Professional association acts

Kandydaci na członków komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości.

Radc.2011.12.10 | uchwała z dnia 10 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Logo XXX-lecia samorządu radców prawnych.

Radc.2011.12.10 | uchwała z dnia 10 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na lata 2012-2013.

Radc.2011.12.10 | uchwała z dnia 10 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Wysokość odpisów na fundusze celowe w 2012 r.

Radc.2011.12.10 | uchwała z dnia 10 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Program aplikacji.

Radc.2011.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zm.: Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej.

Radc.2011.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego.

KRASP.2011.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu ds. Sztandaru Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2011.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Procedury windykacyjne KIDP w zakresie składek członkowskich.

Podat.2011.12.6 | stanowisko z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2012.

Podat.2011.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Skład osobowy komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2011.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP.

Podat.2011.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Finansowej KRDP.

Podat.2011.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Ofert KRDP.

Podat.2011.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa KRDP.

Podat.2011.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP.

Podat.2011.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP.

Podat.2011.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Współpracy z Regionami KRDP.

Podat.2011.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Zespołu do spraw Umów Generalnych KRDP.

Podat.2011.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Zespołu ds. Etyki Doradców Podatkowych KRDP.

Podat.2011.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Zespołu Odwołań KRDP.

Podat.2011.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zmiana statutu Fundacji Lekarze Lekarzom.

Lekarz.2011.12.2 | uchwała z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zmiana umowy pożyczki ze Spółką z o. o. "Medbroker".

Lekarz.2011.12.2 | uchwała z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Protokół X Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

KRD.2011.12.1 | protokół z dnia 1 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członków komitetu problemowego przy wydziale IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2011.11.29 | uchwała z dnia 29 listopada 2011 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie komitetu problemowego przy Wydziale IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2011.11.29 | uchwała z dnia 29 listopada 2011 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie wniosku o powołanie członków rad kuratorów.

PAN.2011.11.29 | uchwała z dnia 29 listopada 2011 r. | Akt nieoceniany

Zmiana planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2011.

PAN.2011.11.29 | uchwała z dnia 29 listopada 2011 r. | Akt nieoceniany

Zasady przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny instytucjonalnej.

PKA.2011.11.24 | uchwała z dnia 24 listopada 2011 r. | Akt nieoceniany

Zasady przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej.

PKA.2011.11.24 | uchwała z dnia 24 listopada 2011 r. | Akt nieoceniany

Doskonalenie zawodowe adwokatów.

Adwok.2011.11.19 | uchwała z dnia 19 listopada 2011 r. | Akt nieoceniany

Regulamin konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich.

Adwok.2011.11.19 | uchwała z dnia 19 listopada 2011 r. | Akt nieoceniany

Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej.

Adwok.2011.11.19 | uchwała z dnia 19 listopada 2011 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie Stałego Sądu Polubownego Adwokatury Polskiej i uchwalenie Regulaminu tego Sądu.

Adwok.2011.11.19 | uchwała z dnia 19 listopada 2011 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji do spraw działalności upowszechniającej naukę.

PAN.2011.11.17 | decyzja z dnia 17 listopada 2011 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o zasadach finansowania nauki.

RGNiSW.2011.11.17 | uchwała z dnia 17 listopada 2011 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy.

KRASM.2011.11.17 | uchwała z dnia 17 listopada 2011 r. | Akt nieoceniany

Wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

RGNiSW.2011.11.17 | uchwała z dnia 17 listopada 2011 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 15 z dn. 4 XI 2011 r.

KRD.2011.11.4 | uchwała z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt nieoceniany

Statut Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

UKSW.2011.10.27 | stanowisko z dnia 27 października 2011 r. | Akt nieoceniany

Powierzenie komitetom naukowym i komitetom problemowym Polskiej Akademii Nauk funkcji komitetów narodowych.

PAN.2011.10.25 | uchwała z dnia 25 października 2011 r. | Akt nieoceniany

Regulamin trybu powoływania członków komitetów narodowych i ich przewodniczących.

PAN.2011.10.25 | uchwała z dnia 25 października 2011 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie powołania członków komitetów problemowych przy wydziałach Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2011.10.25 | uchwała z dnia 25 października 2011 r. | Akt nieoceniany

Terminy egzaminów z prawa gospodarczego.

Rewid.2011.10.21 | uchwała z dnia 21 października 2011 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Prok.2011.10.18 | uchwała z dnia 18 października 2011 r. | Akt nieoceniany