Przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw.

Akty korporacyjne

Podat.2018.5.22

Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 238/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z art. 56 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 377 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§  1. 
Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjmuje projekt ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  2. 
Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych do przedłożenia projektu, o którym mowa w § 1, Ministrowi Finansów.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw

Art.  1. 

W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 377 i 650) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 ust. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu podatków, opłat, ceł, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także innych danin publicznych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;"

b)
w pkt 4 po wyrazach "wymienionych w pkt 1" dodaje się przecinek, a następnie dodaje się wyrazy "a także w sprawach ubezpieczeń społecznych przed sądami właściwymi dla tych spraw."
c)
po pkt 4 dodaje się pkt 5-8 w brzmieniu:

"5) kwalifikowaną, okresową weryfikację poprawności wywiązywania się przez podatników i płatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego wskazanych w art. 119zzk § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) (kontrola doradcza).

6) sporządzanie i wnoszenie skarg konstytucyjnych oraz zażaleń na postanowienia o odmowie nadania skardze konstytucyjnej dalszego biegu, a także reprezentowanie skarżącego w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach wymienionych w pkt 1.

7) reprezentowanie w określonym zakresie w postępowaniach przed organami i sądami w sprawach określonych przepisami ustawy z dnia 10.09.1999 r. kodeks karny skarbowy (Dz. U. 1999 r. nr 83 poz. 930, z późń. zm.)

8) reprezentowanie w postępowaniach przed sądami rejestrowymi zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 1997 r nr 121 poz. 769, z późń. zm.)"

2)
w art. 2 ust. 1a po wyrazach "Ordynacja podatkowa" skreśla się wyrazy "(Dz. U z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.)"
3)
art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, i 4-8, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy."

4)
w art. 3 ust. 2 po wyrazach "art. 2 ust. 1 pkt 4" dodaje się wyraz "-8".
5)
w art. 4 ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, w których wszystkimi komplementariuszami są wyłącznie podmioty wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 lub spółki określone w pkt 3 oraz większość komandytariuszy stanowią podmioty wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 lub spółki określone w pkt 3."

6)
w art. 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5-8, są również podmioty określone w ust. 1 pkt 3 i 5."

7)
w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Podmioty wymienione w ust. 1 i 1a wykonują czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 wyłącznie przez doradców podatkowych, radców prawnych lub biegłych rewidentów zatrudnionych w tych podmiotach, a wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 4-8 wyłącznie przez doradców podatkowych lub radców prawnych zatrudnionych w tych podmiotach. Przepis art. 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio."

8)
w art. 6 w ust. 1:
a)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) posiada wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne;",

b)
uchyla się pkt 6,
c)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) odbyła w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację doradcy podatkowego, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 6a ust 1 i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego;",

d)
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w okresie 2 lat od złożenia egzaminu na doradcę podatkowego.";

9)
po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

"Art. 6a. 1. Wymogu odbycia aplikacji doradcy podatkowego nie stosuje się do:

1) doktorów nauk prawnych i nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów;

2) osób, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania dotyczące analizowania obowiązków podatkowych i celnych, egzekucji administracyjnej oraz w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych;

3) osób, które po ukończeniu wyższych studiów przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy w zakresie analizowania obowiązków podatkowych i celnych, egzekucji administracyjnej oraz w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem usług przez doradcę podatkowego;

4) osób, które po ukończeniu wyższych studiów przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy w zakresie analizowania obowiązków podatkowych i celnych, egzekucji administracyjnej oraz w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych czynności bezpośrednio związane z zadaniami tych urzędów;

5) osób, które zdały egzamin sędziowski, adwokacki, radcowski, prokuratorski,

notarialny lub komorniczy;

6) osób, które zajmują stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać wymagania przewidziane w art. 6 ust. 1 pkt 2-5.

3. W przypadku wykonywania pracy w niepełnym wymiarze okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, podlegają proporcjonalnemu wydłużeniu.";

10)
w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wpis na listę doradców podatkowych następuje po podjęciu decyzji o wpisie na listę, o której mowa w art. 7 ust. 1, oraz złożeniu ślubowania wobec przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub osoby przez niego upoważnionej spośród członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania pierwszego zawiadomienia o jego terminie."

11)
w nazwie rozdziału 3 po wyrazach "Wpis do rejestru" skreśla się wyrazy "osób prawnych", a dodaje się wyraz "podmiotów",
12)
w art. 14 ust. 1 po wyrazach "prowadzi rejestr" skreśla się wyrazy "osób prawnych", a dodaje się wyraz "podmiotów",
13)
art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wpis do rejestru jest dokonywany na wniosek podmiotu spełniającego warunki, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, 3 albo 5."

14)
w art. 14 ust. 3:
a)
po wyrazie "Wniosek" skreśla się wyrazy "osoby prawnej", a dodaje się wyraz "podmiotu",
b)
w pkt 1 po wyrazach "firmę (nazwę)" skreśla się wyrazy "osoby prawnej", a dodaje się wyraz "podmiotu",
c)
w pkt 3 po wyrazach "art. 4 ust. 1 pkt 3" dodaje się wyrazy "i 5",
15)
w art. 14 ust. 4 pkt 2 po wyrazach "firmę (nazwę)" skreśla się wyrazy "osoby prawnej", a dodaje się wyraz "podmiotu",
16)
art. 14 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o wszelkich zmianach danych określonych w ust. 3 pkt 1-4 oraz zmianach umowy spółki albo statutu w zakresie dotyczącym warunków wykonywania doradztwa podatkowego określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1, 3 albo 5, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

6. Krajowa Rada Doradców Podatkowych sprawuje nadzór nad przestrzeganiem warunków wykonywania doradztwa podatkowego przez podmioty wpisane do rejestru, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, 3 lub 5. Spełnienie tych warunków ustala się na podstawie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego lub odpisu umowy spółki bądź statutu."

17)
w art. 15 ust. 1 po wyrazach "art. 4 ust. 1 pkt 3" dodaje się wyrazy "lub 5" oraz po wyrazach "art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4" dodaje się wyrazy "-8"
18)
użyte w art. 16, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "osoba prawna" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "podmiot",
19)
art. 17 otrzymuje brzmienie:

"Art. 17. Doradcy podatkowi wchodzący w skład zarządów spółek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz będący komplementariuszami lub członkami zarządu spółek będących komplementariuszami spółek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, są odpowiedzialni za wykonywanie przez te spółki doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej."

20)
po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

"Rozdział 3a

Aplikacja doradztwa podatkowego

Art. 19a. 1. Celem aplikacji doradztwa podatkowego jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu doradcy podatkowego, w szczególności wykształcenie umiejętności z zakresu zastępstwa procesowego, analizy podatkowej, sporządzania pism i opinii w zakresie obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami oraz przyswojenie zasad wykonywania zawodu.

2. Aplikacja doradztwa podatkowego trwa dwa lata.

3. Aplikację doradztwa podatkowego organizuje i prowadzi Krajowa Izba Doradców Podatkowych.

4. Aplikanci odbywają w trakcie aplikacji szkolenie z zakresu działania sądownictwa powszechnego w zakresie prawa karnego skarbowego oraz ubezpieczeń społecznych, sądownictwa administracyjnego oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych zawiera porozumienie:

a) z Prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie odbywania przez aplikantów szkolenia z zakresu działania sądownictwa administracyjnego;

b) z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie odbywania przez aplikantów szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego w zakresie prawa karno-skarbowego oraz ubezpieczeń społecznych;

c) z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie odbywania przez aplikantów szkolenia z zakresu funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej.

5. W porozumieniach, o których mowa w ust. 4 powyżej ustala się w szczególności ramowy program szkolenia uwzględniający zajęcia teoretyczne i praktyczne, sposób ich odbywania i czas trwania, a także wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia.

6. Aplikantowi, który odbył aplikację doradztwa podatkowego, Krajowa Rada Doradców Podatkowych wydaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia aplikacji, zaświadczenie o jej odbyciu.

Art. 19b. 1. Aplikacja doradztwa podatkowego jest odpłatna.

2. Szkolenie aplikantów pokrywane jest z opłat wnoszonych przez aplikantów do Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

3. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Doradców Podatkowych, określa, w drodze rozporządzenia, termin rozpoczęcia aplikacji oraz wysokość opłaty rocznej, kierując się koniecznością zapewnienia aplikantom właściwego poziomu wykształcenia, przy czym wysokość opłaty nie może być wyższa niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia.

4. Krajowa Rada Doradców Podatkowych może zwolnić aplikanta od ponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 3, w całości lub w części, a także odroczyć jej płatność lub rozłożyć ją na raty.

5. W wypadku podjęcia uchwały o zwolnieniu aplikanta od ponoszenia opłaty w całości lub w części, koszty szkolenia tego aplikanta pokrywane są proporcjonalnie do wysokości zwolnienia, ze środków własnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Art. 19c. 1. Aplikantem może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 2-5 oraz wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę aplikantów.

2. Wpis na listę aplikantów następuje na podstawie uchwały Krajowej Rady Doradców Podatkowych, która prowadzi listę aplikantów doradztwa podatkowego.

3. Nie można odmówić wpisu osobie spełniającej warunki, o których mowa w ust. 1.

4. Do aplikantów oraz do postępowania o wpis na listę aplikantów przepisy art. 7 ust. 4 pkt 2, art. 37 i 37a stosuje się odpowiednio.

5. Krajowa Rada Doradców Podatkowych podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę aplikantów w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Art. 19d. 1. Pracownikowi wpisanemu na listę aplikantów, który uzyskał zgodę pracodawcy na odbywanie aplikacji doradztwa podatkowego, przysługuje zwolnienie od pracy w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

2. Pracownikowi wpisanemu na listę aplikantów, który nie uzyskał zgody pracodawcy na odbywanie aplikacji doradztwa podatkowego, przysługuje zwolnienie od pracy w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

3. Pracownikowi przysługuje prawo do urlopu płatnego w wysokości 80% wynagrodzenia, w wymiarze 30 dni kalendarzowych, na przygotowanie się do egzaminu na doradcę podatkowego. Z uprawnienia tego można skorzystać tylko raz.

4. Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu uczestniczenia w egzaminie na doradcę podatkowego.

Art. 19e. Do obowiązków aplikanta należy:

1) uczestniczenie w przewidzianych programem zajęciach teoretycznych

i praktycznych;

2) samodzielne pogłębianie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych;

3) przestrzeganie dyscypliny szkolenia i pracy;

4) przystąpienie do egzaminu na doradcę podatkowego w wyznaczonym terminie.

Art. 19f. 1. Po sześciu miesiącach aplikacji aplikant może zastępować doradcę podatkowego przed sądami, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego.

2. Przez okres roku od daty zakończenia aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji doradztwa podatkowego aplikant może zastępować doradcę podatkowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, dotyczą również spraw objętych świadczeniem pomocy z urzędu.

4. Aplikant może sporządzać i podpisywać pisma procesowe związane z występowaniem doradcy podatkowego przed sądami administracyjnymi, organami ścigania i organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami - z wyraźnego upoważnienia doradcy podatkowego, z wyłączeniem skargi kasacyjnej.

Art. 19g. 1. Aplikanta doradztwa podatkowego skreśla się z listy aplikantów doradztwa podatkowego w przypadku:

1) o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 bądź pkt 2 lit. d) albo ust. 1a. pkt 1-3 stosownych odpowiednio;

2) niezakończenia przez niego bez usprawiedliwionej przyczyny aplikacji doradztwa podatkowego w terminie, o którym mowa w art. 19a ust. 2;

3) wpisu na listę doradców podatkowych;

upływu roku od daty zakończenia aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji doradztwa podatkowego.

2. Krajowa Rada Doradców Podatkowych może skreślić aplikanta doradztwa podatkowego z listy aplikantów doradztwa podatkowego, jeżeli stwierdzi jego nieprzydatność do wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

3. Do skreślenia aplikanta doradztwa podatkowego z listy aplikantów doradztwa podatkowego z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1-4 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio przepisy art. 13 ust. 1, 2 i 3.

Art. 19h. 1. Aplikację doradztwa podatkowego organizuje i prowadzi Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Szkolenie aplikantów doradztwa podatkowego może być prowadzone w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

2. Krajowa Rada Doradców Podatkowych współdziała w sprawach związanych z organizowaniem i prowadzeniem aplikacji doradztwa podatkowego z organami administracji państwowej, sądami, kancelariami notarialnymi, adwokatów, radców prawnych, prokuraturą oraz jednostkami organizacyjnymi.

3. Szkolenie aplikantów doradztwa podatkowego może być organizowane wspólnie z aplikantami adwokackimi i radcowskimi.

4. Aplikant doradztwa podatkowego odbywa aplikację doradztwa podatkowego pod kierunkiem patrona wyznaczonego przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

5. Zadaniem patrona jest przygotowanie aplikanta doradztwa podatkowego do wykonywania zawodu doradcy podatkowego w rozumieniu niniejszej ustawy."

21)
w art. 20 ust. 1 dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:

"13) postępowania cywilnego w zakresie mającym zastosowanie do postępowań w zakresie ubezpieczeń społecznych i postępowań przed sądami rejestrowymi,

14) postępowania karnego w zakresie mającym zastosowanie w sprawach karnoskarbowych."

22)
w art. 20 uchyla się ust. 2, 3, 4 i 5.
23)
w art. 21:
a)
w ust. 1 po wyrazach " pkt 2, 3 i 5" dodaje się przecinek a następnie dodaje się wyrazy "która odbyła aplikację doradztwa podatkowego i otrzymała zaświadczenie o jej odbyciu oraz osoba, o której mowa w art. 6a",
b)
w ust. 2 po wyrazach " pkt 2, 3 i 5" dodaje się przecinek a następnie dodaje się wyrazy "która odbyła aplikację doradztwa podatkowego i otrzymała zaświadczenie o jej odbyciu oraz osoba, o której mowa w art. 6a",
c)
w ust. 2 wyrazy "Komisja Egzaminacyjna" zastępuje się wyrazami "Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego, zwana dalej "Komisją Egzaminacyjną"",
d)
uchyla się ust. 4 i 5.
24)
w art. 22 uchyla się ust. 12, 13 i 13a.
25)
w art. 23 po ust. 4 dodaje się ust. 5-8 w brzmieniu:

"5. Z prac Komisji Egzaminacyjnej na czas przeprowadzenia egzaminu podlega wyłączeniu członek Komisji Egzaminacyjnej, jeżeli kandydat zakwalifikowany do egzaminu jest:

1) jego małżonkiem;

2) osobą pozostającą z nim w stosunku:

a) pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia,

b) przysposobienia;

3) osobą pozostającą z nim we wspólnym pożyciu;

4) osobą pozostającą wobec niego w stosunku osobistym innego rodzaju, który mógłby wywoływać wątpliwości co do bezstronności członka Komisji Egzaminacyjnej.

6. Powody wyłączenia trwają pomimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.

7. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej przed rozpoczęciem egzaminu składają pisemne oświadczenia, iż nie pozostają z żadnym z kandydatów zakwalifikowanych do egzaminu w stosunku, o którym mowa w ust. 1.

8. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego."

26)
art. 24 otrzymuje brzmienie:

"1. Egzamin na doradcę podatkowego polega na sprawdzeniu przygotowania osoby przystępującej do egzaminu na doradcę podatkowego, zwanej dalej "zdającym", do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

2. Egzamin na doradcę podatkowego składa się z 3 części pisemnych.

3. Pierwsza część egzaminu na doradcę podatkowego obejmuje test z wszystkich zakresów wskazanych w art. 20 ust. 1.

4. Druga część egzaminu na doradcę podatkowego obejmuje przygotowanie opinii podatkowej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

5. Trzecia część egzaminu na doradcę podatkowego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa administracyjnego, polegającego na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

6. Komisja Egzaminacyjna, w porozumieniu z Krajową Radą Doradców Podatkowych, ustala wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych.

7. Komisja Egzaminacyjna dokonuje oceny każdej z części egzaminu na doradcę podatkowego z zastosowaniem następującej skali ocen:

1) oceny pozytywne:

a) celująca (6),

b) bardzo dobra (5),

c) dobra (4),

d) dostateczna (3);

2) ocena negatywna - niedostateczna (2).

8. Podczas egzaminu na doradcę podatkowego zdający nie może posiadać urządzeń służących do

przekazu lub odbioru informacji.

9. W trakcie egzaminu na doradcę podatkowego zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

27)
po art. 24 dodaje się art. 24a - 24f w brzmieniu:

"Art. 24a. 1. Oceny rozwiązania każdego z zadań z części drugiej i trzeciej egzaminu na doradcę podatkowego dokonują niezależnie od siebie, wyznaczeni przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, dwaj egzaminatorzy z dziedzin prawa, których dotyczy praca pisemna, jeden spośród wskazanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1-3, drugi spośród wskazanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, biorąc pod uwagę w szczególności zachowanie wymogów formalnych, zastosowanie właściwych przepisów prawa i umiejętność ich interpretacji, poprawność zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu z uwzględnieniem interesu strony, którą zgodnie z zadaniem reprezentuje.

2. Każdy z egzaminatorów sprawdzających pracę pisemną wystawia ocenę cząstkową i sporządza pisemne uzasadnienie wystawionej oceny cząstkowej i przekazuje je niezwłocznie przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej, który załącza wszystkie uzasadnienia ocen cząstkowych dotyczące prac zdającego do protokołu z przebiegu egzaminu na doradcę podatkowego.

3. Ostateczną ocenę z pracy pisemnej dotyczącej danego zadania z części egzaminu na doradcę podatkowego stanowi średnia ocen cząstkowych przyznanych przez każdego z egzaminatorów, przy czym:

1) oceny pozytywne to:

a) celująca - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 6,00,

b) bardzo dobra - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 5,00 lub 5,50,

c) dobra - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 4,00 lub 4,50,

d) dostateczna - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 3,00 lub 3,50;

2) ocena negatywna - niedostateczna - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 2,00 lub 2,50

4. W przypadku gdy przynajmniej dwie oceny cząstkowe z prac pisemnych zdającego dotyczących zadań z różnych części egzaminu na doradcę podatkowego są negatywne, a średnia arytmetyczna, o której mowa w ust. 3, wskazuje na pozytywną ostateczną ocenę tych prac, komisja egzaminacyjna:

1) odstępuje od wystawienia ostatecznych ocen z tych prac oraz przekazuje komisji egzaminacyjnej II stopnia przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych, o której mowa w art. 24d ust. 2, prace pisemne zdającego oraz ich oceny cząstkowe wraz z uzasadnieniami, w celu ustalenia ostatecznych ocen tych prac.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, komisja egzaminacyjna II stopnia przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych stosuje odpowiednio przepisy art. 24b. ust. 1 i 2 oraz art. 24d. ust. 11.

Art. 24b. 1. Pozytywny wynik z egzaminu na doradcę podatkowego otrzymuje zdający, który z każdej części egzaminu na doradcę podatkowego otrzymał ocenę pozytywną.

2. Komisja Egzaminacyjna podejmuje uchwałę o wyniku egzaminu na doradcę podatkowego większością głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich członków komisji egzaminacyjnej. Komisja egzaminacyjna doręcza zdającemu uchwałę o wyniku egzaminu na doradcę podatkowego, a jej odpis przesyła ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Krajowej Radzie Doradców Podatkowych, oraz dołącza do akt osobowych zdającego.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej imiona i nazwiska osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu na doradcę podatkowego oraz imiona ich rodziców.

Art. 24c. 1. Z przebiegu egzaminu na doradcę podatkowego sporządza się niezwłocznie protokół, który podpisują członkowie komisji egzaminacyjnej uczestniczący w egzaminie na doradcę podatkowego. Członkowie komisji egzaminacyjnej mogą zgłaszać uwagi do protokołu.

Art. 24d. 1. Od uchwały o wyniku egzaminu na doradcę podatkowego zdającemu przysługuje odwołanie do komisji egzaminacyjnej II stopnia przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały, o której mowa w art. 24b. ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje, w drodze zarządzenia, komisję egzaminacyjną II stopnia przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych, zwaną dalej "komisją odwoławczą", w składzie 9 członków.

3. W przypadku, kiedy przemawiają za tym względy organizacyjne, a w szczególności duża liczba odwołań od uchwał o wynikach egzaminu na doradcę podatkowego, minister właściwy do spraw finansów publicznych może powołać więcej niż jedną komisję odwoławczą do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach danego egzaminu na doradcę podatkowego.

4. Do składu komisji odwoławczej kandydatów na członków wskazują:

1) Minister właściwy do spraw finansów publicznych - 5 członków, spośród których wyznacza przewodniczącego,

2) Krajowa Rada Doradców Podatkowych - 4 członków spośród osób, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię rzetelnego rozpoznania odwołań.

5. Przewodniczącemu i członkom komisji odwoławczej za udział w jej pracach przysługuje wynagrodzenie. Przepisy art. 22 ust. 6-11, art. 25 ust. 2, art. 26 pkt 7 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w komisji odwoławczej lub odwołania członka z komisji odwoławczej, minister właściwy do spraw finansów publicznych niezwłocznie powołuje nowego członka komisji odwoławczej. W przypadku członka, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, Krajowa Rada Doradców Podatkowych w terminie określonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wskazuje nowego kandydata na członka komisji odwoławczej.

7. Członek komisji odwoławczej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie z przyczyn wskazanych w art. 23 ust. 5. Przepis art. 23 ust. 6 stosuje się.

8. Członkowie komisji odwoławczej przed przystąpieniem do rozpatrywania sprawy składają pisemne oświadczenia, iż nie pozostają z osobą, której dotyczy sprawa, w stosunku, o którym mowa w art. 23 ust. 5.

9. Do zadań komisji odwoławczej należy rozpatrywanie odwołań od wyników egzaminu na doradcę podatkowego.

10. Uchwały są podejmowane większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji odwoławczej.

11. Od uchwały komisji odwoławczej służy skarga do sądu administracyjnego.

12. Do postępowania przed komisją odwoławczą stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

13. Obsługę administracyjno-biurową komisji odwoławczej zapewnia minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Art. 24e. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji odwoławczej,

2) termin powołania komisji odwoławczej,

3) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej, uwzględniając zakres i nakład ich pracy oraz tryb jego wypłacania,

4) tryb i sposób działania komisji odwoławczej,

sposób zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej uwzględniając konieczność prawidłowego i terminowego rozpoznawania odwołań oraz zapewnienia zachowania bezstronności pracy członków komisji odwoławczej.

Art. 24f. 1. W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu na doradcę podatkowego, zdający może przystępować do kolejnych egzaminów na doradcę podatkowego, z tym że egzamin ten zdaje w całości."

28)
w art. 26 pkt 1 po wyrazach " pkt 2, 3 i 5" dodaje wyrazy "oraz art. 6a",
29)
w art. 27 ust. 1:
a)
w pkt 1a po wyrazach "osobowości prawnej" dodaje się przecinek, po którym dodaje się wyrazy "w tym również spółek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5",
b)
w pkt 2 po wyrazie "osoba" dodaje się wyrazy "będąca stroną umowy cywilnoprawnej lub".
30)
w art. 27 ust. 2 po wyrazach "ust. 1 pkt 1a" skreśla się przecinek oraz dodaje się wyrazy
31)
"niebędących spółkami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 wyłącznie", art. 34. ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2) O przerwie w wykonywaniu zawodu trwającej dłużej niż 6 miesięcy doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych nie później niż w terminie 30 dni po rozpoczęciu przerwy w wykonywaniu zawodu."

32)
w art. 37a. po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Doradca podatkowy podczas i w związku z wykonywaniem czynności zawodowych korzysta z ochrony prawnej przysługującej sędziemu i prokuratorowi.

4. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, określi strój urzędowy doradców podatkowych biorących udział w rozprawach sądowych, uwzględniając uroczysty charakter stroju, odpowiedni do powagi sądu i utrwalonej tradycji."

33)
w art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Doradca podatkowy jest obowiązany przechowywać przez okres 5 lat kopie sporządzonych na piśmie opinii oraz sprawozdań z kontroli doradczej, o których mowa w art. 119zzl § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, a także wystąpień w imieniu podatników, płatników, inkasentów oraz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1a, w sprawach obowiązków podatkowych i udzielonych im porad."

34)
w art. 41 ust. 5
a)
wyraz "lub" zastępuje się przecinkiem,
b)
po wyrazach "radcy prawnemu" dodaje się wyrazy "lub aplikantowi doradztwa podatkowego".
35)
w art. 49 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny lub działający z jego upoważnienia Pierwszy lub Drugi Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego."

36)
w art. 49 ust 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) Regionalni Rzecznicy Dyscyplinarni lub działający z ich upoważnienia Pierwszy lub Drugi Zastępcy Regionalnego Rzecznika Dyscyplinarnego."

37)
art. 51 ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) wybór przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, Pierwszego oraz Drugiego Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego;

4) uchwalanie statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uwzględniającego podział zadań Izby pomiędzy Krajową Radę Doradców Podatkowych i Zarządy Regionalnych Oddziałów Izby oraz zasady działania i podział zadań pomiędzy Krajowym Rzecznikiem Dyscyplinarnym, a Regionalnymi Rzecznikami Dyscyplinarnymi oraz zasady upoważnienia przez Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Regionalnych Rzeczników Dyscyplinarnych odpowiednio ich Pierwszych oraz Drugich Zastępców, a także zasady działania Sądu Dyscyplinarnego oraz tworzenie i zasady działania Zamiejscowych Oddziałów Sądu Dyscyplinarnego;"

38)
art. 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wyboru sędziów Zamiejscowych Oddziałów Sądów Dyscyplinarnych oraz Regionalnych Rzeczników Dyscyplinarnych, Pierwszego oraz Drugiego Zastępcy Regionalnych Rzeczników Dyscyplinarnych, w liczbie określonej przez Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, dokonują zgromadzenia regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych."

39)
w art. 52 ust. 1 po wyrazach "zwykłą większością głosów" skreśla się wyrazy "w obecności" oraz dodaje się wyrazy "przy udziale",
40)
art. 53 otrzymuje brzmienie:

"Art. 53. 1. Kadencja organów samorządu trwa cztery lata, jednakże organy te są obowiązane działać oraz są uprawnione do wykonywania swoich zadań i funkcji do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.

2. Członkowie organów mogą być odwołani przez organ, który ich wybrał.

3. Tej samej funkcji w organach samorządu nie można sprawować dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje; nie dotyczy to sprawowania funkcji członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Sądu Dyscyplinarnego lub Zamiejscowego Oddziału Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, Pierwszego i Drugiego Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i Regionalnych Rzeczników Dyscyplinarnych, Pierwszego i Drugiego Zastępcy Regionalnych Rzeczników Dyscyplinarnych."

41)
w art. 56 ust. 2 po pkt 8 dodaje się pkt 8a-8e w brzmieniu:

"8a) w zakresie dotyczącym aktów prawa podatkowego, występowanie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami w sprawach, o których mowa w art. 188 Konstytucji;

8b) występowanie z wnioskami do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, z zakresu prawa podatkowego, budzących wątpliwości w praktyce lub których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie;

8c) organizacja i prowadzenie aplikacji doradztwa podatkowego;

8d) występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących prawa podatkowego;

8e) występowanie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej, o której mowa w art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa."

42)
po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu:

"Art. 61a. Działalność samorządu doradców podatkowych jest finansowana:

1) ze składek doradców podatkowych, opłat związanych z postępowaniem w sprawie wpisu na listę doradców podatkowych i aplikantów doradztwa podatkowego, w tym opłat za aplikację doradztwa podatkowego oraz kar pieniężnych,

2) z dochodów z innych źródeł, w szczególności dochodów z działalności o której mowa w art. 48 ust. 3, oraz z dotacji i subwencji, a także darowizn i spadków."

43)
w art. 64 ust. 1 po wyrazach "doradcy podatkowi" dodaje się wyrazy "i aplikanci doradztwa podatkowego".
44)
w art. 64 ust. 1a po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) wykonywanie kontroli doradczej z naruszeniem zasad określonych w odrębnych przepisach."

45)
w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie

"2. Karami dyscyplinarnymi są:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) kara pieniężna;

4) zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 6 miesięcy do 3 lat;

5) pozbawienie prawa wykonywania zawodu."

46)
w art. 64 dodaje się ust. 4-10 w brzmieniu:

"4. Wymierzenie kary zawieszenie prawa wykonywania zawodu pociąga za sobą obowiązek ujawnienia tej informacji na liście doradców podatkowych.

5. Kara nagany, kara pieniężna lub kara zawieszenia prawa wykonywania zawodu pociąga za sobą utratę biernego prawa wyborczego do organów samorządu na okres czterech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

6. Karę pieniężną wymierza się w granicach od dwukrotności do stukrotności miesięcznej składki członkowskiej.

7. Obok kary zawieszenie prawa wykonywania zawodu orzeka się dodatkowo karę zakazu przyjmowania aplikantów doradztwa podatkowego na okres od roku do lat pięciu,

8. Obok kary dyscyplinarnej można orzec dodatkowo obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego. Orzekając ten obowiązek, sąd dyscyplinarny określa sposób jego wykonania, odpowiedni ze względu na okoliczności sprawy.

9. Sąd dyscyplinarny może orzec podanie treści orzeczenia do publicznej wiadomości w określony sposób, jeżeli uzna to za celowe ze względu na okoliczności sprawy, o ile nie narusza to interesu pokrzywdzonego.

10. Sąd dyscyplinarny może orzec podanie treści sentencji prawomocnego orzeczenia do wiadomości pokrzywdzonego w określony sposób, jeżeli uzna to za celowe ze względu na okoliczności sprawy, o ile nie narusza to interesu samorządu doradców podatkowych."

47)
po art. 64 dodaje się art. 64a w brzmieniu:

"Art. 64a. 1. W razie jednoczesnego ukarania za kilka przewinień dyscyplinarnych, sąd dyscyplinarny wymierza karę za poszczególne przewinienia, a następnie karę łączną.

2. Przy orzekaniu kary łącznej stosuje się następujące zasady:

1) w razie orzeczenia kary upomnienia i nagany wymierza się łączną karę nagany;

2) kary upomnienia i nagany nie podlegają łączeniu z karą pieniężną;

3) przy karach pieniężnych łączna kara pieniężna nie może przekraczać sumy tych kar i nie może być niższa od najwyższej z orzeczonych kar pieniężnych;

4) kara zawieszenia w prawie wykonywania zawodu nie podlega łączeniu z karami upomnienia, nagany i karą pieniężną;

5) przy orzeczonych za kilka przewinień karach rodzajowo różnych i karze pozbawienia prawa wykonywania zawodu, a w wypadku orzeczonych równocześnie kar pieniężnych karę tę orzeka się na zasadach przewidzianych w pkt 3;

3. Zasady przewidziane w ust. 2 stosuje się odpowiednio w razie wydania orzeczenia łącznego."

48)
art. 65 otrzymuje brzmienie:

"Art. 65. 1. Sprawy dyscyplinarne doradców podatkowych rozpatrują:

1) w postępowaniu wyjaśniającym - Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny lub działający z jego upoważnienia Pierwszy lub Drugi Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego lub Regionalny Rzecznik Dyscyplinarny lub działający z jego upoważnienia Pierwszy lub Drugi Zastępca Regionalnego Rzecznika Dyscyplinarnego;

2) w pierwszej instancji - Sąd Dyscyplinarny lub Zamiejscowy Oddział Sądu Dyscyplinarnego;

3) w drugiej instancji - Wyższy Sąd Dyscyplinarny.

2. Skład Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, Pierwszego i Drugiego Zastępcę Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego wybiera Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

3. Członkowie organów, o których mowa w art. 49 ust. 4 i 5 wybierają każdy ze swego grona Przewodniczącego oraz Pierwszego i Drugiego Wiceprzewodniczącego."

4. Osoby, o których mowa w ust. 3 reprezentują i kierują wg kolejności funkcji właściwym organem do końca kadencji tego organu w sytuacji niemożności pełnienia funkcji kolejno przez Przewodniczącego albo Pierwszego Wiceprzewodniczącego.

5. Przewodniczący organów, o których mowa w art. 49 ust. 4 i 5 mogą upoważnić w formie pisemnej odpowiednio Pierwszego lub Drugiego Wiceprzewodniczącego organów, o których mowa w art. 49 ust. 4 i 5 do wykonywania określonych funkcji, jednocześnie określając zakres i czas tego upoważnienia.

6. Członkowie organów, o których mowa w art. 49 ust. 4-7 mogą wchodzić w skład tylko jednej instancji i nie mogą pełnić innych funkcji w organach Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z wyjątkiem uczestnictwa w Krajowych Zjazdach Doradców Podatkowych i we władzach Zjazdu.

7. Sąd pierwszej i drugiej instancji orzeka w składzie trzyosobowym.

8. W składzie orzekającym drugiej instancji nie może brać udziału członek sądu, który brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia.

9. Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego i przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wyznaczają składy orzekające i ich przewodniczących."

49)
art. 66 otrzymuje brzmienie:

"Art. 66. 1. Obwiniony może ustanowić obrońcę będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym.

2. Obwinionemu przysługuje prawo do obrony z urzędu."

50)
art. 68 otrzymuje brzmienie:

"Art. 68. Oskarżycielem w postępowaniu przed sądem jest Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny lub działający z jego upoważnienia Pierwszy lub Drugi Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego lub Regionalny Rzecznik Dyscyplinarny lub działający z jego upoważnienia Pierwszy lub Drugi Zastępca Regionalnego Rzecznika Dyscyplinarnego."

51)
art. 69 otrzymuje brzmienie:

"Art. 69. 1. Wniosek o ukaranie składa do Sądu Dyscyplinarnego Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny lub działający z jego upoważnienia Pierwszy lub Drugi Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego lub Regionalny Rzecznik Dyscyplinarny lub działający z jego upoważnienia Pierwszy lub Drugi Zastępca Regionalnego Rzecznika Dyscyplinarnego.

2. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, następuje po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności koniecznych do ustalenia znamion czynu zarzuconego obwinionemu oraz złożeniu wyjaśnień przez obwinionego, chyba że złożenie tych wyjaśnień nie jest możliwe.

3. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny lub działający z jego upoważnienia Pierwszy lub Drugi Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego lub Regionalny Rzecznik Dyscyplinarny lub działający z jego upoważnienia Pierwszy lub Drugi Zastępca Regionalnego Rzecznika Dyscyplinarnego wszczyna postępowanie wyjaśniające w przypadku powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu rodzącego odpowiedzialność dyscyplinarną.

4. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny lub działający z jego upoważnienia Pierwszy lub Drugi Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego wszczyna postępowanie wyjaśniające również na żądanie Krajowej Rady Doradców Podatkowych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub Ministra Sprawiedliwości."

52)
art. 70 otrzymuje brzmienie:

"Art. 70. Po otrzymaniu wniosku o ukaranie przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego wyznacza termin rozprawy i zawiadamia o nim Krajowego Rzecznika lub działającego z jego upoważnienia Pierwszego lub Drugiego Zastępcę Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego lub Regionalnego Rzecznika Dyscyplinarnego lub działającego z jego upoważnienia Pierwszego lub Drugiego Zastępcę Regionalnego Rzecznika Dyscyplinarnego, obwinionego, jego obrońcę oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Ministra Sprawiedliwości i Krajową Radę Doradców Podatkowych, a w razie potrzeby wzywa świadków i biegłych."

53)
art. 71 otrzymuje brzmienie:

"Art. 71. Jeżeli w toku rozprawy ujawni się inne przewinienie, oprócz objętego wnioskiem o wszczęcie postępowania, sąd może wydać co do tego przewinienia orzeczenie tylko na wniosek Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego lub działającego z jego upoważnienia Pierwszego lub Drugiego Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego lub Regionalnego Rzecznika Dyscyplinarnego lub działającego z jego upoważnienia Pierwszego lub Drugiego Zastępcy Regionalnego Rzecznika Dyscyplinarnego uczestniczącego w rozprawie i za zgodą obwinionego."

54)
art. 72 otrzymuje brzmienie:

"Art. 72. 1. Uzasadnienie orzeczenia sądu sporządza się na piśmie z urzędu, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia.

2. Orzeczenie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się obwinionemu, Krajowemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu lub działającemu z jego upoważnienia Pierwszemu lub Drugiemu Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego lub Regionalnemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu lub działającemu z jego upoważnienia Pierwszemu lub Drugiemu Zastępcy Regionalnego Rzecznika Dyscyplinarnego, a w przypadku, o którym mowa w art. 69 ust. 4, także Krajowej Radzie Doradców Podatkowych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub Ministrowi Sprawiedliwości."

55)
art. 73 otrzymuje brzmienie:

"Art. 73. Od orzeczenia sądu pierwszej instancji przysługuje obwinionemu, Krajowemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu lub działającemu z jego upoważnienia Pierwszemu lub Drugiemu Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego lub Regionalnemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu lub działającemu z jego upoważnienia Pierwszemu lub Drugiemu Zastępcy Regionalnego Rzecznika Dyscyplinarnego, a w przypadku, o którym mowa w art. 69 ust. 4, także Krajowej Radzie Doradców Podatkowych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub Ministrowi Sprawiedliwości odwołanie do sądu drugiej instancji w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia, wraz z uzasadnieniem."

56)
art. 74 otrzymuje brzmienie:

"Art. 74. Orzeczenie z uzasadnieniem wydane przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny w drugiej instancji doręcza się obwinionemu, Krajowemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu lub działającemu z jego upoważnienia Pierwszemu lub Drugiemu Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Ministrowi Sprawiedliwości oraz Krajowej Radzie Doradców Podatkowych."

57)
po art. 75d dodaje się art. 75e w brzmieniu:

"Art. 75e. 1. Koszty postępowania dyscyplinarnego mają charakter zryczałtowany.

2. W razie ukarania koszty postępowania ponosi obwiniony. W pozostałych przypadkach koszty postępowania wyjaśniającego i postępowania przed sądem dyscyplinarnym pierwszej instancji pokrywa właściwy regionalny oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a koszty postępowania przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym - Krajowa Izba Doradców Podatkowych.

3. Wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego określa, w drodze uchwały, Krajowa Rada Doradców Podatkowych, mając na względzie przeciętne koszty postępowania."

58)
po art. 75e dodaje się art. 75f w brzmieniu:

"Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:

1) postępowanie wyjaśniające;

2) postępowanie przed sądem dyscyplinarnym."

59)
po art. 75f dodaje się art. 75g w brzmieniu:

"Art. 75g. 1. Stronami postępowania dyscyplinarnego są:

1) obwiniony;

2) Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny lub działający z jego upoważnienia Pierwszy lub Drugi Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego lub Regionalny Rzecznik Dyscyplinarny lub działający z jego upoważnienia Pierwszy lub Drugi Zastępca Regionalnego Rzecznika Dyscyplinarnego;

2. Uczestnikami postępowania dyscyplinarnego są podmioty, o których mowa w art. 69 ust. 4 - jeżeli postępowanie toczy się na ich wniosek."

60)
art. 76 otrzymuje brzmienie:

"Art. 76. 1. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata.

2. Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat.

3. W razie śmierci obwinionego przed zakończeniem postępowania dyscyplinarnego, postępowanie umarza się, chyba że w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci małżonek, dzieci, rodzice zmarłego lub inni spadkobiercy złożą wniosek o jego podjęcie.

61)
art. 77 otrzymuje brzmienie:

"Art. 77. 1. Zatarcie ukarania karą dyscyplinarną następuje z urzędu po upływie 4 lat:

1) od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego, orzekającego karę upomnienia, nagany lub karę pieniężną

2) od zakończenia okresu zawieszenia prawa do wykonywania zawodu.

2. Zatarcie ukarania karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu następuje na wniosek ukaranego - po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego tę karę.

3. W razie śmierci ukaranego zatarcie ukarania, o których mowa w ust. 1 lub 2, następuje z dniem śmierci."

62)
art. 79 otrzymuje brzmienie:

"Art. 79. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy:

1) Kodeksu postępowania karnego;

2) rozdziałów I-III i VIII Kodeksu karnego."

Art.  2. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 14b. § 4 po zdaniu pierwszym dodaje się wyrazy "Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej, o którym mowa w art. 14d § 1a składa również oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 119zzm § 1 i 2."
2)
w art. 14d. po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego dla wnioskującego, który spełnia warunki, o których mowa w art. 119zzm § 1 lub 2, przez okres roku od dnia następującego po dniu otrzymania sprawozdania z badania albo otrzymania sprawozdania z badania oraz zrealizowania wszystkich rekomendacji, o których mowa w art. 119zzm § 2, wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4."

3)
w art. 54 po § 1 dodaje się § 1a i § 1b w brzmieniu:

"§ 1a. W przypadku, gdy korekta deklaracji, o której mowa w art. 81 § 4 dokonana została w terminie, o którym mowa w art. 119zzm § 2, a kwota różnicy pomiędzy wysokością zobowiązania podatkowego pierwotnie zadeklarowanego a wysokością zobowiązania podatkowego wynikającą ze skorygowanej deklaracji:

1) nie przekracza jednej dziesiątej wysokości zobowiązania wynikającego ze

skorygowanej deklaracji;

oraz

2) w odniesieniu do:

a) małego przedsiębiorcy - nie przekracza 100 000 zł;

b) średniego przedsiębiorcy - nie przekracza 1 000 000 zł;

c) dużego przedsiębiorcy - nie przekracza 5 000 000 zł;

- nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

§ 1b. Przez małego, średniego oraz dużego przedsiębiorcę, o których mowa w § 1a pkt 2 rozumie się podmioty spełniające warunki, o których mowa w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.)."

4)
w art. 56a. po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku, gdy korekta deklaracji, o której mowa w art. 81 § 4 dokonana została w terminie, o którym mowa w art. 119zzm § 2, ale nie zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 54 § 1a."

5)
art. 56ba. otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Przepisu art. 56b nie stosuje się do zaległości w podatku od towarów i usług, w przypadku gdy ustala się dodatkowe zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 112b lub art. 112c ustawy o podatku od towarów i usług.

§ 2. Przepisu art. 56b pkt 2 nie stosuje się do zaległości podatkowych, w przypadku korekty deklaracji, o której mowa w art. 81 § 4, która dokonana została w terminie, o którym mowa w art. 119zzm § 2."

6)
w art. 81 po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu:

"§ 4. W przypadku, gdy korekta deklaracji dokonywana jest w związku z otrzymaniem sprawozdania z kontroli doradczej wraz z raportem rekomendacji i realizacją korekty wszystkich rozliczeń, o której mowa w art. 119zzm § 2, podatnik lub płatnik wraz ze skorygowaną deklaracją przedstawia kopię raportu rekomendacji odnoszącą się do korygowanego okresu."

7)
po dziale IIIB dodaje się dział IIIC w brzmieniu:

"DZIAŁ IIIC

Kontrola doradcza

Art. 119zzk. § 1. Podatnicy i płatnicy mogą zlecić przeprowadzenie kwalifikowanej, okresowej weryfikacji poprawności wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (kontrola doradcza) podmiotom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 oraz art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 377 z późn. zm.) (podmioty uprawnione do dokonywania kontroli doradczej).

§ 2. Przez obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego rozumie się obowiązki:

1) podatnika, wynikające z przepisów prawa podatkowego dotyczących:

a) podatku dochodowego od osób prawnych;

b) podatku dochodowego od osób fizycznych;

c) podatku od towarów i usług;

d) podatku akcyzowego;

2) płatnika, wynikające z przepisów dotyczących:

a) podatku dochodowego od osób prawnych;

b) podatku dochodowego od osób fizycznych;

c) obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, pobierania ich oraz przekazywania tych składek we właściwym terminie do odpowiedniego organu.

§ 3. Okres, za który przeprowadza się kontrolę doradczą obejmuje w przypadku podatku, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a rok podatkowy, zaś w przypadku pozostałych podatków oraz składek rok kalendarzowy.

Art. 119zzl. § 1. Przeprowadzenie kontroli doradczej kończy się sporządzeniem przez podmioty uprawnione do dokonywania kontroli doradczej sprawozdania z kontroli doradczej.

§ 2. Sprawozdanie z kontroli doradczej powinno zostać sporządzone i przekazane podatnikowi lub płatnikowi do końca szóstego miesiąca po upływie końca okresu, o którym mowa w art. 119zzk § 3.

§ 3. Sprawozdanie z kontroli doradczej powinno zawierać opinię w zakresie prawidłowości:

1) procedur podatnika lub płatnika mających zapewnić prawidłową realizację w badanym okresie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 119zzk § 2 (procedury podatkowe);

2) realizacji przez podatnika lub płatnika obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 119zzk § 2.

§ 4. W przypadku, gdy w ocenie podmiotu uprawnionego do dokonywania kontroli doradczej, podatnik lub płatnik:

1) nie wdrożył odpowiednich procedur podatkowych lub wdrożone przez niego procedury podatkowe zawierają istotne braki lub błędy, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;

2) nieprawidłowo realizował obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego;

- sprawozdanie z kontroli doradczej powinno również zawierać raport rekomendacji.

§ 5. Raport rekomendacji, o którym mowa w § 4, zawiera informacje dotyczące:

1) procedur podatkowych, które powinny zostać wdrożone w celu zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;

2) braków lub błędów wdrożonych procedur podatkowych, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego wraz z przedstawieniem rekomendacji;

3) nieprawidłowości realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego wraz z przedstawieniem rekomendacji;

4) prawidłowości sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

§ 6. Sprawozdanie z kontroli doradczej przechowywane jest przez podatników oraz płatników do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych powstałych w badanym okresie.

§ 7. Sprawozdanie z kontroli doradczej przedkładane jest organom podatkowym na ich żądanie. Do przedkładania sprawozdań z kontroli doradczej stosuje się przepisy dotyczące wezwań.

Art. 119zzm. § 1. Podatnikom oraz płatnikom, którzy zlecili przeprowadzenie kontroli doradczej, w związku z którą otrzymali sprawozdanie z kontroli doradczej bez raportu rekomendacji, przysługują w roku przeprowadzenia kontroli doradczej, do którego odnosi się to sprawozdanie lub w roku następnym uprawnienia określone w przepisach ustawy oraz przepisach odrębnych.

§ 2. Uprawnienia, o których mowa w poprzednim paragrafie przysługują również podatnikom i płatnikom, którzy otrzymali sprawozdanie z kontroli doradczej wraz z raportem rekomendacji, jeżeli w okresie trzech miesięcy od otrzymania tego sprawozdania dokonali korekty wszystkich rozliczeń w zakresie wskazanym w raporcie rekomendacji oraz wprowadzili procedury podatkowe, o których mowa w art. 119zzl § 5 pkt 1 lub uzupełnili ich braki oraz poprawili błędy, o których mowa w art. 119zzl § 5 pkt 2.

§ 3. Podatnikom i płatnikom, którzy otrzymali sprawozdanie z kontroli doradczej wraz z raportem rekomendacji i w okresie trzech miesięcy od otrzymania tego sprawozdania dokonali częściowej korekty rozliczeń obejmującej wszystkie rekomendacje dotyczące jednego z rodzajów obowiązków wskazanych w art. 119zzk § 2 pkt 1 i 2 przysługują jedynie uprawnienia w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych regulujących te obowiązki.

Art. 119zzn. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Doradców Podatkowych, szczegółowe zasady przeprowadzenia kontroli doradczej przez podmioty uprawione do dokonywania kontroli doradczej, w szczególności sposób przeprowadzania kontroli doradczej, określone kwotowo progi istotności oraz szczegółowe elementy sprawozdania z kontroli doradczej."

8)
w art. 181 po wyrazach "deklaracje złożone przez stronę" dodaje się przecinek, a następnie dodaje się wyrazy "sprawozdania z kontroli doradczej".
9)
w art. 239f.:
a)
w § 1. po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) na wniosek - jeżeli zobowiązanie wynikające z decyzji dotyczy okresów, za które podatnik lub płatnik otrzymał dotyczące całości tych okresów sprawozdania z kontroli doradczej bez raportu rekomendacji lub otrzymał sprawozdania z kontroli doradczej z raportami rekomendacji i w odniesieniu do tych okresów dokonał korekty, o której mowa w art. 119zzm § 2 lub",

b)
w § 2. po wyrazach "Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1" dodaje się wyrazy " i 1a", a po wyrazach "w sprawie przyjęcia zabezpieczenia" dodaje się wyrazy "lub uwzględnienia wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1a"
c)
po § 2. dodaje się § 2a. w brzmieniu:

"§ 2a. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1a, podatnik lub płatnik obowiązany jest załączyć kopię sprawozdań z kontroli doradczej wraz z raportami rekomendacji, które odnoszą się do okresów dotyczących zobowiązania wynikającego z decyzji.".

10)
art. 291c. otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Do kontroli działalności gospodarczej podatnika będącego przedsiębiorcą stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

§ 2. W odniesieniu do podatników i płatników, o których mowa w art. 119zzm § 1 i 2, w odniesieniu do roku następującego po roku otrzymania sprawozdania z badania oraz wdrożenia wszystkich rekomendacji wynikających z raportu rekomendacji, terminy, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podlegają skróceniu o jedną trzecią.".

Art.  3. 

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. z dnia 26 maja 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 87:
a)
w ust. 2 po wyrazach "z zastrzeżeniem ust. 6" dodaje się wyrazy "i 6a",
b)
w ust. 2c. po wyrazach "o którym mowa w ust. 2, 5a" spójnik "i" zastępuje się przecinkiem, a po cyfrze "6" dodaje się wyrazy "i 6a",
c)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Na wniosek podatnika, o którym mowa w art. 119zzm § 1-3, w odniesieniu do okresów rozliczeniowych przypadających w roku następującym po roku otrzymania sprawozdania z kontroli doradczej, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 45 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia.",

d)
w ust. 10 po wyrazach "stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2-2c, 6" dodaje się przecinek oraz dodaje się wyraz "6a".
Art.  4. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 22 po ust. 1s. dodaje się ust. 1t. w brzmieniu:

"U podmiotów, którzy zlecili przeprowadzenie kontroli doradczej, o której mowa w art. 119zzk § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, kosztem uzyskania przychodu w roku otrzymania sprawozdania z kontroli badawczej, o którym mowa w art. 119zzl § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa jest dwukrotność wynagrodzenia za dokonanie kontroli doradczej przez podmioty uprawnione do dokonywania kontroli doradczej."

2)
po art. 27g. dodaje się art. 27h. w brzmieniu:

"Art. 27h. 1. Podmiotom, o których mowa w art. 119zzm § 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, w odniesieniu do okresu rozliczeniowego przypadającego po okresie objętym kontrolą doradczą, przysługuje ulga z tytułu przeprowadzenia kontroli doradczej, wynosząca 0,1% kwoty podatku dochodowego obliczonej zgodnie z art. 27, pomniejszonej o kwoty, o których mowa w art. 27b, 27f i 27g. Kwota ta nie może przekroczyć w odniesieniu do:

1) małego przedsiębiorcy - 20 000 zł;

2) średniego przedsiębiorcy - 50 000 zł;

3) dużego przedsiębiorcy - 200 000 zł.

2. Kwota ulgi, o której mowa w ust. 1, jest potrącana z kwoty podatku obliczonej zgodnie z art. 27, pomniejszonej o kwoty, o których mowa w art. 27b, 27f i 27g.

3. Przez małego, średniego oraz dużego przedsiębiorcę, o których mowa w ust. 1 rozumie się podmioty spełniające warunki, o których mowa w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.)."

3)
w art. 30c. po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Podmiotom, o których mowa w art. 119zzm § 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, w odniesieniu do okresu rozliczeniowego przypadającego po okresie objętym kontrolą doradczą, przysługuje ulga z tytułu przeprowadzenia kontroli doradczej, wynosząca 0,1% kwoty podatku obliczonego zgodnie z przepisami ust. 1 i 2. Kwota ta nie może przekroczyć w odniesieniu do:

1) małego przedsiębiorcy - 20 000 zł;

2) średniego przedsiębiorcy - 50 000 zł;

3) dużego przedsiębiorcy - 200 000 zł.

8. Kwota ulgi, o której mowa w ust. 7, jest potrącana z kwoty podatku obliczonego zgodnie z ust. 1 i 2.

9. Przez małego, średniego oraz dużego przedsiębiorcę, o których mowa w ust. 7 rozumie się podmioty spełniające warunki, o których mowa w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.).".

Art.  5. 

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z dnia 24 listopada 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 15 po ust. 1zd. Dodaje się ust. 1ze. w brzmieniu:

"1ze. U podmiotów, które zleciły przeprowadzenie kontroli doradczej, o której mowa w art. 119zzk § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, kosztem uzyskania przychodu w roku otrzymania sprawozdania z kontroli badawczej, o którym mowa w art. 119zzl § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, jest dwukrotność wynagrodzenia za przeprowadzenie kontroli doradczej."

2)
po art. 19a. dodaje się art. 19b. w brzmieniu:

"1. Podmiotom, o których mowa w art. 119zzm § 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, w odniesieniu do okresu rozliczeniowego przypadającego po okresie objętym kontrolą doradczą, przysługuje ulga z tytułu przeprowadzenia kontroli doradczej, wynosząca 0,1% kwoty podatku obliczonego zgodnie z przepisami art. 18, 18d, 18da, 19. Kwota ta nie może przekroczyć w odniesieniu do:

1) małego przedsiębiorcy - 20 000 zł;

2) średniego przedsiębiorcy - 50 000 zł;

3) dużego przedsiębiorcy - 200 000 zł.

2. Kwota ulgi, o której mowa w ust. 1, jest potrącana z kwoty podatku obliczonego zgodnie z art. 18, 18d, 18da i 19.

3. Przez małego, średniego oraz dużego przedsiębiorcę, o których mowa w ust. 1 rozumie się podmioty spełniające warunki, o których mowa w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.)."

Art.  6. 

W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 7g otrzymuje brzmienie:

"1. Organ podatkowy wydaje WIA bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIA. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

2. WIA dla wnioskodawcy, który spełnia warunki, o których mowa w art. 119zzm § 1 lub 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, przez okres roku od dnia następującego po dniu otrzymania sprawozdania z badania albo otrzymania sprawozdania z badania oraz zrealizowania wszystkich rekomendacji, o których mowa w art. 119zzm § 2, wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIA. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa."

2)
w art. 64. po ust. 2 dodaje się ust. 2a. w brzmieniu:

"2a. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do podatnika, o którym mowa w art. 119zzm § 1-3, w odniesieniu do okresów rozliczeniowych przypadających w roku następującym po roku otrzymania sprawozdania z kontroli doradczej."

Art.  7. 

W ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1066 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 6:
a)
§ 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) pozostawał co najmniej osiem lat na stanowisku sędziego, prokuratora, prezesa, wiceprezesa, lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo przynajmniej przez osiem lat wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub notariusza albo przez dziesięć lat pozostawał w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego lub pracował w charakterze asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym co najmniej dwa lata."

b)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W wyjątkowych przypadkach Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, może powołać kandydata na stanowisko sędziego mimo krótszych, niż określone w § 1 pkt 7, okresów pozostawania na stanowiskach wymienionych w tym punkcie lub wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub notariusza."

2)
art. 6a § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przez co najmniej cztery lata pozostawał na stanowisku sędziego, prokuratora lub prezesa, wiceprezesa, lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo co najmniej przez cztery lata wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub notariusza albo przez sześć lat w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego."

3)
art. 7 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego może być powołany ten, kto spełnia wymagania określone w art. 6 § 1 pkt 1-4 i 6, jeżeli ukończył 40 lat oraz pozostawał co najmniej dziesięć lat na stanowisku sędziego, prokuratora, prezesa, wiceprezesa, lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo przynajmniej przez dziesięć lat wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub notariusza. Wymaganie ukończenia 40 lat nie dotyczy sędziego, który co najmniej przez trzy lata pozostawał na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego."

Art.  8. 
1. 
w stosunku do osób, które złożyły wniosek o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy/ustawy o której mowa w art. 1
2. 
do postępowań dyscyplinarnych wszczętych wnioskiem o ukaranie i nie zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy/ustawy o której mowa w art. 1
3. 
Do czasu ukonstytuowania się organów, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 4-7 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą swoje funkcje i uprawnienia wykonują organy o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 4-6 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy/ustawy o której mowa w art. 1;
4. 
Na dzień ukonstytuowania się organów, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 4-7 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą organy te przejmują do prowadzenia sprawy prowadzone na dzień poprzedzający ich ukonstytuowanie przez organy, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 4-6 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy/ustawy o której mowa w art. 1
Art.  9. 

Ustawa wchodzi w życie ....