[Opłata za brak sieci zbierania pojazdów] - Art. 14. - Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. - Dz.U.2020.2056 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Opłata za brak sieci zbierania pojazdów] - Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2056 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  14.  [Opłata za brak sieci zbierania pojazdów]
1. 
Wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci w roku kalendarzowym, jest obowiązany bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci.
2. 
Wprowadzający pojazd jest zwolniony z opłaty za brak sieci, jeżeli nie zapewnił sieci przez okres nie dłuższy niż 21 dni w ciągu roku kalendarzowego.
3. 
Wysokość opłaty za brak sieci oblicza się według wzorów określonych w załączniku do ustawy.
4. 
Maksymalna wysokość opłaty stałej za brak sieci wynosi 20 000 zł.
5. 
Maksymalna stawka opłaty za brak sieci wynosi 20 zł za brak jednej stacji demontażu lub jednego punktu zbierania pojazdów w ciągu roku kalendarzowego za każdy pojazd wprowadzony na terytorium kraju w ciągu tego roku.
6. 
Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty stałej za brak sieci oraz stawkę opłaty za brak sieci, uwzględniając koszty recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kierując się koniecznością zapewnienia, aby opłata za brak sieci była środkiem ekonomicznym zachęcającym do budowy sieci przez wprowadzającego pojazd.