[Delegacja ustawowa - obowiązki dostawców ścieków przemysłowych, warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych] -... - Dz.U.2020.2028 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Delegacja ustawowa - obowiązki dostawców ścieków przemysłowych, warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych] - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  11.  [Delegacja ustawowa - obowiązki dostawców ścieków przemysłowych, warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych]

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych oraz sposób sprawowania kontroli ilości i jakości ścieków, biorąc pod uwagę:

1)
bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne;
2)
ochronę konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych;
3)
podatność mieszaniny ścieków przemysłowych i ścieków bytowych na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania;
4)
ochronę przed zanieczyszczeniem wód lub ziemi, do których są odprowadzane ścieki komunalne, a w szczególności spełnienie wymagań jakościowych odnoszących się do tych ścieków;
5)
możliwość bezpiecznego dla środowiska wykorzystania osadów z oczyszczalni ścieków obsługującej zbiorczy system kanalizacyjny ścieków komunalnych;
6)
zróżnicowanie w czasie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone na podstawie odrębnych przepisów.