[Ogłoszenie wykazu podmiotów, które nie dokonały rozliczenia wielkości emisji] - Art. 96. - System handlu uprawnieniami do... - Dz.U.2022.1092 t.j. - OpenLEX

Art. 96. - [Ogłoszenie wykazu podmiotów, które nie dokonały rozliczenia wielkości emisji] - System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1092 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  96.  [Ogłoszenie wykazu podmiotów, które nie dokonały rozliczenia wielkości emisji]
1. 
Krajowy ośrodek przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu wykaz, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2, w terminie do dnia 15 maja każdego roku.
2. 
Minister właściwy do spraw klimatu ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra wykaz, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2.