Art. 28. - [Delegacja ustawowa - stawki opłat] - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  28.  [Delegacja ustawowa - stawki opłat]

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)
szczegółowe stawki opłat, o których mowa w art. 26 ust. 2,
2)
współczynniki różnicujące wysokość opłat, o których mowa w art. 26 ust. 2,
3)
sposób naliczania opłat, o których mowa w art. 26 ust. 2, z uwzględnieniem przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku,
4)
terminy i sposób uiszczania opłat, o których mowa w art. 26 ust. 2

- biorąc pod uwagę, że opłaty te nie powinny stanowić przeszkody w dostępie do informacji.