Akt korporacyjny

Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 47/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 1 , § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Do zadań statutowych Izby należy w szczególności:

1) reprezentowanie członków Izby, a także udział w karnym postępowaniu sądowym przez upoważnionego przedstawiciela społecznego,

2) ochrona interesów zawodowych oraz integracja środowiska doradców podatkowych,

3) udzielanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach pomocy członkom Izby,

4) sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby i przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej,

5) doskonalenie zawodowe członków Izby i ich pracowników oraz pracowników osób prawnych uprawnionych do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego,

6) współdziałanie z samorządami i organizacjami,

7) przedstawianie stanowisk i opinii prawnych w zakresie stanowienia oraz stosowania prawa, opracowywanie projektów aktów prawnych, w szczególności dotyczących prawa podatkowego i wykonywania zawodu doradcy podatkowego,

8) utrzymywanie kontaktów z instytucjami międzynarodowymi i organizacjami zagranicznymi w szczególności związanymi z doradztwem podatkowym,

9) podejmowanie działań mających na celu kształtowanie wizerunku Izby oraz wizerunku doradcy podatkowego, jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego,

10) podejmowanie działań mających na celu zastosowanie technik informatycznych i środków komunikacji elektronicznej w doradztwie podatkowym.

2. Dochody Izby mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe.

3. Izba wykonuje swoje zadania poprzez organy określone w art. 49 ustawy, z uwzględnieniem roli Regionalnych Oddziałów Izby, a także zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
1 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.