Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

Podat.2018.01.14

UCHWAŁA Nr 54/2018

V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH

z dnia 14 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 1 , § 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. 1. Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Rada przed upływem terminu, o którym mowa w § 18:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek co najmniej 1/10 ogółu doradców podatkowych,

4) na wniosek Ministra,

- nie wcześniej niż 30 dnia i nie później niż wciągu 90 dni od daty złożenia wniosku, o ile nie koliduje to z terminem Zjazdu, o którym mowa w § 18.

2. Delegatami na Nadzwyczajny Zjazd są delegaci wybrani na Zjazd.

3. Nadzwyczajny Zjazd obraduje wyłącznie w sprawach, dla których został zwołany.

4. Nadzwyczajny Zjazd zwołany w celu uzupełnienia składu organów Izby oraz zmian w przepisach wewnątrzkorporacyjnych zawieszonych przez Ministra właściwego ds. finansów publicznych może obradować w formie elektronicznej.

5. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu w trybie, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 uchwała o zwołaniu Zjazdu musi być podjęta większością 2/3 głosów aktualnego składu Rady.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
1 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.