Akty korporacyjne

Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 60/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 1 , w § 25 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów z wyłączeniem przypadku o którym mowa w § 19 ust. 5 Statutu. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.",

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący posiedzenia Rady oraz Sekretarze posiedzenia Rady.".

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przewodniczący może zaprosić na posiedzenie osoby spoza Rady.".

4) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Osoby nie będące członkami Rady nie mogą uczestniczyć w części obrad dotyczących spraw niejawnych.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
1 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.