Akt korporacyjny

Podat.2018.1.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2/2018
KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie porządku obrad V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

§  1.  V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych przyjmuje porządek obrad Zjazdu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Porządek obrad V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

Dzień I - 12 s tycznia 2018 roku (p iątek)

godz. 11.00 - Część oficjalna

- Przywitanie gości i delegatów oraz wystąpienie powitalne Przewodniczącej KRDP,

- Wystąpienia gości,

- Wręczenie odznaczeń samorządowych.

Przerwa na lunch (13.00 - 14.00)

godz. 14.00 - Obrady Zjazdu

1. Przyjęcie regulaminu Zjazdu.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybory Prezydium Zjazdu.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Wybór pozostałych komisji zjazdowych.

6. Sprawozdania kadencyjne ustępujących organów.

7. Dyskusja nad sprawozdaniami kadencyjnymi ustępujących organów.

8. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań ustępujących organów oraz udzieleniu absolutorium KRDP.

Dzień II - 13 stycznia 2018 roku (sobota)

godz. 9.30 - Obrady Zjazdu c.d.

1. Przedstawienie projektów uchwał Zjazdu.

2. Dyskusja nad projektami uchwał Zjazdu.

3. Podjęcie uchwał o liczebności organów Izby a także liczbie zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

4. Wybory:

a) organów Izby, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-5 ustawy o doradztwie podatkowym,

b) Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

5. Głosowania uchwał Zjazdu.

6. Ogłoszenie wyników wyborów:

a) organów Izby, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-5 ustawy o doradztwie podatkowym,

b) Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

Dzień III - 14 stycznia 2018 roku (niedziela)

godz. 9.30 - Obrady Zjazdu c.d.

1. Wybory Przewodniczącego KRDP spośród członków KRDP.

2. Dyskusja nad projektami uchwał Zjazdu - cd.

3. Głosowania uchwał Zjazdu - cd.

4. Ogłoszenie wyników wyborów Przewodniczącego KRDP.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.