Akty korporacyjne

Podat.2018.5.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 308/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji do spraw ochrony tajemnicy zawodowej KRDP na rok 2018

Na podstawie § 26 ust. 4 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 523/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 listopada 2018 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zatwierdza roczny plan Komisji do spraw ochrony tajemnicy zawodowej KRDP stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Roczny plan działania Komisji do spraw ochrony tajemnicy zawodowej KRDP stanowi część składową planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2018.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Plan działania Komisji do spraw ochrony tajemnicy zawodowej KRDP na rok 2018

1. Podejmowanie wszelkich możliwych działań mających na celu ochronę i umocnienie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez doradców podatkowych w kontekście zmian legislacyjnych związanych z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules - MDR).

2. Podejmowanie wszelkich możliwych działań w zakresie wykonania Uchwały nr 36/2018 z dnia 13 stycznia 2018 roku V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w sprawie tajemnicy zawodowej.

3. Analiza przyjętego przez Krajową Radę Doradców Podatkowych IV kadencji stanowiska ws. wprowadzenia obowiązku raportowania schematów podatkowych i działania w celu odpowiedniego wdrożenia przyjętych propozycji.

4. Podejmowanie wszelkich możliwych działań mających na celu zapobieganie próbom osłabienia instytucji tajemnicy zawodowej doradców podatkowych czy rozszerzenia wyjątków od obowiązku jej bezwzględnego zachowania (m.in. współpraca z Ministerstwem Finansów, PAP, czynny udział w mediach).

5. Monitorowanie i bieżąca analiza stanu prac w zakresie MDR w Ministerstwie Finansów oraz na poziomie Unii Europejskiej.

6. Przegląd aktywności KRDP w Porozumieniu Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych w celu określenia współpracy w zakresie MDR (podejmowanie nowych inicjatyw).

7. Zdefiniowanie współpracy z organizacjami międzynarodowymi, m.in. z CFE, w aspekcie MDR.

8. Organizacja konferencji/seminarium/spotkania prasowego dotyczącego MDR w kontekście tajemnicy zawodowej, jako fundamentalnej zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego i istoty instytucji zawodu zaufania publicznego.

9. Podejmowanie wszelkich innych czynności mających na celu ochronę i umocnienie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez doradców podatkowych.