Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 61/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 1 , § 26 otrzymuje brzmienie:

"§ 26. 1. Przewodniczący Rady wyznacza, w ciągu 14 dni od dokonania wyboru Przewodniczącego Rady, datę pierwszego posiedzenia Rady, przy czym posiedzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Zjazdu.

2. Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady o terminie zwołania pierwszego posiedzenia Rady nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem, proponując jednocześnie porządek obrad i wskazując miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz datę i godzinę rozpoczęcia obrad.

3. Kolejne posiedzenia Rady zwoływane są zgodnie z Regulaminem działania Rady i Prezydium Rady.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
1 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.