Art. 9. - [Obowiązki informacyjne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i organów egzekwowania prawa] - Krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2013 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2022 r.
Art.  9.  [Obowiązki informacyjne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i organów egzekwowania prawa]
1. 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest obowiązany do składania ministrowi właściwemu do spraw klimatu:
1)
rocznej informacji o działaniach podjętych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na podstawie przepisów ustawy i rozporządzenia (WE) nr 1221/2009, w terminie do dnia 15 lutego, za poprzedni rok kalendarzowy;
2)
kwartalnej informacji o organizacjach zarejestrowanych, zawieszonych oraz wykreślonych z rejestru EMAS, w terminie do 15. dnia pierwszego miesiąca kwartału, za poprzedni kwartał.
2. 
Organy określone w art. 4 ust. 1 są obowiązane do przekazywania Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informacji, o których mowa w art. 32 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.