Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1220 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2020 r.
Art.  5.  [Katalog działów administracji rządowej]

Ustala się następujące działy:

1) administracja publiczna;
1a) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;
1b) aktywa państwowe;
2) budżet;
2a) energia;
3) finanse publiczne;
4) gospodarka;
5) gospodarka morska;
6) gospodarka wodna;
6a) gospodarka złożami kopalin;
7) instytucje finansowe;
7a) informatyzacja;
8) członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
8a) klimat;
9) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
10) kultura fizyczna;
11) łączność;
12) (uchylony);
13) (uchylony);
14) obrona narodowa;
15) oświata i wychowanie;
16) praca;
17) rolnictwo;
18) rozwój wsi;
18a) rozwój regionalny;
18b) rynki rolne;
18c) rybołówstwo;
19) (uchylony);
20) sprawiedliwość;
21) szkolnictwo wyższe i nauka;
22) transport;
22a) turystyka;
23) środowisko;
23a) rodzina;
24) sprawy wewnętrzne;
25) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;
26) zabezpieczenie społeczne;
27) sprawy zagraniczne;
28) zdrowie;
29) żegluga śródlądowa.