Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.627

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej

Na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2012) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy tryb powoływania i odwoływania pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, zwanego dalej "pełnomocnikiem";
2) sposób wykonywania przez pełnomocnika obowiązku monitorowania działalności spółki w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, zwanej dalej "ustawą".
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) minister - ministra właściwego do spraw energii;
2) dyrektor Centrum - dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
3) spółka - spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy.
§  3. 
1.  Zarząd spółki, w terminie 5 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wyznacza kandydata na pełnomocnika, zwanego dalej "kandydatem".
2.  Kandydat, po wyrażeniu w postaci papierowej pisemnej zgody na objęcie stanowiska pełnomocnika, w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji od zarządu spółki o wyznaczeniu, przedstawia temu zarządowi:
1) do wglądu dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy;
2) oświadczenie, że korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
3) informację o:
a) niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
b) obecnym zatrudnieniu wraz ze wskazaniem stanowiska służbowego,
c) dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
3.  Zarząd spółki sporządza dwa egzemplarze wniosku o wyrażenie zgody na powołanie kandydata na stanowisko pełnomocnika i przesyła je, w terminie 5 dni od dnia wyznaczenia kandydata, po jednym egzemplarzu do ministra oraz do dyrektora Centrum.
4.  Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1) informacje o kandydacie, w tym:
a) imię i nazwisko,
b) miejsce zamieszkania,
c) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
d) informację o obecnym zatrudnieniu wraz ze wskazaniem stanowiska służbowego,
e) informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym,
f) numer telefonu służbowego oraz adres poczty elektronicznej;
2) projekt zakresu obowiązków kandydata;
3) oświadczenie zarządu spółki o spełnieniu przez kandydata warunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, wraz z kopiami dokumentów i informacji potwierdzających ich spełnienie, poświadczonymi przez osobę upoważnioną przez zarząd spółki za zgodność z oryginałem.
5.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, zarząd spółki dołącza schemat struktury organizacyjnej spółki, w którym uwzględniono pełnomocnika.
6.  Minister przekazuje niezwłocznie kopię wniosku, o którym mowa w ust. 3, do wiadomości Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W przypadku zmiany w zakresie informacji, o których mowa w § 8, minister niezwłocznie informuje o tym Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
§  4. 
1.  Minister rozpatruje wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 3, w terminie 10 dni od dnia jego otrzymania, w tym:
1) sprawdza kompletność wniosku pod względem formalnym;
2) analizuje informacje zawarte we wniosku;
3) przeprowadza rozmowę z kandydatem, w trakcie której sprawdza, czy kandydat daje rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków pełnomocnika.
2.  Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 3, minister:
1) wyraża zgodę na powołanie kandydata na stanowisko pełnomocnika albo
2) nie wyraża zgody na powołanie kandydata na stanowisko pełnomocnika, zwracając się do zarządu spółki o wyznaczenie innego kandydata, w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o niewyrażeniu zgody.
3.  W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 3, jest niekompletny:
1) minister zwraca wniosek zarządowi spółki w celu jego uzupełnienia;
2) zarząd spółki uzupełnia wniosek w zakresie wskazanym przez ministra oraz, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania zwróconego wniosku, ponownie składa uzupełniony wniosek.
4.  Do rozpatrzenia uzupełnionego wniosku stosuje się ust. 1, przy czym wniosek ten minister rozpatruje w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania.
5.  W przypadku niewyrażenia zgody na powołanie kandydata na stanowisko pełnomocnika minister przekazuje zarządowi spółki oraz dyrektorowi Centrum informacje o przyczynach niewyrażenia zgody. Przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.
6.  Zarząd spółki nie może ponownie zgłosić kandydata, na powołanie którego nie uzyskał zgody ministra.
7.  Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do rozpatrywania wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 3, przez dyrektora Centrum.
§  5. 
1.  Po uzyskaniu zgody ministra oraz dyrektora Centrum, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, zarząd spółki powołuje pełnomocnika w drodze uchwały.
2.  Zarząd spółki, niezwłocznie po powołaniu pełnomocnika, przekazuje ministrowi oraz dyrektorowi Centrum kopie:
1) uchwały, o której mowa w ust. 1;
2) zakresu obowiązków pełnomocnika.
§  6. 
1.  Pełnomocnika odwołuje zarząd spółki, w drodze uchwały, po uzyskaniu zgody ministra oraz dyrektora Centrum.
2.  Zarząd spółki sporządza dwa egzemplarze wniosku o wyrażenie zgody na odwołanie pełnomocnika i przesyła je, po jednym egzemplarzu, odpowiednio do ministra oraz do dyrektora Centrum. Przepis § 3 ust. 6 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.
3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) imię i nazwisko pełnomocnika;
2) wskazanie daty powołania pełnomocnika;
3) kopie zgód wydanych zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1, dotyczących pełnomocnika;
4) uzasadnienie wniosku obejmujące w szczególności wskazanie przyczyn uzasadniających odwołanie pełnomocnika.
4.  W przypadku złożenia wniosku o odwołanie pełnomocnika, zarząd spółki składa jednocześnie wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 3, dotyczący powołania następnego pełnomocnika, z wyjątkiem sytuacji, w której odwołanie pełnomocnika jest związane ze zniesieniem obowiązku utrzymywania takiego stanowiska w spółce.
§  7. 
1.  Minister, w terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 2:
1) wyraża zgodę na odwołanie pełnomocnika albo
2) nie wyraża zgody na odwołanie pełnomocnika, przedstawiając zarządowi spółki pisemne uzasadnienie swojego stanowiska w tej sprawie, w postaci papierowej.
2.  Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozpatrywania wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 2, przez dyrektora Centrum.
§  8.  W przypadku wystąpienia zmiany w zakresie następujących informacji dotyczących pełnomocnika:
1) imienia lub nazwiska,
2) miejsca zamieszkania,
3) numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość,
4) danych o obecnym zatrudnieniu lub stanowisku służbowym,
5) numeru telefonu służbowego lub adresu poczty elektronicznej

- pełnomocnik niezwłocznie informuje o zmianie zarząd spółki, ministra oraz dyrektora Centrum.

§  9.  Spółka zapewnia pełnomocnikowi warunki organizacyjno-techniczne niezbędne do efektywnego wykonywania zadań.
§  10. 
1.  Zarząd spółki zawiadamia pisemnie pełnomocnika w postaci papierowej lub elektronicznej o terminie, miejscu oraz porządku obrad posiedzenia zarządu, w przypadku planowanego rozpatrywania spraw, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, lub właściwego organu spółki w przypadku spraw, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, w terminie określonym w statucie, umowie spółki lub regulaminie organu spółki, jednakże nie później niż na dwa dni przed dniem posiedzenia właściwego organu.
2.  Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zarząd spółki dołącza materiały i dokumenty dotyczące spraw, o których mowa odpowiednio w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy.
3.  Zarząd spółki udostępnia pełnomocnikowi pisemną informację w postaci papierowej o zamiarze dokonania przez spółkę czynności, o której mowa w art. 2 ust. 1 lub 2 ustawy, wraz z kopiami dokumentów dotyczących tej czynności lub zdarzenia, nie później niż na dwa dni przed planowanym dokonaniem czynności.
4.  Pełnomocnik niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia posiedzenia organu spółki, odbycia zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, przedkłada ministrowi informacje o sprawach, o których mowa odpowiednio w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy, będących przedmiotem posiedzenia, zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia.
§  11. 
1.  Pełnomocnik występuje do organów spółki z żądaniem udostępnienia dokumentów, informacji oraz wyjaśnień dotyczących spraw, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy, w formie pisemnej w postaci papierowej.
2.  Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami, pełnomocnik może wystąpić z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, w formie ustnej.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pełnomocnik, po wystąpieniu z żądaniem, w terminie nie dłuższym niż 3 dni, sporządza notatkę, w której wskazuje, w szczególności:
1) okoliczności, o których mowa w ust. 2;
2) formę zgłoszonego żądania;
3) datę zgłoszenia żądania;
4) organ spółki, do którego wystąpił z żądaniem;
5) zakres dokumentów, informacji lub wyjaśnień objętych żądaniem.
4.  Kopię notatki, o której mowa w ust. 3, pełnomocnik niezwłocznie przekazuje organowi, do którego wystąpił z żądaniem, oraz w przypadku gdy żądanie zostało wystosowane do organu innego niż zarząd spółki - zarządowi spółki.
§  12. 
1.  Informacje lub wyjaśnienia, przekazywane pełnomocnikowi w związku z żądaniem, o którym mowa w § 11 ust. 1, właściwy organ spółki przekazuje pełnomocnikowi w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej.
2.  Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami lub w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2, organ, do którego pełnomocnik wystąpił z żądaniem, o którym mowa w § 11 ust. 1, może udzielić informacji lub wyjaśnień w formie ustnej.
§  13. 
1.  Pełnomocnik sporządza notatkę z czynności związanych z wykonywaniem obowiązków, dotyczących spraw, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy, dokonanych w formie ustnej, w szczególności w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2, odpowiednio do charakteru tej czynności, w której zawiera informację o podjętych przez siebie działaniach.
2.  W przypadku gdy notatka, o której mowa w ust. 1, została sporządzona w związku z informacjami lub wyjaśnieniami przekazanymi w formie ustnej, osoby, które udzieliły tych informacji lub wyjaśnień, są obowiązane do jej parafowania. W przypadku odmowy jej parafowania, pełnomocnik zaznacza to na notatce wraz z podaniem daty i przyczyn tej odmowy.
§  14.  Pełnomocnik zabezpiecza i przechowuje dokumentację dotyczącą wszystkich czynności podejmowanych przez niego w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.
§  15.  W sprawach dotyczących powołania i odwołania pełnomocnika, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  16.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. poz. 906), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592).