Akt korporacyjny

Podat.2018.5.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 246/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania umowy na przeprowadzenie wykładu podczas szkolenia dla sędziów Sądu Dyscyplinarnego KIDP i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP oraz Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP i jego Zastępców, które odbędzie się w dniach 15-17.06.2018 r. w hotelu Windsor Palace Hotel & Conference Centre w Jachrance

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców podatkowych postanawia zawrzeć umowę z Panem Markiem Siwkiem sędzią Sądu Apelacyjnego w Lublinie na przeprowadzenie wykładu w dniu 16 czerwca 2018 r. pt. "Postępowanie dyscyplinarne doradców podatkowych - zagadnienia wybrane", podczas szkolenia dla sędziów Sądu Dyscyplinarnego KIDP i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP oraz Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP i jego Zastępców, które odbędzie w dniach 15-17.06.2018 r. w hotelu Windsor Palace Hotel & Conference Centre w miejscowości: Jachranka 75, 05-140 Serock.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na zawarcie, przez osoby upoważnione na podstawie § 1 uchwały nr17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, umowy z Panem Markiem Siwkiem sędzią Sądu Apelacyjnego w Lublinie na przeprowadzenie wykładu w dniu 16 czerwca 2018 r. pt. "Postępowanie dyscyplinarne doradców podatkowych - zagadnienia wybrane"" podczas szkolenia dla sędziów Sądu Dyscyplinarnego KIDP i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP oraz Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP i jego Zastępców, które odbędzie w dniach 15-17.06.2018 r. w hotelu Windsor Palace Hotel & Conference Centre w miejscowości: Jachranka 75, 05-140 Serock, w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 22 maja 2018 r.
§  3.  Koszty związane z realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Sądu Dyscyplinarnego KIDP, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP oraz Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP na rok 2018, z pozycji preliminarza Ws1.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.