Akt korporacyjny

Podat.2018.5.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 243/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu ekspertów ds. karnych skarbowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 6 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje Zespół ekspertów ds. karnych skarbowych działający w ramach Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP (dalej: "Zespół"), w skład którego wchodzą:
1) Ewa Jakubczyk, numer wpisu 02745,
2) Andrzej Marczak, numer wpisu 02222,
3) Bartosz Kubista, numer wpisu 12474,
4) Jadwiga Glumińska-Pawlic, numer wpisu 11597,
5) Andrzej Świderek, numer wpisu 04011,
6) Józef Lubowiecki, numer wpisu 00296,
7) Marta Czternastek, numer wpisu 10751,
8) Mirosław Michna, numer wpisu 08895,
9) Remigiusz Pytlik, numer wpisu 12106,
10) Zbigniew Czyż, numer wpisu 01000,
11) Mirela Chomont, numer wpisu 12662,
12) Adam Bartosiewicz, numer wpisu 11670,
13) Jacek Kerplik, numer wpisu 12732,
14) Artur Oleś, numer wpisu 10950,
15) Łukasz Łazuch, numer wpisu 11796,
16) Marcin Pacyna, numer wpisu 10522.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje Przewodniczącego Zespołu w osobie Pani Ewy Jakubczyk.
§  3.  Finansowanie Zespołu, do kwoty 5.000,00 zł, odbywać się będzie z planu przychodów i wydatków Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
§  4.  Traci moc uchwała nr 524/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ekspertów ds. karnych skarbowych.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.