Akty korporacyjne

Podat.2018.6.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 311/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego KRDP oraz Skarbnika KRDP do podpisania umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego KIDP za rok 2016

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 5 ust 4 uchwały40/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia, zgodnie z rekomendacją Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP, zawrzeć umowę na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego KIDP za 2016 rok z firmą POL Tax Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91, 03-982 Warszawa wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2695 w rejestrze prowadzonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000121840, NIP: 113-23-76-412.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Pana Prof. dr hab. Adama Mariańskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Pana Tomasza Ziółkowskiego, Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania z firmą POL TAX Sp. z o.o., ul. Bora Komorowskiego 56c lok.91, 03-982 Warszawa, umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego KIDP za 2016 rok w treści przedstawionej członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 4 czerwca 2018 r.
§  3.  Koszty związane z realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP na 2018 rok.
§  4.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Komisję Finansową KRDP do nadzoru nad prawidłową realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.