazwę lub innego oznaczenia indywidualizującego sponsora.
4. 
Zakazy określone w ust. 1 i 2 dotyczą osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które zlecają lub prowadzą czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, umieszczają reklamę lub informację albo czerpią korzyści z takich czynności.
5. 
Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie obejmują reklamy i promocji prowadzonej w ośrodku gier lub punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych ani oznaczenia nazwą podmiotu lub logo firmy lub nazwą prowadzonej działalności gospodarczej, na zewnątrz budynku, miejsca, w którym znajduje się ośrodek gier lub punkt przyjmowania zakładów wzajemnych, a także, w przypadku gier hazardowych urządzanych przez sieć Internet, reklamy ani promocji prowadzonej na określonej w zezwoleniu stronie internetowej wykorzystywanej do urządzania tych gier.
6. 
Przez reklamę gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach rozumie się publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych lub symboli graficznych i innych oznaczeń z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach oraz informacji o miejscach, w których takie gry lub zakłady są urządzane, i możliwościach uczestnictwa.
7. 
Przez promocję gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach rozumie się publiczną prezentację tych gier lub zakładów, rozdawanie rekwizytów z nimi związanych, wręczanie żetonów lub dowodów uczestnictwa w tych grach albo ich sprzedaż w miejscach publicznych, a także inne formy publicznego zachęcania do uczestnictwa w nich lub przekonywania o ich zaletach bądź zachęcania do wstępu do kasyn gry lub punktów przyjmowania zakładów wzajemnych.
8. 
Za reklamę i promocję gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach uważa się również reklamę i promocję produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach, kasyna gry lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych albo z firmą, nazwą lub oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach.
9. 
Za reklamę i promocję gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach uważa się również reklamę i promocję podmiotów, których wizerunek reklamowy wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsamy z oznaczeniem gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach, kasyna gry lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych albo z firmą, nazwą lub oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do takich oznaczeń.
10. 
Przez sponsorowanie rozumie się bezpośrednie lub pośrednie finansowanie lub współfinansowanie działalności osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu upowszechniania, utrwalania lub podniesienia renomy gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach, podmiotów prowadzących działalność w zakresie tych gier lub zakładów lub innego oznaczenia indywidualizującego podmiot prowadzący działalność w zakresie tych gier lub zakładów lub jego działalność, w zamian za informowanie o sponsorowaniu.
11. 
Przez informowanie o sponsorowaniu rozumie się prezentowanie informacji zawierającej nazwę lub innego oznaczenia indywidualizującego sponsora, w związku ze sponsorowaniem.
1. 
(uchylony).
2. 
Zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty niewykonujące monopolu państwa w tym zakresie, które urządzają gry hazardowe przez sieć Internet bez wymaganego zezwolenia.
3. 
(uchylony).
1. 
Dozwolona jest reklama zakładów wzajemnych, na urządzanie których zostało udzielone zezwolenie, pod warunkiem że:
1)
nie jest kierowana do małoletnich, nie przedstawia osób małoletnich i nie odbywa się przy udziale małoletnich;
2)
nie łączy urządzania gier lub uczestniczenia w grach ze sprawnością fizyczną, intelektualną bądź szansą na uzyskanie łatwej wygranej;
3)
nie zawiera stwierdzeń, że udział w grach hazardowych ma relaksujący, uspokajający skutek lub jest sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych lub problemów finansowych;
4)
nie przedstawia powstrzymywania się lub umiarkowanego uczestniczenia w grach w negatywny sposób;
5)
nie zachęca do uiszczania wyższych stawek jako czynnika zwiększającego szansę na wygraną;
6)
nie wywołuje skojarzeń z:
a)
atrakcyjnością seksualną,
b)
relaksem lub wypoczynkiem,
c)
nauką lub pracą,
d)
sukcesem zawodowym, życiowym lub finansowym.
2. 
Reklama gier, o których mowa w ust. 1, nie może być prowadzona:
1)
w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 600 a 2200; z wyłączeniem reklamy prowadzonej w trakcie transmisji z imprez sportowych, których podmiot prowadzący działalność w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych jest sponsorem lub jest sponsorem drużyny lub zawodników biorących czynny udział w danej imprezie sportowej;
2)
w prasie młodzieżowej i dziecięcej;
3)
na okładkach dzienników i czasopism;
4)
w miejscach publicznych, z wyłączeniem imprez masowych i imprez sportowych, których podmiot prowadzący działalność w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych jest sponsorem lub jest sponsorem drużyny lub zawodników biorących czynny udział w danej imprezie sportowej, lub jest sponsorem związku sportowego, który ma związek z organizowaną imprezą. Wyłączenie, o którym mowa powyżej, obejmuje tylko reklamy gier organizowanych przez sponsora lub reklamę sponsora.
3. 
Reklama gier, o których mowa w ust. 1, może być prowadzona pod warunkiem umieszczenia w niej komunikatu o:
1)
konsekwencjach udziału w nielegalnych grach hazardowych;
2)
ryzyku związanym z hazardem;
3)
posiadaniu zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych.
4. 
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, treść, sposób i zasady umieszczania komunikatu, o którym mowa w ust. 3, mając na względzie ochronę społeczeństwa przed negatywnymi skutkami nadmiernego hazardu oraz konieczność przeciwdziałania uzależnieniom od hazardu.

Zakazane jest oferowanie i reklamowanie w salonie gier na automatach oraz na stronie internetowej, na której urządzane są gry hazardowe, czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2 pkt 1, 3, 4, 5, 7 i 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439, z późn. zm.).

(uchylony).

1. 
Zakazane jest zawieranie i przyjmowanie zakładów wzajemnych na wyniki gier liczbowych.
2. 
Podmiot posiadający lub ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie zakładów wzajemnych lub zmianę jego warunków, dotyczące wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, obowiązany jest uzyskać zgodę krajowych organizatorów takiego współzawodnictwa na wykorzystanie jego wyników.

Koncesje, zezwolenia i zgłoszenia

1. 
Koncesji na prowadzenie kasyna gry udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych.
2. 
Zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne oraz zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych.
3. 
Zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej jednego dyrektora izby administracji skarbowej udziela dyrektor izby administracji skarbowej, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry.
3a. 
Zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b, urządzanych na obszarze właściwości miejscowej jednego naczelnika urzędu celno-skarbowego, dokonuje się naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry.
4. 
Zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego dyrektora izby administracji skarbowej udziela dyrektor izby administracji skarbowej właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo siedziby oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, albo głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez przedstawiciela. W innych przypadkach gdy wnioskodawcą jest podmiot, który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku gdy nie można ustalić właściwości miejscowej organu, organem właściwym jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
4a. 
Zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b, urządzanych na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego naczelnika urzędu celno-skarbowego, dokonuje się naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo siedziby oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. W innych przypadkach gdy wnioskodawcą jest podmiot, który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku gdy nie można ustalić właściwości miejscowej organu, organem właściwym jest Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.
5. 
W postępowaniu o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry nie stosuje się art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
6. 
W sprawach dotyczących udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany i cofnięcia koncesji na prowadzenie kasyna gry nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570).
7. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, obszary właściwości miejscowej dyrektorów izb administracji skarbowej do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań.
8. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, obszary właściwości miejscowej naczelników urzędów celno-skarbowych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań.
1. 
W przypadku złożenia wniosku o udzielenie koncesji albo zezwolenia, których wydanie podlega ograniczeniom ilościowym, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra informację o złożeniu wniosku, wraz ze wskazaniem nazwy podmiotu, przedmiotu wniosku oraz miejscowości, której wniosek dotyczy.
2. 
Jeżeli o koncesję albo zezwolenie, których wydanie podlega ograniczeniom ilościowym, ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający warunki określone w ustawie, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza i przeprowadza przetarg.
3. 
W celu przeprowadzenia przetargu minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje komisję przetargową, składającą się co najmniej z 3 osób spośród urzędników zatrudnionych w urzędzie obsługującym tego ministra lub funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej pełniących służbę w tym urzędzie.
4. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych unieważnia przetarg, w drodze decyzji, jeżeli zostały rażąco naruszone przepisy prawa lub interes publiczny.
5. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu, uwzględniając w szczególności, aby:
1)
sposób ogłoszenia przetargu zapewniał właściwe poinformowanie podmiotów zainteresowanych przetargiem;
2)
warunki uczestnictwa w przetargu nie eliminowały podmiotów spełniających wymagania warunkujące uzyskanie koncesji albo zezwolenia;
3)
oceny ofert miały charakter obiektywny, przejrzysty i niedyskryminujący żadnego uczestnika przetargu.
1. 
O koncesję lub zezwolenie mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które udokumentują:
1)
legalność źródeł pochodzenia kapitału;
2)
niezaleganie z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz z zapłatą należności celnych;
3)
niezaleganie z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.
2. 
Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do podmiotów, które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1. 
O koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3 lub art. 7 ust. 2, mogą się ubiegać wyłącznie spółki, które udokumentują zgodność działania spółki z właściwymi przepisami:
1)
regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
2)
dotyczącymi prowadzenia rachunkowości.
2. 
Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do podmiotów, które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
O koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3 lub art. 7 ust. 2, mogą się ubiegać wyłącznie spółki, którym nie cofnięto koncesji lub zezwolenia z przyczyn określonych w art. 59 pkt 2 w okresie 6 lat poprzedzających złożenie wniosku o koncesję lub zezwolenie.

Wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry powinien zawierać:

1)
w przypadku spółki posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;
1a)
w przypadku spółki, o której mowa w art. 7a ust. 1, odpis umowy lub statutu spółki oraz:
a)
numer z odpowiedniego rejestru handlowego państwa siedziby spółki oraz kopię umowy z przedstawicielem, albo
b)
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oddziału tej spółki;
2)
oznaczenie imienne akcji lub udziałów z określoną ich wartością nominalną;
3)
informacje o obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;
4)
dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego) akcjonariuszy (wspólników) będących osobami fizycznymi, reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki oraz osób mających sprawować zarząd nad kasynem gry; w przypadku spółek handlowych będących akcjonariuszami (wspólnikami) - również informacje o ich obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;
5)
opis usytuowania geograficznego budynku lub miejsca, w którym ma być ulokowane kasyno gry, określenie jego rozmiarów, wraz z planem budynku;
6)
odpis dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem) lub umowy zobowiązującej do oddania we władanie budynku (lokalu), w którym będą urządzane gry;
7)
przewidywaną datę rozpoczęcia działalności;
8)
przewidywany rodzaj oraz liczbę gier, wraz z informacją o planowanej kolejności ich uruchomienia;
9)
szacunkową wielkość zatrudnienia, z określeniem stanowisk pracy, oraz projektowane warunki zatrudnienia osoby mającej sprawować zarząd nad kasynem gry;
10)
opis organizacji i funkcjonowania kasyna gry, w szczególności zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału gry losowej lub gry na automatach;
11)
studium ekonomiczno-finansowe, zawierające co najmniej określenie inwestycji i przewidywanej rentowności;
12)
projekty regulaminów gier;
13)
projekt systemu służącego rejestracji gości;
14)
proponowane warunki złożenia zabezpieczenia określonego w art. 63;
15)
pozytywną opinię rady gminy o lokalizacji kasyna gry;
16)
dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału, a w szczególności:
a)
w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą fizyczną, reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów,
b)
w przypadku akcjonariuszy (wspólników) będących osobami prawnymi - sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach;
17)
aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne;
18)
oświadczenia akcjonariuszy (wspólników) będących osobami fizycznymi, reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, lub członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;
19)
aktualne zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi, reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
20)
dokumenty wydane przez właściwe władze potwierdzające zgodność działań spółki z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu albo w przypadku gdy przepisy nie przewidują wydania takiego dokumentu - oświadczenie spółki potwierdzające zgodność działań spółki z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
21)
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem z badania, a w przypadku spółki rozpoczynającej działalność - oświadczenie o zgodności działania spółki z przepisami o rachunkowości;
22)
w przypadku spółki, o której mowa w art. 7a ust. 1, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1, w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub urządzanie zakładów wzajemnych powinien zawierać:

1)
w przypadku spółki posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;
1a)
w przypadku spółki, o której mowa w art. 7a ust. 1, odpis umowy lub statutu spółki oraz:
a)
numer z odpowiedniego rejestru handlowego państwa siedziby spółki oraz kopię umowy z przedstawicielem, albo
b)
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oddziału tej spółki;
2)
oznaczenie imienne akcji lub udziałów z określoną ich wartością nominalną;
3)
informacje o obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;
4)
dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego) akcjonariuszy (wspólników) będących osobami fizycznymi, reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki oraz osób mających sprawować zarząd nad kasynem gry; w przypadku spółek handlowych będących akcjonariuszami (wspólnikami) - również informacje o ich obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;
5)
opis usytuowania geograficznego budynku lub miejsca, w którym ma być ulokowany salon gry bingo pieniężne, określenie jego rozmiarów, wraz z planem budynku;
6)
odpis dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem) lub umowy zobowiązującej do oddania we władanie budynku (lokalu), w którym będzie urządzana gra bingo pieniężne, a w przypadku punktu przyjmowania zakładów wzajemnych - zgodę władającego budynkiem (lokalem) na korzystanie z budynku (lokalu);
7)
przewidywaną datę rozpoczęcia działalności;
8)
w przypadku zakładów wzajemnych - przewidywany rodzaj oraz liczbę zakładów wraz ze wskazaniem, czy zakłady będą urządzane przez sieć Internet;
8a)
w przypadku zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet:
a)
adres i dokumentację techniczną strony internetowej, która będzie wykorzystywana do urządzania zakładów,
b)
projektowane zasady weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników zakładów,
c)
ekspertyzę dowodów udziału w zakładach potwierdzającą ich zabezpieczenie przed ingerencją osób nieuprawnionych i możliwość weryfikacji ich autentyczności,
d)
zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału zakładu;
9)
szacunkową wielkość zatrudnienia, z określeniem stanowisk pracy;
10)
opis organizacji i funkcjonowania salonu gry bingo pieniężne lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych, w szczególności zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału gry losowej lub zakładu wzajemnego;
11)
studium ekonomiczno-finansowe, zawierające co najmniej określenie inwestycji i przewidywanej rentowności;
12)
projekty regulaminów gier lub zakładów wzajemnych;
12a)
projekt systemu służącego rejestracji gości w salonie gry bingo pieniężne;
13)
proponowane warunki złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 63;
14)
w przypadku zakładów wzajemnych - zgodę organizatorów współzawodnictwa sportowego na wykorzystywanie ich wyników;
15)
w przypadku salonu gry bingo pieniężne - pozytywną opinię rady gminy o lokalizacji salonu;
16)
dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału, a w szczególności:
a)
w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą fizyczną reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów,
b)
w przypadku akcjonariuszy (wspólników) będących osobami prawnymi - sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach;
17)
aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne;
18)
oświadczenia akcjonariuszy (wspólników) będących osobami fizycznymi, reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, lub członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;
19)
aktualne zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi, reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
20)
dokumenty wydane przez właściwe władze potwierdzające zgodność działań spółki z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu albo w przypadku gdy przepisy nie przewidują wydania takiego dokumentu - oświadczenie spółki potwierdzające zgodność działań spółki z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
21)
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem z badania, a w przypadku spółki rozpoczynającej działalność - oświadczenie o zgodności działania spółki z przepisami o rachunkowości;
22)
w przypadku spółki, o której mowa w art. 7a ust. 1, prowadzącej salon gry bingo pieniężne lub przyjmującej zakłady wzajemne, odpowiednio dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lub 3, w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W przypadku spółki, o której mowa w art. 7a ust. 1, do wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub urządzanie zakładów wzajemnych dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez przedstawiciela warunków określonych w art. 11, art. 12 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 2 i 3. Przepisy art. 35 pkt 17-19 i art. 36 pkt 17-19 stosuje się odpowiednio. W przypadku przedstawiciela będącego osobą fizyczną dołącza się dokumenty dotyczące tej osoby fizycznej.

Zgłoszenie urządzenia turnieju gry w pokera zawiera nazwę podmiotu występującego z wnioskiem oraz zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych regulamin turnieju gry w pokera.

1. 
Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe powinien zawierać:
1)
określenie rodzaju gry;
2)
nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego prowadzącego działalność za pośrednictwem oddziału, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym tego oddziału;
3)
dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot występujący z wnioskiem;
4)
określenie obszaru, na którym planowane jest urządzenie gry;
5)
określenie czasu, w którym planuje się urządzenie gry;
6)
dokładne wyznaczenie celu, na który przeznacza się dochód z urządzanej gry;
7)
określenie planowanej wielkości sprzedaży losów lub kartonów;
8)
gwarancje wypłacalności nagród;
9)
projekt regulaminu gry;
10)
dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe, a w szczególności:
a)
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów - w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą fizyczną, reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, jeżeli podmiotem występującym z wnioskiem jest spółka handlowa,
b)
sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach - w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą prawną, jeżeli podmiotem występującym z wnioskiem jest spółka handlowa,
c)
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu środków finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe, z ujawnionych źródeł przychodów - w przypadkach innych niż wskazane w lit. a i b;
11)
aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;
12)
ekspertyzę losów, innych dowodów udziału w grze lub kartonów, potwierdzającą zabezpieczenie przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szczególności przed prześwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury papieru;
13)
aktualne zaświadczenia, że osoby fizyczne zarządzające podmiotem oraz reprezentujące podmiot występujący z wnioskiem nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. 
Zgłoszenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b, zawiera dane, o których mowa w ust. 1, z tym że zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 8, 9 oraz 10-13, zawiera odpowiednio:
1)
dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający;
2)
zobowiązanie wypłacalności nagród;
3)
regulamin gry;
4)
oświadczenie o legalności źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe;
5)
oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;
6)
wzór losu, innego dowodu udziału w grze lub kartonu;
7)
oświadczenie osób fizycznych zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. 
Do zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b, dołącza się oświadczenie osoby nadzorującej oraz osoby bezpośrednio prowadzącej tę grę o znajomości przepisów ustawy w zakresie odpowiednio loterii fantowych lub gry bingo fantowe.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej zawiera:

1)
(uchylony);
2)
nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego prowadzącego działalność za pośrednictwem oddziału, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym tego oddziału;
3)
dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot występujący z wnioskiem;
4)
określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii;
5)
określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii;
6)
bankowe gwarancje wypłat nagród;
7)
projekt regulaminu loterii;
8)
dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii;
9)
aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.
1. 
Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii audioteksowej zawiera:
1)
w przypadku spółki posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;
2)
w przypadku spółki, o której mowa w art. 7a ust. 1, odpis umowy lub statutu spółki oraz:
a)
numer z odpowiedniego rejestru handlowego państwa siedziby spółki oraz kopię umowy z przedstawicielem albo
b)
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oddziału tej spółki;
3)
dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej;
4)
określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii;
5)
określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii;
6)
bankowe gwarancje wypłat nagród;
7)
projekt regulaminu loterii;
8)
dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii;
9)
aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.
2. 
W przypadku spółek, o których mowa w art. 7a ust. 1, na żądanie organu właściwego w sprawie udzielenia zezwolenia do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez przedstawiciela warunków określonych w art. 11, art. 12 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 2 i 3. Przepisy art. 35 pkt 17-19 i art. 36 pkt 17-19 stosuje się odpowiednio. W przypadku przedstawiciela będącego osobą fizyczną dołącza się dokumenty dotyczące tej osoby fizycznej.
1. 
Rozpatrzenie wniosków o udzielenie koncesji albo zezwolenia następuje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
2. 
Rozpatrzenie wniosków, o których mowa w ust. 1, odnoszących się do loterii promocyjnej, loterii audioteksowej oraz loterii fantowej następuje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
1. 
Jedna koncesja jest udzielana na prowadzenie jednego kasyna gry.
2. 
Jedno zezwolenie jest udzielane na prowadzenie jednego salonu gry bingo pieniężne.
3. 
Jedno zezwolenie jest udzielane na prowadzenie określonej liczby punktów przyjmowania zakładów wzajemnych lub wykorzystywanie określonej liczby stron internetowych do urządzania zakładów wzajemnych.

Koncesja na prowadzenie kasyna gry obejmuje:

1)
nazwę spółki;
2)
zatwierdzoną strukturę udziałów lub akcji imiennych, a także nazwiska członków zarządu i rady nadzorczej spółki;
3)
miejsce urządzania gier;
4)
rodzaj i minimalną oraz maksymalną liczbę gier;
5)
warunki, które powinna spełniać spółka, w szczególności dotyczące zabezpieczeń, o których mowa w art. 63;
6)
zatwierdzone warunki techniczne prowadzenia rejestracji gości;
7)
nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.
1. 
Zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne oraz na urządzanie zakładów wzajemnych obejmuje:
1)
nazwę spółki;
2)
zatwierdzoną strukturę udziałów lub akcji imiennych, a także nazwiska członków zarządu i rady nadzorczej spółki;
3)
miejsce urządzania gry bingo pieniężne;
4)
miejsce urządzania i rodzaj zakładów wzajemnych wraz z określeniem, czy zakłady są urządzane przez sieć Internet, a w takim przypadku dodatkowo:
a)
adres strony internetowej wykorzystywanej do urządzania zakładów,
b)
zasady weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników zakładów;
5)
warunki, które powinna spełniać spółka, w szczególności dotyczące zabezpieczeń, o których mowa w art. 63;
5a)
zatwierdzone warunki techniczne prowadzenia rejestracji gości w salonie gry bingo pieniężne;
6)
nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.
2. 
W przypadku prowadzenia działalności w zakresie zakładów wzajemnych termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, dotyczy rozpoczęcia działalności we wszystkich punktach przyjmowania zakładów wzajemnych i na stronach internetowych, które zostały określone w zezwoleniu.

(uchylony).

Zezwolenie na urządzenie loterii fantowej oraz gry bingo fantowe obejmuje:

1)
nazwę podmiotu urządzającego grę;
2)
nazwę gry;
3)
nazwiska osób zarządzających podmiotem urządzającym grę;
4)
obszar, na którym gra będzie urządzana;
5)
czas urządzania gry;
6)
cel, na który przeznacza się dochód;
7)
planowaną wielkość sprzedaży losów lub kartonów;
8)
nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.

Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej obejmuje:

1)
nazwę podmiotu urządzającego loterię;
2)
nazwę loterii;
3)
nazwiska osób zarządzających podmiotem urządzającym loterię;
4)
obszar, na którym loteria będzie urządzana;
5)
czas urządzania loterii;
6)
nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.

Do koncesji i zezwoleń dołącza się zatwierdzone regulaminy gier lub zakładów.

1. 
Podmiot posiadający koncesję lub zezwolenie może wystąpić o przedłużenie określonego w nich terminu rozpoczęcia działalności. Termin ten może zostać przedłużony jednokrotnie, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
2. 
W przypadku nierozpoczęcia działalności w terminie określonym w koncesji lub zezwoleniu, koncesja lub zezwolenie wygasają w całości lub w części, w której nie podjęto działalności.
1. 
Koncesji na prowadzenie kasyna gry udziela się na okres 6 lat.
2. 
Zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne oraz zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych udziela się na okres 6 lat.
3. 
(uchylony).
4. 
Zezwolenia na urządzenie loterii fantowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej oraz loterii audioteksowej udziela się na okres trwania loterii lub gry, nie dłużej jednak niż na 2 lata.
4a. 
Bieg okresów, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, rozpoczyna się w terminie określonym w koncesji lub zezwoleniu.
5. 
Podmiot posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, które wygasa z uwagi na upływ terminu, na jaki zostało ono udzielone, może wystąpić jednorazowo o jego przedłużenie na okres 6 lat.
6. 
Do wniosku o przedłużenie zezwolenia przepisy dotyczące udzielania zezwoleń stosuje się odpowiednio.

Podmiot posiadający koncesję lub zezwolenie jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia wystąpienia takiego zdarzenia poinformować organ właściwy w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia o:

1)
rozpoczęciu działalności objętej koncesją lub zezwoleniem;
2)
rezygnacji z działalności objętej koncesją lub zezwoleniem;
3)
przerwie w wykonywaniu działalności objętej koncesją lub zezwoleniem;
4)
wznowieniu działalności po przerwie, o której mowa w pkt 3.
1. 
W przypadku gdy wygasa koncesja na prowadzenie kasyna gry lub przedłużone, zgodnie z art. 49 ust. 5, zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne, informacja o mającym nastąpić ich wygaśnięciu jest publikowana nie później niż 9 miesięcy przed dniem ich wygaśnięcia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wraz z informacją o wolnych lokalizacjach w miejscowości oraz województwie.
2. 
Jeżeli z informacji, o której mowa w ust. 1, wynika, że w chwili wygaśnięcia koncesji lub zezwolenia brak będzie innych wolnych lokalizacji, wniosek o udzielenie koncesji lub zezwolenia składa się w terminie 3 miesięcy od opublikowania informacji, o której mowa w ust. 1.
1. 
Organ właściwy w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia może, na wniosek podmiotu, który je uzyskał, dokonać zmiany koncesji lub zezwolenia.
2. 
Zmiana, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć:
1)
w przypadku koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub na urządzanie zakładów wzajemnych:
a)
miejsca urządzania gier lub zakładów, z tym że wskutek zmiany zezwolenia nie może nastąpić zwiększenie pierwotnej liczby punktów przyjmowania zakładów wzajemnych,
b)
rodzaju i minimalnej oraz maksymalnej liczby gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, a także minimalnej oraz maksymalnej liczby gier na automatach oraz rodzaju zakładów wzajemnych,
c)
warunków, które powinna spełniać spółka, w szczególności dotyczących zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 63,
d)
zatwierdzonych warunków technicznych prowadzenia rejestracji gości,
e)
adresów stron internetowych wykorzystywanych do urządzania zakładów wzajemnych, z tym że wskutek zmiany zezwolenia nie może nastąpić zwiększenie pierwotnej liczby takich stron internetowych;
2)
w przypadku zezwolenia na urządzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe:
a)
nazwy podmiotu urządzającego grę,
b)
nazwisk osób zarządzających podmiotem urządzającym grę,
c)
czasu urządzania gry, z wyjątkiem skrócenia czasu jej urządzania;
3)
w przypadku zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej:
a)
nazwy podmiotu urządzającego loterię,
b)
nazwisk osób zarządzających podmiotem urządzającym loterię,
c)
czasu urządzania loterii, z wyjątkiem skrócenia czasu jej urządzania.
3. 
Do wniosku o zmianę koncesji lub zezwolenia, w zależności od zakresu wnioskowanej zmiany, załącza się odpowiednio dokumenty określone w przepisach dotyczących wniosku o ich udzielenie.
1. 
Zmiana w strukturze kapitału zakładowego spółek prowadzących działalność w zakresie gier urządzanych w ośrodkach gier lub działalność w zakresie zakładów wzajemnych powodująca przekroczenie odpowiednio 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% i 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym wymaga zawiadomienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. 
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imienne oznaczenie akcjonariuszy (wspólników), z określeniem wartości ich akcji (udziałów);
2)
wskazanie nabywcy (zastawnika) w razie nabycia (zastawu) akcji lub udziałów:
a)
w przypadku spółek handlowych - przez podanie pełnej nazwy i adresu siedziby spółki,
b)
w przypadku osoby fizycznej - przez podanie danych osobowych tej osoby (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego);
3)
wskazanie źródeł pochodzenia środków na nabycie lub objęcie akcji (udziałów);
4)
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym podmiotu występującego z wnioskiem, oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku spółki, o której mowa w pkt 2 lit. a.
3. 
Do zawiadomienia dołącza się:
1)
odpis aktu notarialnego statutu lub umowy spółki;
2)
aktualny odpis umowy lub statutu spółki, w przypadku spółki, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a;
3)
aktualne zaświadczenie, że osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz oświadczenie tej osoby, że nie toczy się przeciwko niej postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;
4)
dokumenty potwierdzające stan finansowy spółki, której akcje (udziały) są zbywane, oraz sytuację finansową nabywcy;
5)
dokumenty potwierdzające legalność środków na nabycie akcji (udziałów), w szczególności:
a)
w przypadku spółki, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a - sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach,
b)
w przypadku osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu środków z ujawnionych źródeł przychodów.
4. 
(uchylony).
1. 
Każda zmiana w składzie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółek prowadzących działalność w zakresie gier urządzanych w ośrodkach gier lub działalność w zakresie zakładów wzajemnych, z wyłączeniem jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, wymaga zawiadomienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. 
Zawiadomienie o zmianie, o której mowa w ust. 1, zawiera dane osobowe nowego członka zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego).
3. 
Do zawiadomienia dołącza się aktualne zaświadczenie, potwierdzające, że nowy członek zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej nie był skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz złożone przez niego oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

(uchylony).

1. 
O rozwiązaniu umowy z przedstawicielem spółka, o której mowa w art. 7a ust. 1, zawiadamia organ właściwy w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy. W zawiadomieniu spółka informuje o miejscu przechowywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentacji w języku polskim, w tym ewidencji dotyczącej działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3 lub w art. 7 ust. 2.
2. 
Spółka, o której mowa w art. 7a ust. 1, jest obowiązana ustanowić nowego przedstawiciela w terminie 2 miesięcy od dnia rozwiązania umowy z dotychczasowym przedstawicielem.
3. 
Zmiana przedstawiciela spółki, o której mowa w art. 7a ust. 1, wymaga zawiadomienia organu właściwego w sprawach udzielania koncesji lub zezwolenia, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z przedstawicielem.
4. 
Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:
1)
kopię umowy z przedstawicielem;
2)
dokumenty potwierdzające spełnianie przez przedstawiciela warunków określonych w art. 11, art. 12 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 2 i 3; przepisy art. 35 pkt 17-19 i art. 36 pkt 17-19 stosuje się odpowiednio; w przypadku przedstawiciela będącego osobą fizyczną dołącza się dokumenty dotyczące tej osoby fizycznej.
5. 
W przypadku spółki, o której mowa w art. 7a ust. 1, prowadzącej działalność wyłącznie w zakresie, o którym mowa w art. 7 ust, 2, dokumenty określone w ust. 4 pkt 2 dołącza się na żądanie organu właściwego w sprawie udzielenia zezwolenia.
1. 
O dokonaniu innych niż określone w art. 52 i 53 zmian dotyczących spółki, spółka obowiązana jest poinformować organ, który udzielił jej koncesji lub zezwolenia, w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, przedkładając dokumenty potwierdzające ich dokonanie.
2. 
(uchylony).
3. 
Spółka prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3, przedstawia organowi właściwemu w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia, co 2 lata, licząc od dnia udzielenia koncesji lub zezwolenia, w okresie obowiązywania koncesji lub zezwolenia, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 11, art. 12, art. 34 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 34a. Przepisy art. 35 pkt 17-21 oraz art. 36 pkt 17-21 stosuje się odpowiednio.

Do spółek, o których mowa w art. 7a, przepisy art. 52-55 stosuje się odpowiednio.

1. 
(uchylony).
2. 
Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz w składkach na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne uważa się za aktualne, jeżeli zostały wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku.
3. 
Zaświadczenia, że dana osoba nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, uważa się za aktualne, jeżeli zostały one wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem ich przedstawienia.
4. 
W przypadku nierezydentów będących osobami fizycznymi nieposiadającymi obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia się:
1)
odpowiednie, uwierzytelnione, aktualne zaświadczenia, że osoby te nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, wystawione przez właściwe władze państwa, którego są obywatelami lub stałymi mieszkańcami,
2)
na żądanie organu udzielającego koncesji lub zezwolenia, zaświadczenia, że osoby te nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wskazanego w żądaniu

- wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem ich przedstawienia.

1. 
Dokumenty dołączane do wniosków i zawiadomień składa się w formie oryginałów lub odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego.
2. 
Wnioski i oferty przetargowe w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz dokumenty dołączane do tych wniosków lub ofert przetargowych mogą być składane w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Koncesje.
3. 
Warunkiem dostępu do konta w systemie teleinformatycznym e-Koncesje jest uwierzytelnienie się przez użytkownika konta w tym systemie.
4. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres i warunki korzystania z systemu teleinformatycznego e-Koncesje, w tym sposób uwierzytelniania użytkowników tego systemu teleinformatycznego, mając na względzie potrzebę upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych w zakresie udzielania koncesji i zezwoleń, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, poufności i integralności danych oraz możliwość rozliczania działań podejmowanych w tym systemie teleinformatycznym, jak również potrzebę sprawnego wykonywania zadań w zakresie udzielania koncesji i zezwoleń.

Dokumenty sporządzone w języku obcym lub ich odpisy przedkłada się wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

1. 
W przypadku gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczeń dokumentujących spełnienie warunków określonych w art. 34 ust. 1, podmioty, które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkładają również wystawione przez właściwe władze państwa ich siedziby lub miejsca zamieszkania aktualne dokumenty dotyczące:
1)
legalności źródeł pochodzenia kapitału;
2)
niezalegania z zapłatą należności stanowiących w tym państwie odpowiednik należności, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 i 3.
2. 
W przypadku gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczeń o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów, w odniesieniu do akcjonariusza (wspólnika), który nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się również obowiązek przedstawienia aktualnych dokumentów dotyczących pokrycia udziałów lub akcji z takich źródeł, wystawionych przez właściwe władze państwa jego miejsca zamieszkania.
3. 
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy prawo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie przewiduje sporządzania dokumentów określonych w ust. 1 lub 2, można zamiast tych dokumentów przedłożyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 34 ust. 1.

Organ udzielający koncesji lub zezwolenia może wezwać podmiot, któremu udzielono koncesji lub zezwolenia, do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie i powiadomienia tego organu o terminie i sposobie ich usunięcia.

1. 
Organ właściwy w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia, w drodze decyzji, cofa koncesję lub zezwolenie, w całości lub w części, w przypadku:
1)
nieusunięcia w wyznaczonym terminie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami regulującymi działalność objętą koncesją lub zezwoleniem, lub z warunkami określonymi w koncesji, zezwoleniu lub regulaminie;
2)
rażącego naruszenia warunków określonych w koncesji, zezwoleniu lub regulaminie, lub innych określonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności, na którą udzielono koncesji lub zezwolenia;
3)
obniżenia kapitału zakładowego spółki poniżej granicy określonej w art. 10 ust. 1;
4)
(uchylony);
4a)
rezygnacji z działalności objętej koncesją lub zezwoleniem;
4b)
trwającej dłużej niż 6 miesięcy przerwy w prowadzeniu działalności objętej koncesją lub zezwoleniem, których wydanie podlega ograniczeniom ilościowym;
5)
skazania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym osoby będącej akcjonariuszem (wspólnikiem), członkiem organów zarządzających lub nadzorczych spółki za przestępstwo związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;
6)
dwukrotnego stwierdzenia uczestnictwa w grach hazardowych osoby poniżej 18 roku życia, w tym samym ośrodku gier lub punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych;
7)
niewykazania przez spółkę prowadzącą działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3, zgodności jej działań z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu;
8)
gdy spółka prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3 lub w art. 7 ust. 2, nie przedstawiła sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z badania zgodnie z art. 55 ust. 3 albo przedstawione sprawozdanie z badania wskazuje na istotne naruszenia przepisów o rachunkowości;
9)
prowadzenia działalności przez spółkę, o której mowa w art. 7a ust. 1, zobowiązanej do ustanowienia przedstawiciela bez przedstawiciela przez okres dłuższy niż 2 miesiące.
2. 
Do okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 4b, nie wlicza się przerw spowodowanych działaniem siły wyższej i jej bezpośrednimi następstwami.

Decyzja o cofnięciu koncesji lub zezwolenia, jest wykonalna z chwilą jej doręczenia.

1. 
Podmiot ubiegający się o koncesję lub zezwolenie przedstawia organowi właściwemu do ich udzielenia, do zatwierdzenia, projekt regulaminu urządzanej gry hazardowej.
1a. 
Regulamin gry hazardowej określa zasady tej gry oraz sposób spełniania warunków ustawowych związanych z jej urządzaniem.
2. 
Regulamin gry hazardowej, a także jego każdorazową zmianę, zatwierdza minister właściwy do spraw finansów publicznych, z wyjątkiem ust. 3.
3. 
Zatwierdzania regulaminu loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej oraz zmian tych regulaminów dokonuje dyrektor izby administracji skarbowej.
4. 
Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia regulaminu lub jego zmiany następuje w terminie 6 miesięcy od dnia jego złożenia, z wyjątkiem wniosku dotyczącego regulaminu lub zmiany regulaminu loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej, a także zmiany regulaminu turnieju gry pokera, których rozpatrzenie następuje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
5. 
Podmiot urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b, informuje organ, któremu dokonał zgłoszenia, o każdej zmianie regulaminu gry nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.
1. 
Regulamin gry hazardowej, z wyjątkiem ust. 2 i 3, określa:
1)
nazwę podmiotu urządzającego grę lub turniej;
2)
szczegółowe warunki i zasady gry lub turnieju, w tym określenie wygranych, terminu oraz miejsca gry lub turnieju;
3)
prawa i obowiązki uczestników gry lub turnieju;
4)
tryb i terminy rozpatrywania reklamacji oraz tryb i termin zgłaszania roszczeń zgłaszanych przez uczestników gry lub turnieju;
5)
wysokość kapitału gry lub turnieju, przeznaczonego do natychmiastowej wypłaty wygranych.
2. 
Regulamin loterii fantowej lub gry bingo fantowe określa:
1)
nazwę gry;
2)
nazwę podmiotu urządzającego grę;
3)
wskazanie organu wydającego zezwolenie;
4)
obszar, na którym będzie urządzana gra, oraz miejsce i termin losowania nagród;
5)
liczbę losów lub kartonów przeznaczonych do sprzedaży;
6)
cenę jednego losu lub kartonu;
7)
sposób prowadzenia gry;
8)
sposób zapewnienia prawidłowości urządzania gry;
9)
terminy rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów lub kartonów;
10)
cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, na który zostanie przeznaczony dochód z gry;
11)
sposób i termin ogłaszania wyników;
12)
miejsce i termin wydawania wygranych;
13)
tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;
14)
liczbę i rodzaj fantów przeznaczonych na nagrody oraz procentowe określenie wartości fantów w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub kartonów.
3. 
Regulamin loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej określa:
1)
nazwę loterii;
2)
nazwę podmiotu urządzającego loterię;
3)
wskazanie organu wydającego zezwolenie;
4)
zasady prowadzenia loterii;
5)
obszar, na którym będzie urządzana loteria;
6)
czas trwania loterii;
7)
sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród;
8)
sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii;
9)
sposób i termin ogłaszania wyników;
10)
miejsce i termin wydawania wygranych;
11)
tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;
12)
wartość puli nagród;
13)
w przypadku loterii promocyjnej - termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej.
4. 
Podmiot urządzający gry hazardowe jest obowiązany zapewnić ich uczestnikom możliwość zapoznania się z treścią regulaminu tych gier.
1. 
W przypadku naruszenia ustawy lub uchybienia przepisom regulaminów gier przez spółkę urządzającą gry stanowiące monopol państwa minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje, w drodze decyzji, polecenie usunięcia stwierdzonych naruszeń lub uchybień w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.
2. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje ministra właściwego do spraw aktywów państwowych o nieusunięciu w terminie stwierdzonych naruszeń lub uchybień, przekazując mu szczegółową informację o tych naruszeniach i uchybieniach.
3. 
Minister właściwy do spraw aktywów państwowych podejmuje czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych naruszeń lub uchybień oraz niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o podjętych czynnościach.
1. 
Podmiot jest obowiązany, w terminie określonym w koncesji lub zezwoleniu, złożyć, w celu zapewnienia ochrony interesu finansowego uczestników gier hazardowych oraz zabezpieczenia zobowiązań podatkowych w podatku od gier, zabezpieczenie finansowe w wysokości:
1)
1 200 000 zł - w przypadku prowadzenia kasyna gry;
2)
600 000 zł - w przypadku prowadzenia salonu gry bingo pieniężne;
3)
40 000 zł - w przypadku prowadzenia punktu przyjmowania zakładów wzajemnych.
2. 
Zabezpieczenia finansowe są składane zgodnie z poniższą tabelą:
Liczba (kasyn, salonów lub punktów)Krotność zabezpieczeń
od 1 do 31 zabezpieczenie
od 4 do 62 zabezpieczenia
od 7 do 93 zabezpieczenia
od 10 do 204 zabezpieczenia
od 21 do 305 zabezpieczeń
od 31 do 406 zabezpieczeń
z tym, że krotność zabezpieczeń zwiększa się o 1 na każde rozpoczęte 10 ośrodków powyżej 40.
2a. 
W przypadku urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet, podmiot urządzający takie zakłady jest obowiązany złożyć, w terminie określonym w zezwoleniu, zabezpieczenie finansowe w wysokości 480 000 zł.
3. 
Zabezpieczenia finansowe mogą polegać na:
1)
przedstawieniu gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych;
2)
złożeniu właściwej kwoty na rachunku bankowym wskazanym przez organ udzielający koncesji lub zezwoleń.
3)
(uchylony).
4. 
W gwarancjach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, gwarant zobowiązuje się na piśmie do zapłacenia, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie organu udzielającego koncesji lub zezwolenia, kwoty należnego podatku od gier wraz z odsetkami za zwłokę oraz kwoty na pokrycie roszczeń uczestników gier hazardowych - za zgodą podmiotu je urządzającego albo określonych w prawomocnym orzeczeniu sądowym.
5. 
Gwarantem może być wyłącznie osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Wspólnoty Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oddział banku zagranicznego oraz główny oddział zakładu ubezpieczeń, prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność bankową lub ubezpieczeniową, posiadające uprawnienie do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych na całym tym terytorium.
6. 
Kwota, o której mowa w ust. 3 pkt 2, powinna zostać złożona w walucie polskiej.

W przypadku gdy określona lub zadeklarowana kwota podatku od gier nie została zapłacona w terminie lub w przypadku zgłoszenia roszczenia zgodnie z art. 63 ust. 4, organ udzielający koncesji lub zezwolenia może wezwać gwaranta do zapłaty lub obciążyć rachunek bankowy, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2.

1. 
Zabezpieczenie finansowe zostaje zwolnione w przypadku, gdy zobowiązanie podatkowe w podatku od gier wygaśnie albo nie będzie mogło już powstać lub upłynie termin, w którym uczestnicy gier hazardowych mogą wystąpić z roszczeniami w stosunku do podmiotu prowadzącego działalność w zakresie określonym w art. 6 ust. 1-3.
2. 
Zwolnienie zabezpieczenia następuje na wniosek podmiotu, który je złożył, w terminie 7 dni. Kwoty zgromadzone na rachunku, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2, są zwracane wraz z odsetkami, jeżeli rachunek był oprocentowany.
1. 
Podmiot ubiegający się o udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej jest obowiązany posiadać gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii.
2. 
Podmiot ubiegający się o udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe jest obowiązany posiadać gwarancję wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki dokonywania zabezpieczeń finansowych, mając na uwadze konieczność zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych oraz ochronę interesów uczestników gier hazardowych.

Opłaty

1. 
Podmiot urządzający gry hazardowe uiszcza opłatę:
1)
za udzielenie koncesji oraz udzielenie zezwoleń;
2)
(uchylony);
3)
(uchylony);
4)
za zmianę koncesji lub zezwolenia;
5)
za rejestrację automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier;
6)
za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnięcie charakteru gier, o którym mowa w art. 2 ust. 6.
2. 
Opłatę za udzielenie zezwolenia uiszcza się również w przypadku przedłużenia zezwolenia.
3. 
Opłaty stanowią dochód budżetu państwa.
4. 
Poboru opłat, o których mowa w:
1)
ust. 1 pkt 1 - dokonuje organ udzielający koncesji albo zezwolenia;
2)
(uchylony);
3)
ust. 1 pkt 4 - dokonuje organ udzielający koncesji albo zezwolenia;
4)
ust. 1 pkt 5 - dokonuje organ rejestrujący;
5)
ust. 1 pkt 6 - dokonuje organ wydający decyzję.
1. 
Podmiot eksploatujący automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier bez wymaganej koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia ponosi koszt badań urządzeń, przeprowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową, w przypadku potwierdzenia w wyniku badania, że urządzanie gier na automacie, urządzeniu losującym lub urządzeniu do gier wymaga koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia.
2. 
Poboru opłaty, o której mowa w ust. 1, dokonuje naczelnik urzędu skarbowego.
1. 
Opłata za udzielenie:
1)
koncesji na prowadzenie kasyna gry wynosi 32 000% kwoty bazowej;
2)
zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne wynosi 5500% kwoty bazowej;
3)
zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych wynosi 2000% kwoty bazowej oraz dodatkowo:
a)
za każdy punkt przyjmowania zakładów wzajemnych - 50% kwoty bazowej,
b)
za urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet - 2000% kwoty bazowej,
c)
za każdą stronę internetową wykorzystywaną do urządzania zakładów wzajemnych - 5000% kwoty bazowej;
4)
zezwolenia na urządzanie loterii fantowej albo gry bingo fantowe wynosi 100% kwoty bazowej, a gdy zezwolenie dotyczy gier urządzanych na obszarze jednego województwa - 50% kwoty bazowej;
5)
zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej albo loterii audioteksowej wynosi 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej;
6)
(uchylony).
7)
opłata za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnięcie charakteru gier, o którym mowa w art. 2 ust. 6 i 7, wynosi 200% kwoty bazowej.
1a. 
Opłata za zmianę koncesji lub zezwolenia w przypadku zmiany:
1)
koncesji wynosi 400% kwoty bazowej;
2)
zezwolenia wynosi 200% kwoty bazowej;
3)
zezwolenia w części dotyczącej ośrodka gier wynosi 10% kwoty bazowej;
4)
zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych dotyczącej każdego punktu przyjmowania zakładów wzajemnych wynosi 10% kwoty bazowej.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
3a. 
Opłata za rejestrację automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier wynosi 50% kwoty bazowej.
4. 
Opłaty zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a kwoty wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.

Kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.

Podatek od gier

1. 
Podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która urządza gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry.
1a. 
Podatnikiem jest również:
1)
podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1b, jeśli wartość puli wygranych loterii fantowych lub gry bingo fantowe przekracza wartość kwoty bazowej, o której mowa w art. 70;
2)
jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej stanowiąca przedsiębiorstwo w spadku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. poz. 170) w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:
a)
zarządu sukcesyjnego albo
b)
uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 166).
2. 
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest:
1)
urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a, oraz urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera;
2)
udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.
3. 
Obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z dniem rozpoczęcia urządzania gier hazardowych. W pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przystąpienia do turnieju.
4. 
W przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie zakładów wzajemnych obowiązek podatkowy powstaje z dniem rozpoczęcia urządzania gier w pierwszym punkcie lub na pierwszej stronie internetowej spośród punktów i stron objętych zezwoleniem.
5. 
W przypadku gdy nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu urządzania gier lub wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier, za dzień jego powstania uznaje się dzień, w którym uprawniony organ podatkowy stwierdził urządzanie gier lub wykonanie tej czynności.

Podatek od gier stanowi dochód budżetu państwa.

1. 
Podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi:
1)
w loterii pieniężnej, loterii fantowej i grze telebingo - suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze;
2)
w loterii audioteksowej - przychód, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii;
3)
w grze liczbowej - suma wpłaconych stawek;
4)
w zakładach wzajemnych - suma wpłaconych stawek;
5)
w grze bingo pieniężne - wartość nominalna kartonów do gry zakupionych przez podmiot urządzający grę;
6)
w grze bingo fantowe - wartość nominalna kartonów użytych do gry;
7)
w grze cylindrycznej, grze w kości i grze w karty, z wyjątkiem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych;
8)
w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera - kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju;
9)
w grze na automacie - kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier.
2. 
Podstawy opodatkowania poszczególnych rodzajów gier hazardowych określone w ust. 1 nie podlegają sumowaniu, w szczególności nie podlega sumowaniu podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 7, z podstawą opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 9.

Stawka podatku od gier wynosi dla:

1)
loterii fantowej i gry bingo fantowe - 10%;
2)
loterii pieniężnej - 15%;
3)
gry liczbowej - 20%;
4)
gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - 25%;
5)
gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - 50%;
6)
zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie - 2,5%;
7)
zakładów wzajemnych innych niż wymienione w pkt 6 - 12%.
1. 
Podatnicy, z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, są obowiązani, bez wezwania, do:
1)
składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier, według ustalonego wzoru,
2)
obliczania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego

- za okresy miesięczne, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

2. 
Podatnicy urządzający gry liczbowe są obowiązani, bez wezwania, do obliczenia i zapłaty podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego, wstępnie za okresy dzienne.
3. 
Wstępnych wpłat podatku od gier za okresy dzienne, zwanych dalej "wpłatami dziennymi", podatnicy dokonują nie później niż w terminie 10 dni od dnia losowania.
4. 
Wpłaty dzienne dokonane za miesiąc rozliczeniowy są uwzględniane w deklaracjach podatkowych i stanowią zaliczkę na podatek od gier.
5. 
Nadpłatę wpłat dziennych wykazaną w deklaracji podatkowej, podatnik rozlicza przy wpłatach dziennych za następne okresy rozliczeniowe, o ile nie posiada zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych oraz nie złoży wniosku o zaliczenie nadpłaty w całości albo w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
6. 
Podmiot urządzający turniej gry pokera jest obowiązany jako płatnik do:
1)
złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier,
2)
obliczania, pobierania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego

- dla podatku od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, za okresy miesięczne, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

7. 
Podmiot urządzający turniej gry pokera wypłaca wygrane pomniejszone o kwotę podatku od gier.
8. 
Zobowiązanie podatkowe w podatku od gier przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że organ podatkowy określi je w innej wysokości.
9. 
Podatnicy urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe, niezależnie od obowiązku złożenia deklaracji podatkowej, są obowiązani do przedstawienia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, sporządzonego w oparciu o dokumentację, o której mowa w art. 78 ust. 1 pkt 4, rozliczenia wyniku finansowego urządzanych gier w terminie 30 dni od dnia zakończenia gry określonego w zezwoleniu.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowej dla podatku od gier, uwzględniając specyfikę prowadzenia poszczególnych rodzajów gier hazardowych, jak również zapewniając możliwość prawidłowego obliczenia wysokości podatku od gier, zamieszczając objaśnienia co do sposobu prawidłowego składania tych deklaracji, informację o terminach i miejscu ich składania oraz pouczenie, że deklaracja podatkowa stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

1. 
Organami podatkowymi właściwymi w zakresie podatku od gier są naczelnik urzędu skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej.
2. 
Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od gier ustala się według siedziby podmiotu urządzającego gry hazardowe.
3. 
W przypadku gdy nie można ustalić właściwości miejscowej organów podatkowych w sposób określony w ust. 2, organem właściwym jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
4. 
Na wniosek organu podatkowego, o którym mowa w ust. 2 i 3, określone czynności: sprawdzające, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej wykonuje odpowiednio naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego, na którego obszarze działania prowadzona jest działalność lub wykonywane są czynności podlegające opodatkowaniu.
5. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wykaz urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialny zasięg ich działania, uwzględniając liczbę podatników prowadzących działalność na danym obszarze,
2)
właściwy urząd skarbowy lub właściwe urzędy skarbowe, na których rachunek bankowy dokonuje się zapłaty podatku od gier, wpłat dziennych, dopłat i kar pieniężnych lub wpłaty niektórych opłat, o których mowa w art. 68 ust. 1, a także określi terytorialny zasięg ich działania w tym zakresie

- uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego poboru podatku od gier, wpłat dziennych, dopłat i kar pieniężnych oraz opłat.

Sprawozdawczość i informacje 

1. 
Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych są obowiązane prowadzić:
1)
księgi:
a)
obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry,
b)
obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne,
c)
eksploatacji automatu do gier;
2)
ewidencje podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier, według ustalonego wzoru, w grach hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych;
3)
rejestr napiwków w kasynie gry, według ustalonego wzoru;
4)
dokumentację umożliwiającą rozliczenie wyniku finansowego urządzanej loterii fantowej lub gry bingo fantowe.
2. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki prowadzenia ksiąg, ewidencji i rejestru, o których mowa w ust. 1, oraz wzory ewidencji i rejestru, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, oraz zakres dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4, w celu ustalenia podstawy opodatkowania i obliczania wysokości należnych podatków, uwzględniając specyfikę prowadzenia poszczególnych rodzajów gier hazardowych.
1. 
Podmioty urządzające gry hazardowe i prowadzące działalność w tym zakresie są obowiązane do przekazywania, na żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych, informacji dotyczących ich funkcjonowania.
2. 
Podmioty urządzające i prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych są obowiązane przekazywać odpowiednio właściwemu do udzielenia zezwolenia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub dyrektorowi izby administracji skarbowej, w terminie do 21. dnia miesiąca następującego po każdym kwartale kalendarzowym, zestawień danych ekonomiczno-finansowych w zakresie działalności ze szczególnym uwzględnieniem obrotów, wyniku finansowego, wskaźników ekonomicznych, a zwłaszcza wskaźnika zatrudnienia, oraz wskaźników statystycznych uzyskiwanych przez te podmioty.
3. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przekazywania i szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając konieczność monitorowania prawidłowości prowadzenia działalności na podstawie wydanych koncesji i zezwoleń oraz kształtowania polityki w zakresie gier hazardowych.

Dopłaty

1. 
W grach objętych monopolem państwa ustanawia się dopłaty w wysokości:
1)
25% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze - w grach liczbowych;
2)
10% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze - w loteriach pieniężnych i grze telebingo.
2. 
Informację o ustanowieniu dopłaty, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się w regulaminie gry.
3. 
Dopłaty, o których mowa w ust. 1, nie są przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Organami właściwymi w sprawie dopłat są naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb administracji skarbowej właściwi w sprawie podatku od gier.

Podmioty urządzające gry, o których mowa w art. 80 ust. 1, są obowiązane do:

1)
składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o dopłatach, według określonego wzoru,
2)
obliczania, poboru oraz wpłacania dopłat na rachunek właściwego urzędu skarbowego

- za okresy i w terminach określonych dla dokonywania w danej grze wpłat z tytułu podatku od gier.

Naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa, o której mowa w art. 82 pkt 2, przekazuje kwoty wpłaconych dopłat na rachunek Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Promocji Kultury, Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w wysokości określonej w art. 86 ust. 3, art. 87 ust. 3, art. 88 ust. 3 i art. 88a ust. 4, w terminie 14 dni od dnia ich wpłaty.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w art. 82 pkt 1, uwzględniając specyfikę prowadzenia poszczególnych rodzajów gier oraz zapewnienie kontroli wysokości dokonywanych wpłat, zamieszczając objaśnienia co do sposobu prawidłowego składania tych informacji, w tym w zakresie terminów i miejsc ich składania oraz pouczenie, że informacja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Do dopłat stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

1. 
Tworzy się Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
2. 
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej jest państwowym funduszem celowym.
3. 
Przychodami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej są:
1)
75% wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1;
2)
środki stanowiące koszty Narodowego Funduszu Zdrowia, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.);
3)
dotacje z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
4. 
Wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej są przeznaczone na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa oraz zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej.
5. 
Koszty obsługi Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pokrywane są ze środków tego Funduszu.
6. 
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw zdrowia i ministrem właściwym do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, uwzględniając racjonalność i ciągłość finansowania zadań oraz kontroli sposobu wydatkowania środków funduszu.
1. 
Tworzy się Fundusz Promocji Kultury, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. 
Fundusz Promocji Kultury jest państwowym funduszem celowym.
3. 
Przychodem Funduszu Promocji Kultury jest 20% wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1.
4. 
Wydatki Funduszu Promocji Kultury są przeznaczane na promowanie lub wspieranie:
1)
ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym;
2)
twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej;
3)
działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego;
4)
twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej;
5)
(uchylony);
6)
zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
7)
(uchylony);
8)
spłaty wieloletnich zobowiązań finansowych i związanych z nimi dodatkowych obciążeń zaciąganych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, służących realizacji inwestycji z zakresu promowania i wspierania, o których mowa w pkt 1-6.
5. 
Dysponent Funduszu Promocji Kultury przekazuje corocznie, w terminie do dnia 30 marca następnego roku kalendarzowego, nie mniej niż 5% przychodu, o którym mowa w ust. 3, do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na realizację zadań tego Instytutu.
5a. 
Środki Funduszu Promocji Kultury są przeznaczane na zasadach określonych w oddziale 4 rozdziału 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 655) na dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów, o których mowa w art. 28 ust. 4 tej ustawy.
6. 
Koszty obsługi Funduszu Promocji Kultury pokrywane są ze środków tego Funduszu.
7. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, biorąc pod uwagę priorytety społeczne i konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań oraz zasady i zakres informowania o źródle pochodzenia dopłat.
1. 
Tworzy się Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
2. 
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych jest państwowym funduszem celowym.
3. 
Przychodami Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych są:
1)
1% wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1;
2)
środki stanowiące koszty Narodowego Funduszu Zdrowia, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4. 
Wydatki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych są przeznaczone wyłącznie na:
1)
prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
2)
opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
3)
udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem;
4)
prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich;
5)
zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym.
5. 
Koszty obsługi Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pokrywane są ze środków tego Funduszu.
6. 
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, biorąc pod uwagę priorytety społeczne i konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań oraz zasady i zakres informowania o źródle pochodzenia dopłat.
1. 
Tworzy się Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego dysponentem jest Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, o którym mowa w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812).
2. 
Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest państwowym funduszem celowym.
3. 
Celem Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego.
4. 
Przychodem Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest 4% wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1.
5. 
Wydatki Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego są przeznaczone wyłącznie na:
1)
działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk);
2)
wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego;
3)
wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego;
4)
rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.
6. 
Koszty obsługi Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pokrywane są ze środków tego Funduszu.
7. 
Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 5, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, biorąc pod uwagę priorytety społeczne i konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań.

Kary pieniężne

1. 
Karze pieniężnej podlega:
1)
urządzający gry hazardowe bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia;
2)
urządzający gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia, który narusza warunki zatwierdzonego regulaminu, udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia lub prowadzi gry na automatach do gier, urządzeniu losującym lub urządzeniach do gier bez wymaganej rejestracji automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gry;
3)
posiadacz zależny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa;
4)
posiadacz samoistny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa, o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zależnego;
5)
dostawca usług płatniczych, który nie przestrzega zakazu, o którym mowa w art. 15g;
6)
uczestnik gry hazardowej urządzanej bez koncesji, bez zezwolenia lub bez zgłoszenia;
7)
przedsiębiorca telekomunikacyjny, który nie wypełnił obowiązków wynikających z art. 15f ust. 5;
8)
urządzający grę hazardową, której urządzanie stanowi monopol państwa.
2. 
Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do osób fizycznych urządzających gry hazardowe.
3. 
Niezależnie od kary pieniężnej wymierzanej przedsiębiorcy określonej w ust. 1 pkt 1, naczelnik urzędu celno-skarbowego może wymierzyć karę pieniężną osobom pełniącym funkcje kierownicze lub wchodzącym w skład organów zarządzających osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej urządzających gry hazardowe bez koncesji, zezwolenia lub zgłoszenia.
4. 
Wysokość kary pieniężnej wymierzanej w przypadkach, o których mowa:
1)
w ust. 1 pkt 1 - wynosi:
a)
w przypadku gier na automatach - 100 tys. zł od każdego automatu,
b)
w przypadku gier innych niż określone w lit. a i c - 5-krotność opłaty za wydanie koncesji lub zezwolenia,
c)
w przypadku gier urządzanych bez dokonania wymaganego zgłoszenia - do 10 tys. zł;
2)
w ust. 1 pkt 2 - wynosi:
a)
w przypadku gier urządzanych na podstawie koncesji lub zezwolenia - do 200 tys. zł,
b)
w przypadku gier urządzanych na podstawie zgłoszenia - do 10 tys. zł;
3)
w ust. 1 pkt 3 i 4 - wynosi 100 tys. zł od każdego automatu;
4)
w ust. 1 pkt 5 - wynosi do 250 tys. zł;
5)
w ust. 1 pkt 6 - wynosi 100% uzyskanej wygranej niepomniejszonej o kwoty wpłaconych stawek;
6)
w ust. 1 pkt 7 - wynosi do 250 tys. zł;
7)
w ust. 1 pkt 8 - wynosi do 500 tys. zł;
8)
w ust. 3 - wynosi do 100 tys. zł.
5. 
Przepisu ust. 1 pkt 6 nie stosuje się do uczestników loterii promocyjnych, loterii audioteksowych, loterii fantowych i gry bingo fantowe.
1. 
Karę pieniężną nakłada, w drodze decyzji:
1)
naczelnik urzędu celno-skarbowego, na którego obszarze urządzana jest gra hazardowa lub znajduje się niezarejestrowany automat - w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1-4, 6 i 8 oraz ust. 3;
2)
naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy do prowadzenia czynności audytowych wyznaczony w przepisach wydanych na podstawie art. 100b ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.) - w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 5 i 7.
1a. 
Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 89 ust. 3, naczelnik urzędu celno-skarbowego bierze pod uwagę skalę prowadzonej działalności oraz czas trwania naruszenia.
1b. 
Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 89 ust. 4:
1)
pkt 1 lit. c, pkt 2 i 8 naczelnik urzędu celno-skarbowego bierze pod uwagę sytuację finansową podmiotu podlegającego karze, skalę prowadzonej działalności oraz czas trwania naruszenia;
2)
pkt 4 i 6 naczelnik urzędu celno-skarbowego bierze pod uwagę liczbę użytkowników indywidualnych, którym przedsiębiorca telekomunikacyjny lub dostawca usług płatniczych pośrednio lub bezpośrednio świadczy swoje usługi, dostępne możliwości techniczne wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 15f ust. 5 lub art. 15g, oraz czas, w którym obowiązek ten nie był wykonywany;
3)
pkt 7 naczelnik urzędu celno-skarbowego bierze pod uwagę skalę prowadzonej działalności oraz czas trwania naruszenia.
2. 
Karę pieniężną uiszcza się w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego nakładającej karę pieniężną, o której mowa w art. 90 ust. 1, jest dyrektor izby administracji skarbowej właściwy ze względu na siedzibę naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję w pierwszej instancji.

Do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Do kar pieniężnych określonych w art. 89 nie mają zastosowania przepisy art. 21a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) w art. 3a: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.) w art. 9a ust. 2 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 pkt 6 i 6a otrzymują brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) w art. 17a w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) po art. 181b dodaje się art. 181c w brzmieniu: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) art. 7a otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.) w art. 8 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) w art. 10 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.) art. 10 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1832) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1585, z późn. zm.) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) w art. 9 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.) w art. 16 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w art. 43 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) art. 12 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) w art. 18 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Przepisy przejściowe i dostosowujące

1. 
Udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy zezwolenia na urządzanie i prowadzenie gier i zakładów wzajemnych zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia.
2. 
Zatwierdzone przed dniem wejścia w życie ustawy regulaminy gier i zakładów wzajemnych zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia.

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy ustawy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

Wysokość kapitału zakładowego spółek urządzających gry w kasynach gry i w salonach gry bingo pieniężne oraz urządzających zakłady wzajemne ustalona przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych nie wymaga uzupełnienia do kwot określonych w art. 10 ust. 1 do czasu wygaśnięcia lub zmiany zezwolenia.

1. 
Świadectwa zawodowe wydane przed dniem wejścia w życie ustawy oraz inne świadectwa uznane za równoważne ze świadectwami zawodowymi na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia.
2. 
Osoby zobowiązane do posiadania świadectwa zawodowego na podstawie ustawy są zobowiązane do jego uzyskania w terminie 4 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Do wygaśnięcia, w związku z nierozpoczęciem działalności, zezwoleń udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się art. 36 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 144.

1. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy, informację, o której mowa w art. 33 ust. 1, dotyczącą wniosków złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy.
2. 
W przypadku gdy zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier urządzanych w kasynie gry lub przedłużone zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gry bingo pieniężne wygasa nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza informację, o której mowa w art. 50 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Art. 50 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
1. 
Wysokość zabezpieczenia finansowego podmiotów urządzających gry w kasynach gry i w salonach gry bingo pieniężne oraz urządzających zakłady wzajemne ustalona przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych nie wymaga uzupełnienia do kwot określonych w art. 63 ust. 1 do czasu wygaśnięcia lub zmiany zezwolenia.
2. 
Zabezpieczenia finansowe składane przez podmioty, o których mowa w ust. 1, zgodnie z zezwoleniami udzielonymi przed dniem wejścia w życie ustawy nie wymagają dostosowania do warunków określonych w art. 63 ust. 4-6 do czasu wygaśnięcia lub zmiany zezwolenia.

Do ustalenia opłat, o których mowa w art. 69, w roku 2010 przyjmuje się kwotę bazową równą kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale 2009 r.

1. 
Podmiot będący na podstawie przepisów dotychczasowych płatnikiem podatku od gier z tytułu gry bingo pieniężne wykonuje obowiązki w zakresie rozliczenia podatku pobranego przed dniem wejścia w życie ustawy oraz przechowywania związanych z tym dokumentów według przepisów dotychczasowych, z tym że roczne obliczenie pobranych kwot podatku za 2010 r. składa się w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2. 
Podmiot urządzający gry w kasynie gry rozlicza powstały przed dniem wejścia w życie ustawy obowiązek podatkowy w podatku od gier z tytułu pokera, w którym uczestnicy grają między sobą, a kasyno urządza grę, według przepisów dotychczasowych.
1. 
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, o którym mowa w art. 86 ust. 1, wstępuje w prawa i obowiązki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej utworzonego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 144.
2. 
Bilans zamknięcia Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej utworzonego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 144, staje się bilansem otwarcia Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o którym mowa w art. 86 ust. 1.
3. 
Plan finansowy na 2010 r. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej utworzonego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 144, staje się planem finansowym Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o którym mowa w art. 86 ust. 1.
1. 
Fundusz Promocji Kultury, o którym mowa w art. 87 ust. 1, wstępuje w prawa i obowiązki Funduszu Promocji Kultury utworzonego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 144.
2. 
Bilans zamknięcia Funduszu Promocji Kultury utworzonego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 144, staje się bilansem otwarcia Funduszu Promocji Kultury, o którym mowa w art. 87 ust. 1.
3. 
Plan finansowy na 2010 r. Funduszu Promocji Kultury utworzonego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 144, staje się planem finansowym Funduszu Promocji Kultury, o którym mowa w art. 87 ust. 1.
1. 
Postępowania o udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii audioteksowej wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy na wniosek podmiotu innego niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna umarza się.
2. 
Wnioskodawca może, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, uzupełnić złożony przed dniem wejścia w życie ustawy wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie postępowanie umarza się.
1. 
Działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych oraz gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach na podstawie zezwoleń udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy jest prowadzona, do czasu wygaśnięcia tych zezwoleń, przez podmioty, którym ich udzielono, według przepisów dotychczasowych, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
2. 
Postępowania w sprawie udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych oraz gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, umarza się.
3. 
Przez gry na automatach o niskich wygranych rozumie się gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż 60 zł, a wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze nie może być wyższa niż 0,50 zł.
1. 
Wysokość kapitału zakładowego spółki prowadzącej działalność, o której mowa w art. 129 ust. 1, jeżeli udzielone zezwolenie dotyczy prowadzenia:
1)
salonu gier na automatach - nie może być niższa niż 2 000 000 zł;
2)
gier na automatach o niskich wygranych - nie może być niższa niż 800 000 zł.
2. 
Wysokość kapitału zakładowego spółek prowadzących działalność, o której mowa w art. 129 ust. 1, ustalona przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych nie wymaga uzupełnienia do kwot określonych w ust. 1 do czasu zmiany zezwolenia w związku ze zmianą w strukturze kapitału zakładowego spółki, zgodnie z art. 52.

Do podmiotów, o których mowa w art. 129 ust. 1, przepisy art. 11 i art. 12 stosuje się odpowiednio.

1. 
Do obowiązku posiadania oraz wydawania świadectw zawodowych osobom pełniącym funkcję lub zajmującym stanowisko, z którym wiąże się obowiązek nadzorowania albo bezpośredniego prowadzenia gier na automatach o niskich wygranych albo gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach stosuje się art. 24, art. 25 ust. 1-7, art. 26, z uwzględnieniem art. 120 ust. 2, oraz przepisy wydane na podstawie art. 25 ust. 8.
2. 
Do opłat za wydanie świadectwa zawodowego i opłat egzaminacyjnych stosuje się przepisy ustawy, z tym że opłata egzaminacyjna w przypadku inspektora w salonie gier na automatach oraz osoby nadzorującej punkty gier na automatach o niskich wygranych wynosi 55% kwoty bazowej.
1. 
Do podmiotów, o których mowa w art. 129 ust. 1, stosuje się art. 27 ust. 3.
2. 
Do osoby upoważnionej przez podmiot prowadzący działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych oraz osoby kierującej w danym lokalu działalnością gastronomiczną, handlową lub usługową, a także osoby kierującej salonem gier na automatach oraz osoby przez nią upoważnionej stosuje się odpowiednio art. 27 ust. 4.

Gry na automatach urządzane w salonach gier na automatach oraz gry na automatach o niskich wygranych objęte są zakazem reklamy i promocji oraz informowania o sponsorowaniu określonym w art. 29. Przepis art. 29 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

1. 
Zezwolenia, o których mowa w art. 129 ust. 1, mogą być zmieniane, na zasadach określonych w ustawie dla zmiany koncesji i zezwoleń udzielanych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie określonym w art. 6 ust. 1-3, przez organ właściwy do udzielenia zezwolenia w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Przepisy art. 56 i art. 57 stosuje się odpowiednio.
2. 
Zmiana zezwolenia nie może obejmować zmiany miejsc urządzania gier, z wyjątkiem zmniejszenia liczby punktów gier na automatach o niskich wygranych.
2a. 
Zezwolenia, o których mowa w art. 129 ust. 1, nie mogą być przedłużane.
3. 
W postępowaniach w sprawie udzielenia zgody na zmianę w strukturze kapitału zakładowego oraz na zmianę w składzie zarządu lub rady nadzorczej spółki prowadzącej działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, dyrektor izby administracji skarbowej może nie weryfikować spełnienia warunków określonych w ustawie, jeżeli ich spełnienie zostało stwierdzone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w związku z ubieganiem się wnioskodawcy o udzielenie zezwolenia lub zgody przez tego ministra, a stan faktyczny nie uległ zmianie.
1. 
Zabezpieczenia finansowe składane przez podmioty, o których mowa w art. 129 ust. 1, zgodnie z zezwoleniami udzielonymi przed dniem wejścia w życie ustawy nie wymagają dostosowania do warunków określonych w art. 63 ust. 4-6 do czasu zmiany zezwolenia w zakresie warunków dotyczących zabezpieczenia finansowego.
2. 
W przypadku zmiany zezwolenia w zakresie warunków dotyczących zabezpieczenia finansowego, podmiot, o którym mowa w art. 129 ust. 1, jest obowiązany złożyć w terminie określonym w zmienianym zezwoleniu zabezpieczenie finansowe według zasad określonych w art. 63, w wysokości:
1)
600 000 zł - w przypadku prowadzenia salonu gier na automatach;
2)
4000 zł - w przypadku punktu gier na automatach o niskich wygranych.

Do regulaminów gier, o których mowa w art. 129 ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 61 ust. 1 i 4, z tym że w regulaminie gier na automatach o niskich wygranych nie określa się wysokości kapitału przeznaczonego do natychmiastowej wypłaty wygranych. Właściwy do zatwierdzania regulaminu gier i jego zmiany jest organ właściwy do udzielenia zezwolenia w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy.

1. 
(uchylony).
2. 
Do podmiotów, o których mowa w art. 129 ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 58 i art. 59, z tym że organem właściwym jest organ właściwy do udzielenia zezwolenia w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy.
3. 
Organ, o którym mowa w ust. 2, w drodze decyzji, cofa zezwolenie w przypadku stwierdzenia, że automat o niskich wygranych umożliwia grę o wygrane wyższe lub stosowanie stawek wyższych, niż przewidziane w art. 129 ust. 3.
1. 
Podatnicy prowadzący działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej w wysokości 2000 zł miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie.
2. 
W podatku od gier z tytułu gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach stosuje się stawkę podatku określoną w art. 74 pkt 5.
3. 
Właściwość organów podatkowych ustala się według przepisów dotychczasowych. Przepis art. 77 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
4. 
W przypadku przemieszczenia automatu o niskich wygranych w trakcie miesiąca będącego okresem rozliczeniowym do punktu położonego na obszarze właściwości miejscowej innego organu, który udzielał zezwolenia na urządzanie gry na automatach o niskich wygranych, właściwy miejscowo jest organ podatkowy, na którego obszarze właściwości miejscowej znajduje się automat w ostatnim dniu tego miesiąca.
1. 
Podmioty, o których mowa w art. 129 ust. 1, prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości.
2. 
Podmioty, o których mowa w art. 129 ust. 1, prowadzą księgi eksploatacji automatu do gier, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. c, oraz ewidencję, o której mowa w art. 78 ust. 1 pkt 2.
3. 
Podmiot, o którym mowa w art. 129 ust. 1, prowadzący salon gier na automatach prowadzi księgę obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w salonie gier na automatach.
4. 
Do księgi, o której mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 78 ust. 2, dotyczące księgi obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry.

W odniesieniu do organizowania zgodnie z art. 129-140:

1)
gier na automatach w salonach gier na automatach,
2)
gier na automatach o niskich wygranych w punktach gier na automatach o niskich wygranych

- nie stosuje się art. 89 ust. 1 pkt 2.

1. 
Osoba kierująca działalnością gastronomiczną, handlową lub usługową w lokalu, w którym znajduje się punkt gry na automatach o niskich wygranych, jest obowiązana pisemnie powiadomić właściwego ze względu na lokalizację lokalu naczelnika urzędu celno-skarbowego o wstawieniu do lokalu automatu do gier - przed jego uruchomieniem.
2. 
Kto wbrew obowiązkowi określonemu w ust. 1 nie powiadamia naczelnika urzędu celno-skarbowego o wstawieniu do lokalu automatu do gier podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień określonych w ustawie, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zachowują moc dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie uchylanych upoważnień określonych w ustawie, o której mowa w art. 144.

Przepisy końcowe

Traci moc ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. poz. 27, z późn. zm.), z wyjątkiem art. 14, art. 15b ust. 1, w zakresie dotyczącym kartonów do gry bingo pieniężne, ust. 2, 4, 4a i 5, art. 15d, art. 16 pkt 2 i 3, art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 22 i art. 23.

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia 1  , z wyjątkiem:

1)
art. 95, w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 6,
2)
art. 102, art. 106 pkt 1 i pkt 4 lit. a, art. 111 oraz art. 116 pkt 4

- które wchodzą w życie po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

1 Ustawa została ogłoszona w dniu 30 listopada 2009 r.