Upoważnienie do podpisania umowy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.

Akty korporacyjne

Podat.2018.5.22

Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 240/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1. 
Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia zawrzeć umowę o współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, ul. Opolska 15, 40-084 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000163418, NIP 634-10-06-202, REGON 003445317.
§  2. 
Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na zawarcie, przez osoby upoważnione na podstawie § 1 uchwały nr17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, umowy o współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, ul. Opolska 15, 40-084 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000163418, NIP 634-10-06-202, REGON 003445317, w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 22 maja 2018 r.
§  3. 
Koszty związane z realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP na 2018 rok z poz. Wa9.
§  4. 
Koszty związane z realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP na 2018 rok z poz. Ws9.
§  5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.