Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 67/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 1 , § 33 otrzymuje brzmienie:

"§ 33. 1. Do przeprowadzenia kontroli Komisja powołuje zespoły, składające się co najmniej z trzech członków tego organu, przy czym poszczególne czynności kontrolne mogą przeprowadzać członkowie tych zespołów w co najmniej dwuosobowych składach.

2. Z każdej kontroli sporządza się protokół.

3. Protokół z kontroli, podpisany przez kontrolujących, z wnioskami i zaleceniami, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazuje niezwłocznie Radzie i kontrolowanemu.

4. Wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej powinny być przedmiotem obrad jednego z dwóch najbliższych posiedzeń Rady. O sposobie realizacji zaleceń i wniosków Rada powiadamia Komisję Rewizyjną w terminie 60 dni od daty posiedzenia.

5. Komisja Rewizyjna w terminie dwóch miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego składa Radzie wnioski dotyczące działalności finansowej 1 majątkowej Izby za dany rok obrachunkowy.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
1 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.