[Zawiadomienie Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa] - Art. 38. - Efektywność energetyczna. - Dz.U.2021.2166 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Zawiadomienie Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa] - Efektywność energetyczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  38.  [Zawiadomienie Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa]
1. 
Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 36:
1)
ust. 1, zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa,
2)
ust. 2, zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa w ramach systemu, o którym mowa w art. 36 ust. 2

- w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym przedsiębiorca jest obowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa; do zawiadomienia należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

2. 
Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu informacje o:
1)
liczbie przeprowadzonych audytów energetycznych przedsiębiorstwa,
2)
liczbie przedsiębiorców:
a)
którzy przeprowadzili audyt energetyczny przedsiębiorstwa,
b)
o których mowa w art. 36 ust. 2,
3)
możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonych audytów energetycznych przedsiębiorstwa

- z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych, do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym przedsiębiorca, o którym mowa w art. 36 ust. 1, przesłał informację, o której mowa w ust. 1.