Akty korporacyjne

Podat.2018.6.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 21/2018
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany załącznika do uchwały KKR KIDP nr 17/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w przyjęcia planu kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP w 2018 r.

Na podstawie § 8 ust. 1, w związku z § 10 ust. 1 oraz 2 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP uchwala się, co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały KKR KIDP nr 17/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP w 2018 r. wprowadzono następująco zmiany:
1. Do planu kontroli w 2018 roku dodano punkt 5 w brzmieniu

"kontrola całokształtu działalności finansowej KIDP za rok 2017, ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów: - Ściągalność należności, - Zawierane przez KIDP umowy skutkujące zaciąganiem zobowiązań."

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia