Akt korporacyjny

Podat.2018.1.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 39/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 13 stycznia 2018 r.
w sprawie prowadzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. 2016 r. 794 ze zm.), V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Zobowiązuje się Krajową Radę Doradców Podatkowych do podjęcia działań, mających na celu zintegrowanie Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych z systemem teleinformatycznym i informatycznym Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
2.  Prowadzenie, rozwój i współfinansowanie Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych powierza się Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.