Podat.2018.1.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 36/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 13 stycznia 2018 r.
w sprawie tajemnicy zawodowej

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.), mając na uwadze szczególną rolę zawodu doradcy podatkowego, jako obrońcy konstytucyjnych praw podatników oraz dbając o prawidłowe wywiązywanie się przez obywateli z obowiązków podatkowych wobec Państwa, V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest fundamentalną zasadą wykonywania zawodu doradcy podatkowego i istotą instytucji zawodu zaufania publicznego.
2.  Prawidłowe wykonywanie zawodu doradcy podatkowego wymaga pełnego zaufania pomiędzy doradcą podatkowym a jego Klientem. Gwarancją istnienia tego zaufania jest bezwzględny obowiązek zachowania w poufności zarówno wszelkich informacji uzyskanych od Klienta przez doradcę podatkowego w toku wykonywania obowiązków zawodowych, jak i treści porad udzielanych Klientowi przez doradcę.
3.  Jakiekolwiek próby osłabienia instytucji tajemnicy zawodowej doradców podatkowych, czy rozszerzanie wyjątków od obowiązku jej bezwzględnego zachowania, oznaczałoby istotne i niedopuszczalne osłabienie pozycji obywatela w relacjach z organami Państwa.
§  2.  Mając powyższe na uwadze, V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych zobowiązuje Krajową Radę Doradców Podatkowych do podejmowania wszelkich możliwych działań mających na celu ochronę i umocnienie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez doradców podatkowych.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.