Akty korporacyjne

Podat.2018.5.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 244/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie podpisania zamówień na rozbudowę systemu mDoradca o nowe funkcjonalności dla wsparcia prac KRDP

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia złożyć zamówienie do firmy Michał Bernadzikowski BerMar Multimedia M.J. Bernadzikowski ul. Ryszarda Wagnera, nr 9 lok. 6, 52-129 Wrocław, na rozbudowę systemu mDoradca o nowe funkcjonalności w ramach modułów: "Głosowanie", "Rezerwacja", "Posiedzenia", o wartości nie przekraczającej kwoty 21 200 zł netto.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na podpisanie, przez osoby upoważnione na podstawie § 1 uchwały nr17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zamówienia zgodnie z wytycznymi wynikającymi z § 1 niniejszej uchwały.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Sekretarza KRDP do nadzoru nad prawidłową realizacją zamówienia, o którym mowa w niniejszej uchwale.
§  4.  Koszty zamówienia wynikającego z § 1 niniejszej uchwały, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Komisji Informatyzacji KRDP na rok 2018 z pozycji Wa13.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.