Art. 5. - [Katalog działów administracji rządowej] - Działy administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2512 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  5.  [Katalog działów administracji rządowej]

Ustala się następujące działy:

1)
administracja publiczna;
1a)
budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;
1b)
aktywa państwowe;
2)
budżet;
2a)
energia;
3)
finanse publiczne;
4)
gospodarka;
5)
gospodarka morska;
6)
gospodarka wodna;
6a)
gospodarka złożami kopalin;
7)
instytucje finansowe;
7a)
informatyzacja;
8)
członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
8a)
klimat;
9)
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
10)
kultura fizyczna;
11)
łączność;
12)
(uchylony);
13)
(uchylony);
14)
obrona narodowa;
15)
oświata i wychowanie;
16)
praca;
17)
rolnictwo;
18)
rozwój wsi;
18a)
rozwój regionalny;
18b)
rynki rolne;
18c)
rybołówstwo;
19)
(uchylony);
20)
sprawiedliwość;
21)
szkolnictwo wyższe i nauka;
22)
transport;
22a)
turystyka;
23)
środowisko;
23a)
rodzina;
24)
sprawy wewnętrzne;
25)
wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;
26)
zabezpieczenie społeczne;
27)
sprawy zagraniczne;
28)
zdrowie;
29)
żegluga śródlądowa.