Ustalenie liczby oraz zasad wyborów członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Akty korporacyjne

Podat.2018.1.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 41/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby oraz zasad wyborów członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 11 w zw. z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) w związku z § 19 Regulaminu działania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych oraz Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 1/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustala się liczbę członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych na 38 osób.
2. 
Określa się zasady wyboru członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

ZASADY WYBORÓW CZŁONKÓW KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

1. Wybory członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych odbywają się z uwzględnieniem zasady reprezentatywności, biorąc pod uwagę liczbę doradców podatkowych w danym regionalnym oddziale Izby.

2. Poszczególne regionalne oddziały Izby są reprezentowane w Krajowej Radzie Doradców Podatkowych przez doradców podatkowych wybranych spośród delegatów na Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, reprezentujących poszczególne regionalne oddziały Izby na zasadach określonych w ust. 3.

3. Mandat uzyskują ci z kandydatów z danego regionalnego oddziału Izby, którzy otrzymali największą ilość głosów spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych z tego regionalnego oddziału Izby w liczbie:

a) dolnośląskie - 3,

b) kujawsko-pomorskie - 2

c) ubelskie - 2,

d) lubuskie - 1,

e) łódzkie - 2,

f) małopolskie - 3,

g) mazowieckie - 7,

h) opolskie - 1,

i) podlaskie - 1,

j) podkarpackie - 2,

k) pomorskie - 2,

l) śląskie - 4,

m) świętokrzyskie - 1,

n) warmińsko-mazurskie - 2,

o) wielkopolskie - 3,

p) zachodniopomorskie - 2.

4. Wybory kandydatów z poszczególnych regionalnych oddziałów Izby odbywają się w oddzielnych głosowaniach.

5. W sytuacji, gdy wybory kandydatów z jednego lub więcej regionalnego oddziału Izby nie doprowadziły do wyboru liczby członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych określonej w ust. 3, w celu uzupełnienia liczby członków Krajowej Rady do 38 przeprowadza się dodatkowe wybory spośród wszystkich delegatów na Krajowy Zjazd. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale stosuje się odpowiednio Regulamin działania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych oraz Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 1/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.