Podat.2018.5.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 245/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie zakupu sprzętu komputerowego dla Lubuskiego Oddziału KIDP

Na podstawie § 50 ust. 3 pkt 7 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z pkt 8 a części II załącznika do uchwały nr 35/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2018-2021 uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przeznacza do 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) na zakup sprzętu komputerowego dla Lubuskiego Oddziału KIDP.
§  2.  Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków Komisji Informatyzacji Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2018 z pozycji preliminarza Wa13.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.