Art. 2. - [Podmioty tworzące krajowy system ekozarządzania i audytu] - Krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2013 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2022 r.
Art.  2.  [Podmioty tworzące krajowy system ekozarządzania i audytu]

Krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS), zwany dalej "systemem", tworzą:

1)
minister właściwy do spraw klimatu;
2)
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
3)
Polskie Centrum Akredytacji.