Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 50/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 1 , § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Członek Izby może wchodzić w skład tylko jednego z organów wymienionych w art. 49 ust. 1 pkt 2 - 6 ustawy.

2. Członkowie Izby w tej samej kadencji nie mogą łączyć funkcji członka Zarządu Regionalnego Oddziału Izby oraz członka organów o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-6 ustawy, a także funkcji zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Członka Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
1 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.