[Dział środowisko] - Art. 28. - Działy administracji rządowej. - Dz.U.2021.1893 t.j. - OpenLEX

Art. 28. - [Dział środowisko] - Działy administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1893 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  28.  [Dział środowisko]
1. 
Dział środowisko obejmuje sprawy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów, w szczególności w zakresie:
1)
ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody, oraz bioróżnorodności, ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem chronionych lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody;
2)
geologii;
3)
gospodarki zasobami naturalnymi;
4)
leśnictwa;
5)
ochrony lasów i gruntów leśnych;
6)
łowiectwa;
7)
edukacji ekologicznej i promocji ekologicznych warunków życia - w zakresie zadań należących do działu;
8)
mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w tym nadzoru nad uprawami GMO w rozumieniu przepisów o mikroorganizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmach genetycznie zmodyfikowanych, z wyjątkiem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wprowadzenie do obrotu żywności i środków farmaceutycznych, spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych w zakresie niektórych zadań lub czynności określonych właściwymi przepisami oraz kontroli upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
2. 
Ministrowi właściwemu do spraw środowiska podlega Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
3. 
Minister właściwy do spraw środowiska sprawuje nadzór nad działalnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe", Instytutem Badawczym Leśnictwa i Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym oraz działalnością Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie.