Art. 29. - [Delegacja ustawowa] - Efektywność energetyczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2023 r.
Art.  29.  [Delegacja ustawowa]

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

1)
szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej,
2)
wzór karty, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2,
3)
szczegółowy sposób i tryb wyrywkowej weryfikacji audytu efektywności energetycznej, o której mowa w art. 26 ust. 1,
4)
dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii,
5)
sposób sporządzania oceny efektywności energetycznej dostarczania ciepła, o której mowa w art. 25 ust. 3,
6)
współczynniki sprawności procesów przetwarzania energii pierwotnej w energię finalną,
7)
sposób przeliczania jednostek energii na porównywalne jednostki

- biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy technicznej w zakresie efektywności energetycznej, zapewnienie zharmonizowanych zasad pomiarów oraz sprawnej i prawidłowej weryfikacji oszczędności energii.