Akty korporacyjne

Podat.2018.5.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 241/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 27/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych (ze zm.)

Na podstawie § 11 uchwały nr 40/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu KIDP uchwala się, co następuje:
§  1.  W Regulaminie gospodarki finansowej KIDP, stanowiącym załącznik do uchwały nr 27/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych (ze zm.) w § 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do środków z lat poprzednich, którymi dysponują Organy Izby nie zalicza się kwoty przekazanej na podstawie art. 83 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, za wyjątkiem kwoty, która nie została wykorzystana ze środków przekazanych do dyspozycji Krajowej Rady Doradców Podatkowych na mocy uchwały nr 46/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 12 stycznia 2014 r. w sprawie koncepcji działań komunikacyjnych dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2014-2017."

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.