Podat.2018.1.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 29/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 13 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.)

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) uchwala się, co następuje.
§  1.  W załączniku do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 11f ust 4. otrzymuje brzmienie:

"4. Uczestnictwo doradców podatkowych w formach kształcenia organizowanych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych uznaje się za wypełnienie obowiązku podnoszenia kwalifikacji na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.